Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής για τα νέα μέτρα της κυβέρνησης

Παράταση έως το τέλος του 2021 θητείας αιρετών μελών & διοικήσεων των συλλόγων

03/11/2021 - 22:49

Και ενώ όλοι οι φορείς πολιτισμού και τα αθλητικά σωματεία αλλά και Ομοσπονδίες όπως η Διδασκαλική και Συνομοσπονδίες (Πανηπειρωτική), είχαν λάβει γνώση από επίσημα χείλη και από αποφάσεις που είχαν ληφθεί και κοινοποιηθεί για μη παράταση θητείας των διοικήσεών τους, όπως συνέβη και με την Ομοσπονδία Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής (ΟΛΣΑ), λόγω αλλαγής των πρωτοκόλλων του ΕΟΔΥ, αυτά τα πρωτόκολλα και οι νέες συνθήκες, επιδείνωσης της πανδημίας και της εκτόξευσης κρουσμάτων και ασθενών, έκανε την κυβέρνηση και το υπουργείο Εσωτερικών συγκεκριμένα να καταθέσει τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που προβλέπει ΠΑΡΑΤΑΣΗ έως και τις 31 Δεκεμβρίου, της θητεία των: οριζόμενων διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, αθλητικών ενώσεων και επαγγελματικών οργανώσεων.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής, στο νομοσχέδιο: «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» η Τροπολογία που πέρασε, περιείχε και τα ακόλουθα:

Παρατείνεται έως την 31η.12.2021, αντί της, κατά περίπτωση, ισχύουσας ημερομηνίας λήξης:

- η δυνατότητα συνεδρίασης και η λήψη αποφάσεων με τηλεδιάσκεψη συλλογικού οργάνου οποιουδήποτε νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή οποιοσδήποτε νομικής οντότητας,

- η θητεία των:

i) οριζόμενων διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, αθλητικών ενώσεων και επαγγελματικών οργανώσεων.

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 3

Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης - Τροποποίηση του άρθρου 90 του ν. 4790/2021

Το άρθρο 90 του ν. 4790/2021 (Α' 48), περί παράτασης της θητείας των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί με τον ν. 1066/1917 (Α' 268), των αθλητικών ενώσεων του άρθρου 10 του ν. 2725/1999 (Α' 121), καθώς και των επαγγελματικών οργανώσεων του ν. 1712/1987 (Α' 115), τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ημερομηνία παράτασης της θητείας των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων, εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 90

Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης

Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί με τον ν. 1066/1917 (Α' 268), των αθλητικών ενώσεων του άρθρου 10 του ν. 2725/1999 (Α' 121), καθώς και των επαγγελματικών οργανώσεων του ν. 1712/1987 (Α' 115), εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 89 του παρόντος ή 45 του ν. 4778/2021 (Α' 26), αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της, έως την 31η.12.2021.».

Άρθρο 2

Χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 89 του ν. 4790/2021

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4790/2021 (Α' 48), περίτης χρήσης νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων, τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ημερομηνία του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου η συνεδρίαση συλλογικού οργάνου οποιουδήποτε νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή οποιοσδήποτε νομικής οντότητας δύναται να λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη, και η παρ. 1 του άρθρου 89 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και για χρονικό διάστημα όχι πέραν της 31ης.12.2021, συνεδρίαση συλλογικού οργάνου οποιουδήποτε νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή οποιοσδήποτε νομικής οντότητας, ιδίως διοικητικού συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων, μπορεί να λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη τους. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 89 του ν. 4790/2021, περί χρήσης νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων, τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ημερομηνία του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου η λήψη των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μπορεί να λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη, και η παρ. 2 του άρθρου 89 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και για χρονικό διάστημα όχι πέραν της 31ης.12.2021, η λήψη των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μπορεί να λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη για όλα ή για κάποια από τα μέλη τους, με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, καθώς και δια περιφοράς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υπογραφές των μελών του συλλογικού οργάνου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα».

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey