Επιχορηγήσεις για πρόσληψη ανέργων

Πρόσκληση ΟΑΕΔ σε επιχειρήσεις

27/12/2013 - 23:14

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ, ξεκινά απ’ τη Δευτέρα, η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμά του επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων. 

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ, ξεκινά απ’ τη Δευτέρα, η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμά του επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων. Το πρόγραμμα μέσω του οποίου θα διατεθούν σε όλη τη χώρα έως 10,2 εκατ. ευρώ, αφορά ανέργους που είχαν ενταχθεί στις δράσεις «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού» και αποσκοπεί στη δημιουργία 4.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Στις επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές που θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα περιλαμβάνεται και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όπου δικαιούχοι να ενταχθούν είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και έχουν προσλάβει με σχέση εξαρτημένης σχέσης τους ωφελουμένους των δύο προαναφερόμενων δράσεων, δηλαδή «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού». Η πρόσληψη θα πρέπει να έχει γίνει την επόμενη της λήξης της πρακτικής τους άσκησης, η οποία έχει πραγματοποιηθεί στους δικαιούχους αυτούς. Επίσης δικαιούχοι είναι και όσες επιχειρήσεις έχουν ήδη προσλάβει τους ωφελούμενους μέχρι 11 Δεκεμβρίου 2013. 

Δεν μείωσαν προσωπικό 

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους κάτω των 25 ετών, ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ την ημέρα και για τους ωφελούμενους άνω των 25 ετών, στο ποσό των 18 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών ασφάλισης το μήνα. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους έξι μήνες.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο εν λόγω πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού. Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται, αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ.

Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση χορηγείται βάσει του Κανονισμού της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Οι αιτήσεις απ’ τις επιχειρήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ στην διεύθυνση www.oaed.gr <http://www.oaed.gr>,όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και λοιποί όροι του προγράμματος.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey