FOLLOW US

Δόθηκε στη δημοσιότητα η 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τα έργα Ιδιωτικού χαρακτήρα για την υποβολή Προτάσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD, Λέσβου, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ - ΠΑΑ 2014-2020», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικαιούχοι να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο υποδράσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα.

Η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ) που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την πρόσκληση αυτή, ανέρχεται ενδεικτικά σε 4.227.500,00 ευρώ και κατανέμεται σε υποδράσεις, ειδικότερα:

ΔΡΑΣΗ: 19.2.1 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
19.2.1.2: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΜΕ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.

ΔΡΑΣΗ: 19.2.2- ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ Η ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ.
19.2.2.2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ/Ή ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ.
19.2.2.3: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ.
19.2.2.4: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ.
19.2.2.5: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΤΛ) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ.

ΔΡΑΣΗ: 19.2.3 - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
19.2.3.1: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ/Η ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ.
19.2.3.3: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ.
19.2.3.4: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ.
19.2.3.5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΤΛ) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ.

ΔΡΑΣΗ: 19.2.6 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΩΝ
19.2.6.2: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΔΡΑΣΗ: 19.2.7 - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
19.2.7.3: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ/Η ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ.
19.2.7.7: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΡΑΧΕΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ.
19.2.7.8: ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ.

Οι Δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος τον Δήμο Λέσβου, και απευθύνεται σε, φυσικά πρόσωπα που συστήνουν επιχείρηση ή νομικά πρόσωπα όπως ορίζονται στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» (παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα).

Επισημαίνουμε ότι η υποβολή προτάσεων γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, στο οποίο πρέπει να γίνει έγκαιρα εγγραφή.

Η Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης είναι η ΤΡΙΤΗ, 21 ΜΑΙΟΥ 2019 και ώρα 13:00
και
Η Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης, ΔΕΥΤΕΡΑ, 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 και ώρα 15:00.

Τις επόμενες εβδομάδες θα εξελιχθεί μια εντατική διαδικασία ενημέρωσης σε συνέχεια τακτικών συναντήσεων και συσκέψεων που θα ανακοινώνεται ή με δελτία τύπου, ή μέσω των κοινωνικών δικτύων και πάντα στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΛ Α.Ε.

 

Κατηγορία Οικονομία

Οκτώ προτάσεις συνολικού ύψους 2.088.066,62 Ευρώ, κατέθεσε στο πρόγραμμα Leader Γεωργίας, ο Δήμος Λέσβου στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων clld/leader, υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγικής ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

Από τις 8 προτάσεις εγκρίθηκαν οι εξής τέσσερις :

Διαμόρφωση Δημοτικού Κοινόχρηστου Χώρου στον Οικισμό Παραλίας Θερμής, ύψους 420.000,00 Ευρώ

Ανάπλαση δημοτικού χώρου Ηρώου Λουτρών Δ.Ε. Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου ύψους 60.000,00 Ευρώ

Κατασκευή και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 8 Χ 8 στους Πύργους Θερμής, ύψους 344.520,00 Ευρώ

 

Τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και εισαγωγή σε βάση δεδομένων του ιστορικού αρχείου (Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου) του Δήμου Λέσβου, ύψους 73.689,48 Ευρώ

 

Οι υπόλοιπες προτάσεις που δεν συμπεριλήφθηκαν στο πρόγραμμα Leader Γεωργίας θα προταθούν προς ένταξη στο Leader αλιείας. Οι δημοπρατήσεις των ενταγμένων έργων θα γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα.  

Κατηγορία Οικονομία

Την ιδιαίτερη σημασία των Υπουργικών Αποφάσεων που υπογράφτηκαν για τα Σχέδια Βελτίωσης, τις Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών και το «Leader», αλλά και το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής που ακολουθεί το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, επισήμανε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου.

Ειδικότερα, ο κ. Αποστόλου ανέφερε τα εξής: «Την περίοδο αυτή υπογράψαμε τις υπουργικές αποφάσεις μέσω των οποίων δημιουργείται το πλαίσιο για μια μεγάλη αναπτυξιακή ώθηση στον αγροτικό τομέα και γενικότερα στην ελληνική ύπαιθρο.

Ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε τους αναγκαίους πόρους που θα υποστηρίξουν την αναπτυξιακή αυτή προσπάθεια».

 

Στρατηγική επιλογή

»Είναι μια στρατηγική επιλογή που υπηρετούμε με συνέπεια για να αξιοποιήσουμε τις μεγάλες δυνατότητες που έχει ο αγροτικός χώρος.

Συγκεκριμένα, υπογράψαμε την Υπουργική Απόφαση για χρηματοδότηση με 315 εκατ. ευρώ των επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης που θα υποβάλλουν γεωργοί και κτηνοτρόφοι προκειμένου να κάνουν τις εκμεταλλεύσεις τους πιο σύγχρονες, πιο ανταγωνιστικές, πιο κερδοφόρες.

Επειδή η συνεταιριστική και εν γένει η συλλογική οργάνωση των αγροτών είναι ο μόνος δρόμος για να ενισχυθεί η παραγωγική βάση, δίνουμε κίνητρα προς αυτή την κατεύθυνση. Προχωράμε στην ενίσχυση των Ομάδων Παραγωγών και των Οργανώσεων Παραγωγών με ένα πρόγραμμα 25 εκατ. ευρώ που θα υποστηρίζει τη λειτουργία και τη δραστηριότητά τους.

Υπογράψαμε επίσης την Υπουργική Απόφαση για να ξεκινήσουν οι προκηρύξεις του “Leader” σε όλη την ελληνική ύπαιθρο και ειδικά στις περιοχές που υπάρχει ανάγκη να συγκρατήσουμε τον τοπικό πληθυσμό. Θα δοθούν συνολικά 380 εκατ. ευρώ, για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που θα αξιοποιήσουν την τοπική παραγωγή, τους τοπικούς πόρους και τις ίδιες τις περιοχές αυτές.

Με λίγα λόγια, από την αρχή του 2018, περισσότερα από 700 εκατ. ευρώ θα είναι στη διάθεση των αγροτών, των Ομάδων Παραγωγών, των ίδιων των τοπικών κοινωνιών, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν μια μεγάλη αναπτυξιακή προσπάθεια με τρεις άξονες: εκσυγχρονισμός και καινοτομία, συλλογική οργάνωση, συνολική στήριξη της υπαίθρου».

 

Προϋπόθεση η εξασφάλιση χρηματοδότησης

Οι αποφάσεις αυτές του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης δημιουργούν τις προϋποθέσεις για σοβαρές παρεμβάσεις στον πρωτογενή τομέα, προκειμένου να γίνει πιο ανταγωνιστικός και να εκσυγχρονίσει βασικές υποδομές των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Για να υπάρξουν ωστόσο και αποτελέσματα αξιοποίησης αυτών των χρηματοδοτήσεων, θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα και τραπεζικής χρηματοδότησης αυτών των επενδύσεων για να μη μείνουμε μόνο στις προθέσεις και στις αποφάσεις. Γιατί χρήσιμη και καλοδεχούμενη η χρηματοδότηση μέσω των προγραμμάτων του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά για να υπάρξει υλοποίηση τους, απαραίτητη είναι η εξασφάλιση και της χρηματοδότησης των τραπεζών οι οποίες θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο όλο εγχείρημα. Δεν είναι τυχαίο ότι κατά το πρόσφατο παρελθόν εγκεκριμένα σχέδια δεν υλοποιήθηκαν επειδή οι ενδιαφερόμενοι δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από τις τράπεζες, οι οποίες εμφανίζονται πολύ σφιχτές, λόγω των προβλημάτων ρευστότητας που και αυτές αντιμετωπίζουν.

Επομένως για να αξιοποιηθούν τα 700 εκ. ευρώ για την αγροτική ανάπτυξη, θα πρέπει να λειτουργήσουν όλοι οι παράγοντες που εμπλέκονται -Υπουργείο, αναπτυξιακές εταιρείες, δικαιούχοι παραγωγοί και τράπεζες. 

Κατηγορία Οικονομία

Με χθεσινή απόφαση της, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να αυξηθεί το ποσό που θα διαχειριστούν οι Περιφέρειες από το μέτρο της μεταποίησης του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης. Επίσης δηλώνει την αντίθεση της στο σχεδιασμό των προγραμμάτων «Leader» και καταθέτει προτάσεις για την αναμόρφωση των όρων προκήρυξης και βαθμολόγησης. Τέλος, ζητά ειδικές ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις νησιωτικές περιοχές και τις περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ειδικά για τα νησιά που έχουν πληγεί από το προσφυγικό, η ΕΝΠΕ αναφέρει ότι θεωρεί απαραίτητη την εισαγωγή πρόσθετων συμπληρωματικών κριτηρίων επιλογής επενδύσεων που διεκδικούν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα μεταποίησης - εμπορίας - ανάπτυξης αγροτικών προϊόντων. Επίσης τονίζεται πως για τις περιοχές της Λέσβου, που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτασης ανάγκης πολιτικής προστασίας, μετά το σεισμό της 12ης Ιουνίου, στα μέτρα «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader» και «Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση - εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων», να τεθούν συμπληρωματικά κριτήρια επιλογής επενδύσεων ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των επενδύσεων που θα χρηματοδοτηθούν στις σεισμόπληκτες περιοχές του νησιού.

Παράλληλα ζητείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να δώσει την δυνατότητα στις Περιφέρειες να προκηρύξουν οριζόντια το πρόγραμμα μεταποίησης και να αυξηθούν τα κονδύλια του προγράμματος που θα διαχειριστούν οι Περιφέρειες.

Εξάλλου η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για τους όρους προκήρυξης και τα κριτήρια βαθμολόγησης στην κατεύθυνση βελτίωσης και επιτυχούς ολοκλήρωσης της πρόσκλησης. Η σχετική απόφαση λήφθηκε μετά από εισήγηση που κατέθεσε η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Χριστιάνα Καλογήρου. Η επιστολή που στάλθηκε στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, υπογράφεται από τον πρόεδρο της ΕΝΠΕ, περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστό.

Σύμφωνα με την ΕΝΠΕ, οι οριζόντιες προκηρύξεις των χρηματοδοτικών προγραμμάτων διευκολύνουν τους επενδυτές να κάνουν ορθές επιχειρηματικές επιλογές.

 

Για τα κριτήρια βαθμολόγησης

Σε σχέση με τα κριτήρια βαθμολόγησης του προγράμματος «Leader», η ΕΝΠΕ αναφέρει:

- Ενισχύεται και μοριοδοτείται η απόδειξη της ίδιας συμμετοχής κατά 25% στο σύνολο της επενδυτικής πρότασης, όταν είναι πασιφανές πως είναι αδύνατον μια μικρή επιχείρηση σε συνθήκες κρίσης, να έχει τη δυνατότητα αυτού του μεγέθους της ρευστότητας. Να προσδιορισθεί τουλάχιστον μειωμένη βαρύτητα του κριτηρίου της ίδιας συμμετοχής λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες κρίσης και την ανάγκη ενίσχυσης των αδυνάμων να αποκτήσουν πρόσβαση στη δυνατότητα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και όχι των ισχυρών να γίνουν ισχυρότεροι.

- Ενισχύεται και μοριοδοτείται η ήδη υπάρχουσα εξαγωγική δραστηριότητα των «μεγάλων» όταν αυτό είναι ζητούμενο και πρέπει να είναι ο στόχος μιας επιχείρησης στο εξεταζόμενο επιχειρηματικό της πλάνο. Να προσδιορισθεί τουλάχιστον εξ ίσου μοριοδότηση για τις επιχειρήσεις που μέσω της επενδυτικής δραστηριότητας θα εμφανίσουν εξωστρέφεια.

- Επιβραβεύεται η επαναφορά καταθέσεων για όσους είχαν την «πρόβλεψη» και την «πρόθεση» για άνοιγμα λογαριασμών στο εξωτερικό, ενώ οι αντίστοιχοι μικροί που στήριζαν όλα αυτά τα χρόνια το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, τιμωρούνται. Να απαλειφτεί το κριτήριο εισαγωγής επενδυτικών κεφαλαίων από το εξωτερικό για την ανάγκη της επένδυσης για ευνόητους λόγους.

- Η μεγέθυνση της απορρόφησης της τοπικής παραγωγής, η αύξηση του κύκλου των εργασιών, η κερδοφορία σε συνθήκες κρίσης, η αύξηση των θέσεων εργασίας, η αυξητική τάση των εξαγωγών, η παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων, ο ελάχιστος ή μηδενικός τραπεζικός δανεισμός, είναι κριτήρια που χρειάζεται να ενισχυθούν. Ταυτόχρονα με αυτά απαιτείται η πριμοδότηση συγκεκριμένων κλάδων της μεταποίησης γύρω από εθνικά δυναμικά προϊόντα, π.χ. λάδι και ελιές, γαλακτοκομικά προϊόντα, αλλά και προϊόντα ή εγκαταστάσεις, π.χ. ζωοτροφές, σφαγεία, αρωματικά, μαζί με την επιλεξιμότητα των δαπανών τους, ταυτόχρονα με την πριμοδότηση γεωγραφικά των περιοχών που δέχονται την πίεση των μεταναστευτικών ροών.

 

 

Κι άλλες ενστάσεις από την ΕΝΠΕ

 

Εκτός από τα παραπάνω, η ΕΝΠΕ θέτει κι άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τα προαναφερόμενα προγράμματα. Πρόκειται για λεπτομέρειες που όμως κάνουν την διαφορά. Διότι αυτά τα …ψιλά γράμματα ανάλογα με το πώς είναι διατυπωμένα, κλείνουν ή ανοίγουν την στρόφιγγα των χρηματοδοτήσεων για τις μικρές επιχειρήσεις.

Ειδικότερα η ΕΝΠΕ τονίζει:

  1. Να διασαφηνιστούν εντελώς συγκεκριμένα οι παρερμηνείες που αφήνονται ανοιχτές όσον αφορά στον καθορισμό λεπτομερειών στο παράρτημα 1 δικαιολογητικά συμμετοχής παράγραφος 6, περί τριών γραπτών προσφορών σε συνδυασμό με το αν «ο δικαιούχος δεν επιλέξει την οικονομικότερη προσφορά, το επί πλέον ποσό θα βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο». Για παράδειγμα, είναι προφανές ότι αν προσκομίσουμε προσφορές για ντεκάντερ ελαιοτριβείου από διαφορετικούς κατασκευαστές Γερμανίας, Ιταλίας και Τουρκίας με ακριβώς τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, οι διαφορές τιμών είναι τεράστιες, οι προσφορές θα θεωρηθούν απολύτως συγκρίσιμες, η σαφώς διαφοροποιημένη ποιότητα δεν θα κριθεί, και θα κληθεί ο επενδυτής να πληρώσει την διαφορά. Αυτό με τη σειρά του δημιουργεί αδυναμία υπολογισμού του ύψους ιδίων κεφαλαίων για την υλοποίηση της επενδυτικής πρότασης, και έμμεσα πριμοδοτεί συγκεκριμένη επιλογή.
  2. Στην παράγραφο 1.1 σελίδα 5 της πρόσκλησης του Μέτρου 4.2.1 αναγράφονται τα εξής: ε) Ως εκσυγχρονισμός μονάδας νοείται η αντικατάσταση ή/και η συμπλήρωση μηχανολογικού εξοπλισμού όπως η επέκταση δυναμικότητας (εφόσον καλύπτεται από τις απαραίτητες κάθε φορά αδειοδοτήσεις) ενεργών και ανενεργών μονάδων. Κατ’ εξαίρεση όσον αφορά στην περίπτωση μονάδων ελαιοτριβείων που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, αυτές μπορούν να προβούν σε εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και να επαναλειτουργήσουν με την ίδια δραστηριότητα και δυναμικότητα. Το ερώτημα είναι αν το ελαιοτριβείο που έχει παύσει την λειτουργία του για αρκετά χρόνια, θέλει να επαναλειτουργήσει σε νέα διεύθυνση, είναι εφικτή η μετεγκατάσταση και επαναλειτουργία του σε νέα θέση μέσα στην ίδια περιφέρεια, διατηρώντας την ίδια δυναμικότητα και αποκτώντας όποιες αδειοδοτήσεις είναι απαραίτητες για την νέα του θέση;

III. Στο άρθρο 6 στις επιλέξιμες δαπάνες: 1. δεν καθορίζονται ως επιλέξιμες οι αμοιβές του προσωπικού που προσελήφθη αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης, ενώ αντίθετα οι δαπάνες αυτές κρίνονται εμμέσως ως επιλέξιμες από την κατηγορία των μη επιλέξιμων δαπανών, 2. στο ίδιο άρθρο (επιλέξιμες δαπάνες) δεν αναφέρει ποιές δαπάνες καλύπτονται στη μετεγκατάσταση μιας επιχείρησης, όπως και αν στα πιστοποιητικά ασφάλειας και ποιότητας καλύπτονται και περιβαλλοντικά πιστοποιητικά (π.χ. EMAS).

  1. Στο άρθρο 9 πρέπει να δοθεί η δυνατότητα κάθε αίτηση στήριξης να περιλαμβάνει διαφορετικούς κλάδους που υλοποιούνται σε διαφορετικές περιοχές, αρκεί το ποσοστό της ενίσχυσης να είναι το ίδιο.
  2. Επίσης στην περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος επιθυμεί να υποβάλλει μία αίτηση στήριξης για δύο υποκαταστήματα σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες όπου υπάρχει σαφής χωροταξικός διαχωρισμός των φυσικών αντικειμένων και το ποσοστό ενίσχυσης και στις δύο Περιφερειακές Ενότητες είναι το ίδιο, να προβλεφθεί η επιλεξιμότητα.
  3. Να προβλεφθεί η δυνατότητα τροποποιήσεων και διορθώσεων του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική αίτηση στήριξης ακόμα και μετά την οριστική υποβολή της εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται στην τελική πρόσκληση (δηλαδή η 18/8/17). Σε αυτήν τη φάση για τους περισσότερους δυνητικούς δικαιούχους, η ακριβής εκτίμηση του κόστους των δαπανών είναι αρκετά δύσκολη αν δεν προηγηθεί η αναλυτική τεχνικοοικονομική ανάλυση και η σύνταξη του σχετικού φακέλου.

VII. Το κριτήριο 5 που αφορά την ελλειμματικότητα στη μεταποιητική υποδομή, δεν μπορεί να βασίζεται απλά σε σχετική βεβαίωση που εκδίδεται από την Περιφέρεια την στιγμή της αίτησης, αλλά θα πρέπει να έχουν προεκδοθεί σχετικοί αντίστοιχοι πίνακες ελλειμματικότητας ανά κλάδο από κάθε Περιφέρεια.

 

 

Κατηγορία Οικονομία
FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top