Από το τμήμα Κοινωνιολογίας σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και Γερμανικό Πανεπιστήμιο της Ιορδανίας

Έρευνα με στόχο την κοινωνική ένταξη μεταναστών & προσφύγων

19/10/2021 - 20:00 Ενημερώθηκε 20/10/2021 - 13:29

Στο τρέχον στάδιο υλοποίησης του προγράμματος «Η προοπτική μιας μακροχρόνιας παραμονής των προσφύγων και των μεταναστών στην Ελλάδα: ανάδειξη των δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών συνεπειών και η σημασία τους για την αποδοχή της προοπτικής αυτής από την ελληνική κοινωνία» μετά την ολοκλήρωση του πολυεπίπεδου θεωρητικού μέρους και τη διενέργεια ομάδας εστίασης με τη συμμετοχή κρίσιμων συντελεστών διεθνών οργανισμών και φορέων άσκησης μεταναστευτικής-προσφυγικής πολιτικής, βρίσκονται εν εξελίξει ερευνητικές δράσεις με απώτερο τελικό στόχο την εξαγωγή προτάσεων ως προς την κατάλληλη και ολοκληρωμένη στρατηγική κοινωνικής ένταξης μεταναστών και προσφύγων.

Το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Η προοπτική μιας μακροχρόνιας παραμονής των προσφύγων και των μεταναστών στην Ελλάδα: Ανάδειξη των δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών συνεπειών και η σημασία τους για την αποδοχή της προοπτικής αυτής από την ελληνική κοινωνία» υλοποιείται από το Πανεπιστήμιου Αιγαίου και υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Αριθμός Έργου: 2897).

Η έρευνα διεξάγεται από το Εργαστήριο Κοινωνικής Πληροφορικής, Στατιστικής & Ερευνητικών Υποδομών του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και Γερμανικό Πανεπιστήμιο της Ιορδανίας.

Οι εργασίες

Σε εξέλιξη σύμφωνα με τον επιστημονικά υπεύθυνο καθηγητή, Κώστα Ρόντο οι παρακάτω εργασίες:

α) δευτερογενής έρευνα μέσω συγκέντρωσης και αξιολόγησης στοιχείων που έχουν ήδη συλλεχθεί στο πλαίσιο προηγούμενων πρωτογενών ερευνών τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό και σε ευρύτερα διεθνές επίπεδο σχετικά με τις συνέπειες μιας μακροχρόνιας παραμονής/μόνιμης εγκατάστασης των μεταναστών και προσφύγων που πρόσφατα ήρθαν στη χώρα,

β) πρωτογενής ποσοτική έρευνα σε εντοπισμένες περιοχές της χώρας στις οποίες διαμένουν προσωρινά οι μεταναστευτικοί και προσφυγικοί πληθυσμοί με σκοπό τη διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων των τοπικών κοινωνιών σχετικά με το ζήτημα της μακροχρόνιας παραμονής/μακροπρόθεσμης εγκατάστασης μεταναστών/προσφύγων και των παραγόντων που ευνοούν ή και δυσχεραίνουν την ομαλή συμβίωση και

γ) πρωτογενής ποιοτική έρευνα που απευθύνεται σε εκπροσώπους περιφερειακών και τοπικών φορέων, στελεχών και ατόμων που εμπλέκονται στη χάραξη ενταξιακής πολιτικής με σκοπό τη μελέτη των εφαρμοζόμενων πολιτικών κοινωνικής ένταξης, της αποτελεσματικότητας και του εντοπισμού αδυναμιών εφαρμογής αυτών και ανάδυσης δόκιμων και επιτυχημένων παρεμβάσεων.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey