Πρόσληψη κοινωνικού λειτουργού με ετήσια σύμβαση στο Δήμο Λέσβου

Για τον Ξενώνα Γυναικών

05/11/2013 - 15:28

Με ανακοίνωση του δημάρχου, ο Δήμος θα προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για την υλοποίηση προγράμματος «Δημιουργία και Λειτουργία

Με ανακοίνωση του δημάρχου, ο Δήμος θα προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για την υλοποίηση προγράμματος «Δημιουργία και Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας πλήρους και μικρής διάρκειας διαμονής στο Δήμο Λέσβου». Ο Δήμος επαναπροκηρύσσει (δεν είχε καλυφθεί στην αρχική πρόσκληση) την κάλυψη μίας θέσης Π.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών (ελλείψει τέτοιου, Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών), για ένα έτος απ’ την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος.

Στα κύρια προσόντα περιλαμβάνεται και η «Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους, σε θέματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή/και συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας», όπως και η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Στην προκήρυξη, κι επειδή στην αρχική πρόσκληση δεν υπήρξε ενδιαφερόμενος με τέτοια εμπειρία, τονίζεται πως η θέση θα καλυφθεί και από υποψήφιο που δε θα διαθέτει ανάλογη εξειδίκευση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λέσβου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Προσωπικού, Ελευθερίου Βενιζέλου 13 - 17, 81100 Μυτιλήνη, απευθύνοντάς την υπόψη Κώστα Καπηλάρη (τηλ. επικοινωνίας: 22513 50596).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την επόμενη Τρίτη 12 Νοεμβρίου.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey