Μέχρι 29 Οκτωβρίου οι αιτήσεις στον ΕΛΓΑ

90 θέσεις γεωπόνων και κτηνιάτρων

22/10/2013 - 13:49

Ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως και τις 29 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων για την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2013 ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).

Ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως και τις 29 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων για την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2013 ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ). Ο Οργανισμός θα προσλάβει συνολικά 90 άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του ανά την επικράτεια, ειδικότητας γεωπόνων και κτηνιάτρων, (83 θέσεις Π.Ε. Γεωπόνων και επτά θέσεις Π.Ε. Κτηνιάτρων) για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών.

Οι ανωτέρω προσλήψεις θα καλύψουν τις παρουσιαζόμενες κάθε φορά ανάγκες των 13 υποκαταστημάτων και της κεντρικής διοίκησης του ΕΛΓΑ, οι οποίες εξαρτώνται από τα εκάστοτε παρουσιαζόμενα καιρικά φαινόμενα που δεν μπορούν να προσδιορισθούν εκ των προτέρων χρονικά και τοπικά, και ως εκ τούτου οι προσλήψεις θα κατανεμηθούν μεταξύ των υπηρεσιών του φορέα.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενώ στην προκήρυξη σημειώνεται πως θα πρέπει να μεριμνούν για τη μετάβασή τους στο χώρο παροχής της υπηρεσίας τους, διότι η υπηρεσία δε διαθέτει μεταφορικό μέσο για το σκοπό αυτό.

Η άρνηση ανάληψης εργασίας ή αλλαγής έδρας για κάλυψη υπηρεσιακών εποχικών αναγκών ή μετάβασης στο χώρο παροχής της υπηρεσίας τους, αποτελεί λόγο καταγγελίας της συμβάσεως εκ μέρους του υποψηφίου και για τον υπόλοιπο χρόνο θα προσλαμβάνεται ο επόμενος του πίνακα κατάταξης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛΓΑ, στην ακόλουθη διεύθυνση: Μεσογείων 45, Τ.Κ. 115 10 - Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπ’ όψιν Μ. Πατρελάκη (τηλ. επικοινωνίας: 210 7490476, -576,-490).

Για περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και το έντυπο της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στην ιστοσελίδα τού ΕΛΓΑ: www.elga.gr

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey