Αιτήσεις έως 13 Φεβρουαρίου για Μυτιλήνη και Καλλονή

Εκπαιδευτές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

04/02/2014 - 14:24

Προκήρυξη για εκπαιδευτές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) δημοσιοποίησε το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), προκειμένου να καλύψει θέσεις εκπαιδευτών με σύμβαση μίσθωσης έργου στα ΣΔΕ, για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Ελληνικής Γλώσσας.

Προκήρυξη για εκπαιδευτές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) δημοσιοποίησε το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), προκειμένου να καλύψει θέσεις εκπαιδευτών με σύμβαση μίσθωσης έργου στα ΣΔΕ, για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Ελληνικής Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Αγγλικής Γλώσσας, της Κοινωνικής Εκπαίδευσης, της Πληροφορικής, των Φυσικών Επιστημών, της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Πολιτισμικής Αισθητικής Αγωγής. Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής είναι η κατοχή του αντίστοιχου για κάθε γνωστικό αντικείμενο τίτλου σπουδών (πτυχίου), ενώ η προκήρυξη αφορά και στο Νομό Λέσβου, το ΣΔΕ Μυτιλήνης και το Τμήμα Καλλονής.

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση, μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών. Η αίτηση διατίθεται από την ιστοσελίδα τού ΙΝΕΔΙΒΙΜ (www.inedivim.gr/, στο σύνδεσμο <Προκηρύξεις>) και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://sde.ideke.edu.gr/.

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με ηλεκτρονική μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή με fax, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2014 (ώρα 3:00 το μεσημέρι).

Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4. Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδρομικώς ή θα υποβληθούν ιδιοχείρως έως και 17/02/2014 (ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών), ώρες 10:00 το πρωί έως 3:00 το μεσημέρι, στη διεύθυνση: Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, 11143 - Αθήνα, (Κεντρική Γραμματεία, δεύτερος όροφος) «Για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 660/2/3463 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιλογή Εκπαιδευτών με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Γνωστικό Αντικείμενο [όπου έχει κάνει αίτηση ο υποψήφιος].

Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα υπογεγραμμένη εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πάρουν στα τηλέφωνα 213 1314647, 213 1314648, 213 1314511 και 213 1314515.

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey