Για τον Παιδικό Σταθμό Μούδρου

Θέση μαγείρου στη Λήμνο

11/02/2014 - 14:17

Το νομικό πρόσωπο «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» του Δήμου Λήμνου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός ατόμου.

Το νομικό πρόσωπο «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» του Δήμου Λήμνου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».

Η πρόσληψη αφορά σε θέση Μαγείρου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) στον Παιδικό Σταθμό Μούδρου για διάστημα απ’ την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31 Αυγούστου 2014, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 1, Μύρινα Λήμνου - 81400, απευθύνοντάς την στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λήμνου υπ’ όψιν Κωνσταντίνας Δελλή (τηλ. επικοινωνίας: 22543 50021).

Η προκήρυξη αναρτήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου και η υποβολή των αιτήσεων διαρκεί για 10 ημερολογιακές ημέρες μετά την τελευταία δημοσίευσή της σε τοπική εφημερίδα.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey