100 θέσεις οκταμηνιτών

01/07/2012 - 05:56
Από χθες ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για 100 θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων στην εταιρεία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΗΔΙΚΑ A.E.. Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Από χθες ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για 100 θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων στην εταιρεία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΗΔΙΚΑ A.E.. Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Συγκεκριμένα η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. θα προσλάβει 100 άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Οι προσλήψεις αφορούν στις παρακάτω ειδικότητες:
Π.Ε. Πληροφορικής - ειδικότητα S/W 25 θέσεις
Π.Ε. Πληροφορικής - ειδικότητα Η/W τρεις θέσεις
Π.Ε. Ηλεκτρολόγων-μηχανικών δύο θέσεις
Π.Ε. Διοικητικού-οικονομικού 10 θέσεις
Τ.Ε. Πληροφορικής - ειδικότητα S/W 15 θέσεις
Τ.Ε. Πληροφορικής - ειδικότητα Η/W πέντε θέσεις
Δ.Ε. Προσωπικού Η/Υ - ειδικότητα Προγραμματιστών 10 θέσεις
Δ.Ε. Προσωπικού Η/Υ - ειδικότητα Χειριστών Η/Υ 10 θέσεις
Δ.Ε. Διοικητικού-λογιστικού 14 θέσεις
Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνιτών δύο θέσεις
Υ.Ε. Επιμελητών-φυλάκων τρεις θέσεις
Υ.Ε. Κλητήρων μία θέση

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λαγουμιτζή 40 και Λεωφ. Συγγρού, Τ.Κ. 11745 Ν. Κόσμος - Αθήνα, απευθύνοντάς την στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε., υπ’ όψιν κ. Μ. Παπουτσή (τηλ. επικοινωνίας: 213 2168201).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 4 Αυγούστου 2011. Αναλυτικά τα έντυπα και ολόκληρη η προκήρυξη δίνονται στα γραφεία της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και στο www.idika.gr/.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey