Σύμφωνα με τροπολογία στο νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις

Απαλλάσσονται από τα τέλη εγγραφής στο ΓΕΜΗ οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

04/03/2021 - 08:41 Ενημερώθηκε 04/03/2021 - 08:43

Σύμφωνα με τροπολογία στο νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων καθώς και οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης, απαλλάσσονται των τελών εγγραφής στο ΓΕΜΗ.

Συγκεκριμένα, με την εν λόγω τροπολογία ορίζονται τα κατά περίπτωση αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως ειδικές Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Υ.Γ.Ε.ΜΗ.):

  1. i) των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των Συνεταιρισμών Εργαζομένων που συνιστώνται κατά τον ν.4430/2016 και
  2. ii) των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης που συνιστώνται κατά τον ν.2716/1999.

Οι υπόχρεοι εγγραφής, των οποίων το Μητρώο τηρείται στις ανωτέρω ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ., απαλλάσσονται από την καταβολή των ανταποδοτικών τελών τήρησης μερίδας.

Η νέα περίπτωση αβ' που προστίθεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 87 του ν. 4635/2019:

«αβ. Ειδικές Υ.Γ.Ε.Μ.Η. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Τα κατά περίπτωση αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ορίζονται ως ειδικές Υ.Γ.Ε.Μ.Η. των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των Συνεταιρισμών Εργαζομένων που συστήνονται κατά τον ν. 4430/2016 (Α'205) καθώς και των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης που συστήνονται κατά τον ν. 2716/1999 (Α'96). Οι εν λόγω Υπηρεσίες είναι αποκλειστικά αρμόδιες για την καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.Μ.Η. όλων των πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία απαιτούν εμπορική δημοσιότητα, συμπεριλαμβανομένων όσων προβλέπονται κατωτέρω στην παρ. 3.

Οι υπόχρεοι εγγραφής, το Μητρώο των οποίων τηρείται στις Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απαλλάσσονται από την καταβολή των ανταποδοτικών τελών της παρ. 1 του άρθρου 113».

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey