Πρόσληψη ελεγκτών νομιμότητας

01/07/2012 - 05:56
Στην πλήρωση με επιλογή μιας θέσης ελεγκτή νομιμότητας ανά αυτοτελή υπηρεσία εποπτείας ΟΤΑ στις επτά αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας, προχωρά το Υπουργείο Εσωτερικών με νέα προκήρυξή του, καλώντας τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση έως και τις 9 Σεπτεμβρίου.
Στην πλήρωση με επιλογή μιας θέσης ελεγκτή νομιμότητας ανά αυτοτελή υπηρεσία εποπτείας ΟΤΑ στις επτά αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας (Αττικής, Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Αιγαίου, Κρήτης και Μακεδονίας - Θράκης) προχωρά το Υπουργείο Εσωτερικών με νέα προκήρυξή του, καλώντας τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση έως και τις 9 Σεπτεμβρίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών (πτυχίο νομικού τμήματος ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος καθώς και διδακτορικό ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, στο γνωστικό αντικείμενο του δημοσίου ή αστικού ή εμπορικού δικαίου, είτε πενταετής δικηγορική εμπειρία ή προϋπηρεσία σε συναφές με τη θέση αντικείμενο), άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, καθώς και τουλάχιστον τριετή διοικητική εμπειρία σε καθήκοντα συναφή με τη θέση.
Η πρόσκληση απευθύνεται και σε δημοσίους υπαλλήλους, ενώ για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση, υποδείγματα της οποίας περιλαμβάνονται ξεχωριστά για ιδιώτες και μονίμους δημοσίους υπαλλήλους, και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο Εσωτερικών, Κεντρική Υπηρεσία, Διεύθυνση Διοίκησης, Σταδίου 27 - Αθήνα Τ.Κ. 10183, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπ’ όψιν κ.κ. Μ. Ρεκλείτη ή Μ. Συρεγγέλα (τηλ. επικοινωνίας: 213 1364639, 213 1364633).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 9η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή, ενώ η προκήρυξη είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr).

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey