Θέση στο ΕΛΚΕΘΕ

01/07/2012 - 05:56
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι μηνών, στο πλαίσιο του έργου «MEDECOS», ανακοινώνει το ΕΛΚΕΘΕ, το οποίο προτίθεται να προσλάβει έναν πτυχιούχο Χημείας με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Περιβαλλοντικής Χημείας ή Ωκεανογραφίας.
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι μηνών, στο πλαίσιο του έργου «MEDECOS», ανακοινώνει το ΕΛΚΕΘΕ, το οποίο προτίθεται να προσλάβει έναν πτυχιούχο Χημείας με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Περιβαλλοντικής Χημείας ή Ωκεανογραφίας.
Θα συνεκτιμηθεί η εργασιακή εμπειρία στις παρακάτω μεθόδους: αναλύσεις οργανικών ενώσεων με αέρια χρωματογραφία (GC, GC/MS), αναλύσεις αμινοξέων με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης, αναλύσεις διαλυμένων θρεπτικών αλάτων, αναλύσεις βιογενούς πυριτίου σε ιζήματα με φασματοφωτομετρία, αναλύσεις μετάλλων με ατομική απορρόφηση με φούρνο γραφίτη, καθώς και εμπειρία πεδίου στη δειγματοληψία ιζημάτων για γεωχημική έρευνα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τη 16η Ιουνίου 2010. Το κείμενο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο στα γραφεία του ΕΛΚΕΘΕ στη Λεωφ. Αθηνών - Σουνίου (46,7 χλμ.), Ανάβυσσος (τηλ. 22910 76331), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey