Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Μη σύννομη και ακυρωτέα η Προγραμματική Σύμβαση για το Μιχαλέλειο

18/01/2023 - 12:00 Ενημερώθηκε 19/01/2023 - 11:12

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με έγγραφο [αρ.πρωτ. 438 /09-01-2023] στον Δήμο Μυτιλήνης και στο Κληροδότημα Παναγιώτη Μ. Μιχαλέλη, που αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, κάνει γνωστή την απόφαση της να ακυρώσει την  862/20223 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης με θέμα «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης (Π.Σ.) μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Παναγιώτη Μ. Μιχαλέλη», η οποία υπεβλήθη στην ΑΔΑ προς έλεγχο νομιμότητας με το υπ’ αρ. 40890/8-12-2022 έγγραφο του Δήμου Μυτιλήνης, καθώς όπως σημειώνεται «κρίνεται μη σύννομη και άρα ακυρωτέα».

Στην απόφαση της ΑΔΑ σημειώνεται: «Ακυρώνουμε την υπ’ αρ. 862/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

Κατά της απόφασης αυτής και εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίησή της, δύναται να ασκηθεί προσφυγή στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 Ν. Λέσβου Χίου Σάμου που εδρεύει στη Μυτιλήνη, Κουντουριώτη 77, 2ος όροφος».

Θυμίζουμε ότι πριν την εκπνοή του 2022 είχε έρθει στο επίκεντρο το ζήτημα της «επιβίωσης» του Οίκου Ευγηρίας με την προγραμματική σύμβαση να «γεννάται» προκειμένου να δοθεί λύση στο πρόβλημα, που προφανώς επανακάμπτει.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

«Ακύρωση της αριθμ. 862/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης»

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις
  • των άρθρων 6, 6Α, 6Β, 225 και 280 του ν.3852/2010 (87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και
  • του π.δ. 143/2010 (236/Α727-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
  1. Την υπ’ αρ. 86784/19-12-2022 (1183/Υ.Ο.Δ.Δ/20-12-2022, ΑΔΑ: 6ΙΗ446ΜΤΛ6- ΤΩ1) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία η Μαριάννα Νικολαΐδου του Αχιλλέα διορίζεται στη θέση της μετακλητής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
  2. Την υπ’ αρ. 862/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης με θέμα «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης (Π.Σ.) μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Παναγιώτη Μ. Μιχαλέλη», η οποία υπεβλήθη στην υπηρεσία μας προς έλεγχο νομιμότητας με το υπ’ αρ. 40890/8-12-2022 έγγραφο του Δήμου Μυτιλήνης.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», «1. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν: α) .., β) .., γ) .., δ) .., ε) .., στ) .., ζ) ..., η) τη σύναψη πάσης φύσεως προγραμματικών συμβάσεων η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και θ)...»

Επειδή σύμφωνα την παρ. 3 του ανωτέρω νόμου, ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευσή της στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α. και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι είναι παράνομη, τότε αυτή ακυρώνεται.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ίδιου νόμου προβλέπεται ότι:«1. α) Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, τα δίκτυα δήμων και περιφερειών του άρθρου 101, οι περιφερειακές ενώσεις δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, [...] καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο [...] ή μεταξύ τους ή με Ν.Π.Δ.Δ. ή με τους φορείς των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α' 147), μεμονωμένα ή από κοινού. [,..]2. α. Στις προγραμματικές συμβάσεις ορίζονται απαραίτητα το αντικείμενο, ο σκοπός και η διάρκεια της σύμβασης, το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, το απαιτούμενο προσωπικό για την κάθε επιμέρους εργασία, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις, ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της προγραμματικής σύμβασης λειτουργικών εξόδων, καθώς και η διαδικασία καταβολής τους. Ως «λειτουργικά έξοδα» λογίζονται, ιδίως, οι πάσης φύσεως αμοιβές προσωπικού και οι δαπάνες χρήσης ακινήτων, μηχανημάτων και μέσων. Για την εκπλήρωση του σκοπού της προγραμματικής σύμβασης, ο κάθε συμβαλλόμενος αναλαμβάνει συγκεκριμένο αντικείμενο με συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Στις προγραμματικές συμβάσεις ορίζονται απαραίτητα το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της σύμβασης, οι αρμοδιότητες του, καθώς και οι ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους αυτής.

β. Με την προγραμματική σύμβαση επίσης ορίζεται ο συμβαλλόμενος, στον οποίο μπορεί να ανατεθεί η διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων του προγράμματος μετά την ολοκλήρωσή του, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχο στάδιο.

γ. Αν ο συμβαλλόμενος σε προγραμματική σύμβαση αναθέσει σε τρίτον τη διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων αυτών, η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τον κατά τη σύμβαση υπόχρεο συμβαλλόμενο.»

Επειδή, «σκοπός της σύναψης των προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών φορέων [...] είναι η ανάπτυξη της περιοχής, στην οποία εκτελούνται τα έργα ή προγράμματα ή παρέχονται οι υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της οικείας προγραμματικής σύμβασης. Ο αναπτυξιακός σκοπός της σύναψης των ανωτέρω συμβάσεων προκύπτει τόσο από τα αναφερόμενα στην εισηγητική έκθεση του ν. 1416/1984, με τις διατάξεις του άρθρου 11 του οποίου προβλέφθηκε το πρώτον ο θεσμός των προγραμματικών συμβάσεων, στην οποία έκθεση αναφέρεται (σελίδα 4) ότι με τις συμβάσεις αυτές “εξασφαλίζεται η κοινωνική συναίνεση στην εφαρμογή συγκεκριμένων αναπτυξιακών προγραμμάτων, η οικονομική αποκέντρωση, καθώς και η αξιοποίηση των τοπικών πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής, όπου θα συγκεντρώνεται η αναπτυξιακή προσπάθεια”, καθώς και από τα πρακτικά της ΝΣΤ' συνεδρίασης της Βουλής της 9ης Ιανουαρίου 1984 (κατά την οποία συζητήθηκε το οικείο σχέδιο νόμου), στα οποία αναφέρεται (σελίδα 2807) ότι στόχος του θεσμού των προγραμματικών συμβάσεων είναι η ανάπτυξη μιας περιοχής. Αλλά και με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 2738/1999, με τις οποίες είχε αντικατασταθεί το άρθρο 35 του προϊσχύσαντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, στο οποίο είχαν κωδικοποιηθεί οι προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1416/1984 -το οποίο άρθρο 35 επαναλαμβάνεται στο άρθρο 225 του ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα [...] - γινόταν υπενθύμιση του αναπτυξιακού χαρακτήρα του θεσμού των προγραμματικών συμβάσεων, αφού στην εισηγητική έκθεση του νόμου αυτού αναφερόταν ότι η εφαρμογή των εν λόγω συμβάσεων στο δημόσιο τομέα “συνέβαλε στην εκτέλεση πλείστων έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών που δεν θα μπορούσαν να προωθηθούν χωρίς την εφαρμογή του θεσμού αυτού”. Συνεπώς, τόσο τα έργα και τα προγράμματα που εκτελούνται στο πλαίσιο σύναψης μιας προγραμματικής σύμβασης, όσο και οι υπηρεσίες που παρέχονται κατ’ εφαρμογή της πρέπει να έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα (πρβλ. Πρακτικά 14ης Συν/9.5.2006 και Πράξεις 304/2006, 171/2009 VII Τμ. Ελ. Συν.) και να μη μπορούν - όσον αφορά ειδικότερα τις υπηρεσίες- να παρασχεθούν με άλλο τρόπο εκτός της σύναψης της οικείας προγραμματικής σύμβασης (πρβλ. Πράξη 205/2007 VII Τμ. Ελ. Συν.)» (Πράξη 310/2010 του Τμήματος VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου).

Επειδή, οι προγραμματικές συμβάσεις είναι συμφωνίες που σκοπό έχουν τη σύμπραξη δημόσιων φορέων για την εκτέλεση έργων και παροχή υπηρεσιών με αναπτυξιακό χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι ο σκοπός των υπηρεσιών δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί με άλλο μέσο, ώστε να μη μετατρέπεται ο θεσμός σε εργαλείο παράκαμψης των κειμένων διατάξεων (Ελ. Συν. Τμ. VI 4141, 26/2013, 1380, 289, 28/2012). Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτό οι συμβαλλόμενοι οφείλουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει οι οποίες δέον να τελούν σε αναλογία μεταξύ τους (Ε.Σ. Τμ.Μείζ.Επτ.Σύνθ. 2769, 2770/2011, Τμ. VI 607/2012), συνεπώς εκκινούν από κοινή αφετηρία συμπράττοντας κατά το δυνατό ισόρροπα για την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου, χωρίς η χρηματική μετακίνηση από τον ένα φορέα στον άλλο να έχει το χαρακτήρα ανταλλάγματος, όπως στις από επαχθή αιτία αμφοτεροβαρείς δημόσιες συμβάσεις, (Ελ.Συν. Ζ 'Κλ. 2, 3/2014, 207, 165/2013). Συνεπώς δεν πρόκειται για προγραμματική σύμβαση στην περίπτωση κατά την οποία, από τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων και τις συμφωνηθείσες οικονομικές μεταβιβάσεις, συνάγεται ότι ο ένας εκ των συμβαλλομένων αποσκοπεί στην επίτευξη μέσω της σύμβασης της αποστολής του, ο δε έτερος στη λήψη του προβλεπόμενου οικονομικού ανταλλάγματος για τις παρασχεθείσες από αυτόν υπηρεσίες. (Πράξεις Ελ.Συν. 23/2015, 350, 305, 144/2015).

Επειδή από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι:

- Με την με αριθμ. 862/2022 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του κοινωφελούς ιδρύματος «Κληροδότημα Παναγιώτη Μ. Μιχαλέλη». Στο σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, προβλέπονται τα εξής:

Άρθρο 2: “Σκοπός και περιεχόμενο του έργου”

«Στα πλαίσια της κοινωνικής του δράσης και πολιτικής ο Δήμος Μυτιλήνης μέσω Προγραμματικής Σύμβασης θα παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας, φροντίδας και περίθαλψης ατόμων τρίτης ηλικίας που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες δηλαδή ιδιαίτερα των απόρων ηλικιωμένων και εκείνων που στερούνται κατάλληλου οικογενειακού περιβάλλοντος, μέσω του Κοινωφελούς Ιδρύματος με τίτλο «Κληροδότημα Παναγιώτη Μ. Μιχαλέλη». Συγκεκριμένα θα παρέχεται φιλοξενία, φροντίδα και περίθαλψη σε ηλικιωμένα άτομα, μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, τα οποία τα ίδια ή και το οικογενειακό τους περιβάλλον που έχει αναλάβει τη φροντίδα τους αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας. Οι φιλοξενούμενοι θα είναι άτομα της τρίτης ηλικίας που διαμένουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μυτιλήνης. Ενώ θα δίνεται προτεραιότητα σε άπορα ή έχοντα χαμηλό εισόδημα άτομα. Σκοπός της εν λόγω υπηρεσίας μέσω προγραμματικής σύμβασης είναι η περαιτέρω υποστήριξη του Δήμου Μυτιλήνης στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας για τη φροντίδα ευπαθών ομάδων. Πρωταρχικός στόχος είναι η εξασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης των ηλικιωμένων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Για κάθε τρόφιμο ηλικιωμένο ο Δήμος θα καταβάλει το ποσό των 500 Ευρώ μηνιαίως έως εξαντλήσεως του συνολικού ποσού που δύναται ο Δήμος να καταβάλλει, ώστε να υπάρχει μια αξιοπρεπής φροντίδα και μέριμνα. Ποσό της σύμβασης που δεν θα εξαντλείται στο έτος αναφοράς να μεταφέρεται στο επόμενο έως εξαντλήσεως του συνολικού ποσού των 70.000,00 €.

Άρθρο 3: “Αντικείμενο Προγραμματικής Σύμβασης”

"Αντικείμενο της παρούσας Π.Σ. είναι η συνεργασία των φορέων για την υλοποίηση της δράσης του θέματος της παρούσας. Κύριος της Δράσης - Φοράς Υλοποίησης θα είναι το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «Κληροδότημα Παναγιώτη Μ. Μιχαλέλη». Ο Δήμος Μυτιλήνης θα είναι φορέας χρηματοδότησης της Δράσης, θα διαθέσει το ποσό 70.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6737.0001, όπως αυτή περιγράφεται στην από 02/12/2022 Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Πολιτισμού, Τουρισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας με τίτλο «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ ΜΙΧΑΛΕΛΕΙΟ ΟΙΚΟ ΕΥΓΗΡΕΙΑΣ». Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, είναι το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «Κληροδότημα Παναγιώτη Μ. Μιχαλέλη» «Κύριος της Δράσης» και «Φορέας Υλοποίησης» συμφωνεί με το Δήμο Μυτιλήνης «Φορέας Χρηματοδότησης» σχετικά με: 1. Τη σύνταξη της τεχνικής περιγραφής. 2.Την παραλαβή των υπηρεσιών φιλοξενίας. 3. Την εξόφληση της δαπάνης στο Φορέας Υλοποίησης.

Άρθρο 4: “Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων” «Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:4.1. Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Μ. ΜΙΧΑΛΕΛΗ αναλαμβάνει: Να ασκήσει όλες τις αρμοδιότητες του Φορέα Υλοποίησης δράσης, σύμφωνα με την από 2/12/2022 Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Πολιτισμού, Τουρισμού & Κοινωνικής Πρόνοιας να απασχολεί και να διαθέτει προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης της Δράσης. [...]. 4.2. Ο Δήμος Μυτιλήνης αναλαμβάνει: Την χρηματοδότηση της Δράσης, συμπεριλαμβανομένης και της εκκαθάρισης των δαπανών, που θα πραγματοποιηθούν. [...]

Επειδή, η εν λόγω προγραμματική σύμβαση, στερείται του απαιτούμενου αναπτυξιακού χαρακτήρα, αφού σκοπός της είναι η καταβολή ανταλλάγματος που προβλέπει η σύμβαση από το Δήμο Μυτιλήνης στο Κοινωφελές Ίδρυμα για τις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες (βλ. αρθ. 4 π.σ.). Επειδή τα συμβαλλόμενα μέρη δεν συμπράττουν ισόρροπα ούτε επιδιώκουν την ικανοποίηση διακριτών συμφερόντων, καθόσον: α) ο Δήμος Μυτιλήνης, μέσω της ανάθεσης έναντι αμοιβής (βλ. άρθ. 4π.σ.) συμπράττει με σκοπό, να παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας, φροντίδας και περίθαλψης ατόμων τρίτης ηλικίας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, αρμοδιότητα η οποία ούτως η άλλως ασκείται από το ΝΠΔΔ Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με άρθρο 2 «Σκοποί» της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 19339/4-4-2011 (ΦΕΚ 619/Β’/18-4-2011), όπως ισχύει. β) Το Κοινωφελές Ίδρυμα, επιδιώκει την επίτευξη της νόμιμης αποστολής του όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 2 «Σκοπός» του Οργανισμού του (π.δ. 27-6/8-7-22 ΦΕΚ 3569 Β/8-7-2022), τη συνέχιση της λειτουργίας και την εξυπηρέτηση των αναγκών του μέσω ανταλλάγματος που προβλέπεται στη σύμβαση για τις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες.

Επειδή, σύμφωνα με τα ως άνω διαλαμβανόμενα προκύπτει ότι, δεν πρόκειται για αλληλοσυμπλήρωση αρμοδιοτήτων ή οικονομοτεχνικών μέσων στο πλαίσιο της από κοινού εκπλήρωσης μιας δημόσιας υπηρεσίας, αλλά αποτελεί ανάθεση έναντι αμοιβής, κατ’ ουσίαν σύμβαση παροχής υπηρεσιών και απευθείας ανάθεση, διότι οι συμβαλλόμενοι δεν συμπράττουν ισόρροπα για την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου. Ο Δήμος Μυτιλήνης λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή που επιδιώκει την εκπλήρωση μιας υπηρεσίας εκ μέρους του κοινωφελούς ιδρύματος, περιορίζοντας τη συμβολή του αποκλειστικά στη χρηματοδότηση και κάλυψη του κόστους για την παροχή των υπηρεσιών (βλ. ά. 3,4π.σ.), βαρυνόμενο μόνον αυτό με το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, κατά παράβαση των διατάξεων περί προγραμματικών συμβάσεων, υποκρύπτοντας υπό τον μανδύα της σύμβασης, εξ’ επαχθούς αιτίας σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

Επειδή, στην υπ’ αριθμ. 862/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης ουδόλως αιτιολογείται και τεκμηριώνεται επαρκώς η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το κοινωφελές ίδρυμα, ως μοναδική επιλογή για υλοποίηση του αντικειμένου αυτού καθώς και την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, ο οποίος δεν θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί με άλλο νόμιμο τρόπο.

Επειδή, η προγραμματική σύμβαση δεν μπορεί να λειτουργεί ως ισοδύναμη ή εναλλακτική με την ειδικώς προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία διαδικασία επίλυσης του ανακύπτοντος ζητήματος, διότι αυτό θα συνεπαγόταν τη μετατροπή του θεσμού της προγραμματικής σύμβασης σε εργαλείο παράκαμψης των κειμένων διατάξεων (διατάξεις περί επιχορήγησης Νομικών Προσώπων αρθ. 202 ΚΔΚ)(Ελ. Συν. VI Τμ. 289/2012).

Επειδή στο πλαίσιο των προγραμματικών συμβάσεων τυχόν προβλεπόμενες περιουσιακές μετακινήσεις μεταξύ των συμβαλλομένων φορέων πρέπει να περιορίζονται στην κάλυψη των απαραιτήτων δαπανών για την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου και δεν νοείται να έχουν το χαρακτήρα ανταλλάγματος για παρεχόμενες στο πλαίσιο της σύμβασης υπηρεσίες, στοιχείο που απαντάται μόνο στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας.

Επειδή, βάσει των ανωτέρω η υπ’ αρ. 862/20223 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης όπως αυτή έχει ληφθεί, κρίνεται μη σύννομη και άρα ακυρωτέα.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ακυρώνουμε την υπ’ αρ. 862/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

Κατά της απόφασης αυτής και εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίησή της, δύναται να ασκηθεί προσφυγή στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 Ν. Λέσβου Χίου Σάμου που εδρεύει στη Μυτιλήνη, Κουντουριώτη 77, 2ος όροφος.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey