Όροι Χρήσης

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου (www.emprosnet.gr) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας, και σε περίπτωση διαφωνίας, οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού μας τόπου. Η Επικοινωνία Αιγαίου Α.Ε.  (εφεξής Δικαιούχος και Νόμιμη Εκπρόσωπος του παρόντος δικτυακού τόπου) δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες/επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του δικτυακού μας τόπου.

 

Υποχρεώσεις επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στη NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών Internet). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο δικτυακό μας τόπο ή στο δίκτυο γενικότερα, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από το χρήστη/επισκέπτη, ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

 

Περιορισμός ευθύνης δικτύου

Η Δικαιούχος, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Δικαιούχου για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.
Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Δικαιούχος, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας.
Η Δικαιούχος σε καμμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενό της.

 

Αποκλεισμός συμβουλών

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες μέσω του δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

 

«Δεσμοί» (links) προς άλλα sites

Ο δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε, ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιασδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

 

Newsletter – E-mail

H υπηρεσία Newsletter, E-mail από το δικτυακό μας τόπο παρέχεται σε όσους χρήστες/επισκέπτες το επιθυμούν, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν μια σχετική φόρμα με κάποια προσωπικά τους στοιχεία υποχρεωτικά και κάποια άλλα προαιρετικά, εφόσον οι ίδιοι το θέλουν και μόνον τότε. Με αυτόν τον τρόπο εγγράφονται στους λήπτες παραληπτών στοιχείων από το Newsletter, E-mail ( π.χ. Newsletters, Ενημερωτικά Δελτία, Δελτία Τύπου κ.λπ.), χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμμία περίπτωση ότι αποκτούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία σε κάθε περίπτωση προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων και ανήκουν κατ’ αποκλειστικότητα στη Δικαιούχο. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του δικτυακού μας τόπου η εγγραφή ή όχι στη συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς και η ενδεχόμενη διαγραφή κάποιου ενδιαφερομένου.

 

Συνομιλίες

Στο δικτυακό μας τόπο είναι δυνατή η διενέργεια συνομιλιών στο ευρύτερο Διαδίκτυο με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών Internet (NETIQUETTE). Οι συνομιλίες αυτές πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια, ευγένεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο πρόσωπα και καταστάσεις. Οι απόψεις και αντιλήψεις που εκφράζουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω αυτού του τρόπου σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από το δικτυακό μας τόπο. Αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές τους αντιλήψεις, γεννούν για αυτούς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την αποκλειστική ευθύνη φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν. Ενδεχόμενη παράβαση των παραπάνω όρων δίνει στο δικτυακό μας τόπο τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιο χρήστη/επισκέπτη από τη συγκεκριμένη υπηρεσία. 

 

Ψηφοφορίες

Η παρεχόμενη από το δικτυακό μας τόπο υπηρεσία «ψηφοφορίας» δίνει τη δυνατότητα σε όσους από τους χρήστες/επισκέπτες το επιθυμούν, να ψηφίζουν σε ερωτήματα που διατυπώνονται και προκύπτουν από φλέγοντα και όχι μόνο θέματα της καθημερινότητας. Όλες ανεξαιρέτως οι απαντήσεις καταγράφονται και αφού αναλυθούν, οδηγούν σε συμπεράσματα που απεικονίζουν τη θέση της κοινής γνώμης και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δικτυακού μας τόπου. Η Δικαιούχος δύναται να καθορίζει όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας. 

 

Αποζημίωση

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του δικτυακού μας τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική, απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρεμβείτε στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε το δικτυακό μας τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς Διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.
Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Καμμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα αυτής εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.
Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.

 

Τρόποι Πληρωμής

 

Κατάθεση
Μπορείτε αν θέλετε να κάνετε την εξόφληση της υπηρεσίας σας κάνωντας κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς.

  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Αρ. Λογαριασμού : 415/470156-97 ΙΒΑΝ: GR9401104150000041547015697
  • ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ: Αρ. Λογαριασμού : 601-00-2002-008741 IBAN: GR8401406010601002002008741

Σημείωση: Αν τα καταθέσετε στην τράπεζα, παρακαλούμε να βάλετε το όνομα σας στην κατάθεση για να γνωρίζουμε ότι τα καταθέσατε εσείς και να σας στείλουμε εξοφλητική απόδειξη.

Στην περίπτωση της κατάθεσης ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση στην παροχή της υπηρεσίας έως 2 και εργάσιμες ημέρες προκειμένου να γίνει η επαλήθευση της κατάθεσης από το λογιστήριο.

 

Προσωπικά Δεδομένα

Οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου www.emprosnet.gr, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από αυτόν, είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσουν πληροφορίες που χαρακτηρίζονται "προσωπικού χαρακτήρα".

Η γνωστοποίηση των παραπάνω πληροφοριών από τον επισκέπτη σημαίνει τη συγκατάθεσή του στην περαιτέρω επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών.

H εταιρία Επικοινωνία Αιγαίου Α.Ε, θα τηρεί και θα επεξεργάζεται αρχεία με προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου χορηγούν. Η συλλογή και η χρήση των παραπάνω δεδομένων περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία δεδομένα για την επίτευξη του σκοπού που αναφέρεται στα σημεία συλλογής τους και πραγματοποιείται κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχεται σ’ αυτούς ή προκειμένου να διαπιστωθούν οι ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών.

Ο κάθε χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από τα ως άνω αρχεία. Επίσης, κάθε χρήστης δύναται οποιαδήποτε στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997. Αποδέκτες των δεδομένων των επισκεπτών και των χρηστών δύνανται να είναι μόνο οι Δημόσιες Αρχές βάσει Νόμου ή δικαστικών αποφάσεων.

Το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής "Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων" είναι δυνατόν να μεταβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή σαν συνέπεια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από τον δικτυακό τόπο www.emprosnet.gr. Παρακαλείσθε να ελέγχετε τακτικά το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ώστε να είστε ανά πάσα στιγμή ενήμεροι για την ισχύουσα πολιτική.

 

Πολιτική Ακύρωσης Συναλλαγών

Γίνεται μνεία ότι κάθε πληρωμή που αφορά αγορά νέας ηλεκτρονικής συνδρομής ή για ανανέωση λήγουσας συνδρομής, δεν ακυρώνεται.

 

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey