Συνεχίζει να σβήνει τις «αμαρτίες» του παρελθόντος

01/07/2012 - 05:56
Στις 7 Ιουλίου είναι το κρίσιμο ραντεβού της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου - Λήμνου με υψηλόβαθμα στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδας, προκειμένου να συζητήσουν τη δυνατότητα ενεργοποίησης του καταστήματος στη Χίο.
Στις 7 Ιουλίου είναι το κρίσιμο ραντεβού της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου - Λήμνου με υψηλόβαθμα στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδας, προκειμένου να συζητήσουν τη δυνατότητα ενεργοποίησης του καταστήματος στη Χίο. Τα παραπάνω ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου - Λήμνου, Στέλιος Αλμπάνης, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης της Συνεταιριστικής Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λέσβου, στη Μυτιλήνη.

Ο κ. Αλμπάνης εξήγησε ότι αρχικά η Τράπεζα της Ελλάδας είχε θέσει ως όριο για την επέκταση της Συνεταιριστικής στη Χίο την αύξηση των κεφαλαίων της στα 12 εκατ. ευρώ. Όταν επιτεύχθηκε αυτός ο στόχος, επαναπροσδιορίστηκε στα 14 εκατομμύρια λόγω της οικονομικής κρίσης. Το 2009 η Συνεταιριστική Τράπεζα έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και αύξησε τα ίδια κεφάλαιά της στα 13 εκατ. ευρώ, ενώ στα τέλη του τρέχοντος μηνός τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας έχουν αυξηθεί στα 13,6 εκατομμύρια και κατά συνέπεια είναι πολύ κοντά στο να επιτευχθεί ο νέος στόχος. Γι’ αυτό και η διοίκηση της Τράπεζας επιδιώκει να επισπευσθεί η χορήγηση της αδείας από την Τράπεζα της Ελλάδας. Η ανάπτυξη στη Χίο θα δώσει νέες δυνατότητες ανάπτυξης στην Τράπεζα, αφού θα μπορέσει να διευρύνει την κεφαλαιακή της βάση, να αυξήσει κατά πολύ τα μέλη της και έτσι να γίνει πολύ πιο ισχυρή από ό,τι είναι σήμερα.

Τι είδε ο ορκωτός ελεγκτής
Το 2009 ήταν μια καλή χρονιά για την Τράπεζα, αφού κατάφερε να καταγράψει κέρδη παρά την οικονομική κρίση, να αυξήσει τα ίδια κεφάλαιά της και να μοιράσει μέρισμα μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρ’ όλα αυτά, οι αμαρτίες του παρελθόντος συνεχίζουν να ρίχνουν βαριά τη σκιά τους πάνω στη Συνεταιριστική. Αυτό προκύπτει από τα όσα αναφέρει ο ορκωτός ελεγκτής στο σημείωμά του που συνοδεύει τον ισολογισμό. Συγκεκριμένα, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους εκφράζει την επιφύλαξή του, σημειώνει: «Η Τράπεζα προκειμένου να καλύψει τυχόν μελλοντικές ζημίες από χορηγήσεις δανείων (κυρίως των προηγούμενων χρήσεων) έχει σχηματίσει πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων ποσού 4,1 εκατ. ευρώ από το οποίο ποσό ένα εκατομμύριο ευρώ αφορά την παρούσα χρήση. Η πρόβλεψη αυτή κατά την άποψή μας υπολείπεται της απαιτούμενης κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό θα έπρεπε να είχε βαρύνει κυρίως τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων και να έχει μειώσει τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας. Στο λογαριασμό ενεργητικού απαιτήσεις πελατών περιλαμβάνονται και χορηγήσεις δανείων ποσού 8,9 εκατ. ευρώ, οι οποίες στις 31 Δεκεμβρίου 2009 είχαν περάσει σε οριστική καθυστέρηση. Δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για ενδεχόμενους πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2007 έως 2009.»
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι, παρά τις πολύ μεγάλες προβλέψεις για επισφάλειες που έκανε Τράπεζα για το 2009, την ίδια τακτική θα πρέπει να ακολουθήσει και τα επόμενα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι δε θα μπορέσει να καταγράψει υψηλά κέρδη, ακόμη κι όταν αυτά επιτυγχάνονται. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι μόνο τα δύο τελευταία χρόνια, για να καλυφθούν οι αμαρτίες του παρελθόντος, η Συνεταιριστική Τράπεζα έχει γράψει στον ισολογισμό της προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους 1,4 εκατ. ευρώ.
Για το ζήτημα αυτό ο γενικός διευθυντής της Τράπεζας, Γιάννης Αμπουλός, στην έκθεση για τα πεπραγμένα του 2009 αναφέρει: «Ποσό ενός εκατομμυρίου ευρώ μεταφέρθηκε στις “προβλέψεις επισφαλών δανείων” προηγούμενων χρήσεων. Έγιναν επίσης το 2009 “διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων” ποσού 1,179 εκατ. ευρώ.»


Το προεδρείο της συνέλευσης

Τα οικονομικά μεγέθη της Τράπεζας
Το σημαντικότερο, κατά την άποψή μας, οικονομικό στοιχείο για τη Συνεταιριστική Τράπεζα της προηγούμενης χρονιάς ήταν ότι κατέγραψε κέρδη 1,323 εκατομμυρίου. Αυτό είναι κάτι που δείχνει πως η Τράπεζα, παρά τα σωρευμένα προβλήματα από το παρελθόν, βρίσκεται σε καλό δρόμο και μπορεί να εξυγιανθεί.
Τα ίδια κεφάλαια της Συνεταιριστικής αυξήθηκαν κατά 1,095 εκατ. ευρώ και από αυτά οι 925.000 προέρχονται από κεφάλαια που έβαλαν οι άλλες συνεταιριστικές τράπεζες της χώρας, στα πλαίσια των αρχών της αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των συνεταιριστικών τραπεζών. Πολύ σημαντικό είναι επίσης ότι κατά τη διάρκεια του 2009 εγγράφηκαν στην Τράπεζα 246 νέα μέλη.
Ειδικότερα, τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας το 2009 ανήλθαν στα 13,017 εκατομμύρια, από 11,524 εκατομμύρια που ήταν το 2008 και 9,993 εκατομμύρια ευρώ το 2007.
Οι καταθέσεις της Τράπεζας παρουσίασαν αύξηση 15,44% σε σχέση με το 2008 και έφθασαν στα 74,866 εκατ. ευρώ, από 64,851 εκατ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια του 2009 η Τράπεζα υποκατέστησε τις μεγάλης αξίας καταθέσεις με καταθέσεις ταμιευτηρίου. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα αφενός μεν τη μείωση του κόστους της αγοράς χρήματος, αφετέρου δε τη στήριξη του μικροκαταθέτη μετόχου.
Τα δάνεια που χορήγησε η Συνεταιριστική κατά το 2009 παρουσίασαν αύξηση 4,52% και ανήλθαν στα 63,623 εκατ. ευρώ έναντι 60,880 εκατ. ευρώ που ήταν το 2008. Το μεγαλύτερο ποσοστό των δανείων είναι επιχειρηματικά, καθώς ανέρχονται στο 89,46%, ενώ η λιανική τραπεζική (στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια) καταλαμβάνουν ποσοστό της τάξεως του 10,54%.
Τα έσοδα της Τράπεζας το 2009 έφθασαν στα 6,95 εκατ. ευρώ από 5,91 εκατ. ευρώ που ήταν το 2008, καταγράφοντας αύξηση κατά 17,55%. Τα έσοδα από τόκους χορηγήσεων ανήλθαν στο 9,56%.
Τα έξοδα ανήλθαν στα 6,76 εκατομμύρια ευρώ, από τα 5,84, καταγράφοντας άνοδο κατά 15,64%. Οι τόκοι των καταθέσεων αυξήθηκαν κατά 10%, οι αμοιβές του προσωπικού αυξήθηκαν κατά 13,91% και οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις κατά 144,25%.
Τα καθαρά κέρδη του 2009 ανήλθαν στις 191,46 χιλιάδες ευρώ. Η συνέλευση ενέκρινε την εισήγηση του Δ.Σ. για διανομή μερίσματος 115,97 χιλιάδων ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε ένα ευρώ ανά συνεταιριστική μερίδα.

Οι στόχοι για το 2010
Αναφερόμενος στους στόχους για την τρέχουσα χρονιά, ο γενικός διευθυντής, Γιάννης Αμπουλός, τους προσδιόρισε ως εξής:
- Αύξηση των καταθέσεων και διατήρηση επαρκούς ρευστότητας.
- Συνετή διαχείριση των αναλαμβανόμενων κινδύνων, μέσω συντηρητικής προσέγγισης όσον αφορά στην έγκριση των δανείων και το σχηματισμό προβλέψεων. Αυτό σημαίνει ότι η Τράπεζα θα είναι πολύ προσεκτική στις χορηγήσεις δανείων που θα κάνει φέτος.
- Περιορισμένη, αλλά θετική εξέλιξη των δανειακών υπολοίπων, με συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας του υπάρχοντος κακού χαρτοφυλακίου. Δηλαδή στόχος είναι να αυξηθούν τα χορηγηθέντα δάνεια, αλλά τα δάνεια να δίνονται σε αξιόπιστους πελάτες.
- Συνέχιση της προσπάθειας αύξησης του κεφαλαίου ώστε να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι ελάχιστοι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
- Εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού.
- Περιορισμός των εξόδων και βελτίωση των πηγών κερδοφορίας.
- Ανάπτυξη εφαρμογών SEPA credit transfer.
Σε δήλωσή του στο «Ε» σχετικά με τη συνέλευση της Κυριακής, ο πρόεδρος της Τράπεζας, Στέλιος Αλμπάνης, τόνισε: «Η συνέλευση εξελίχθηκε ικανοποιητικά. Συζητήθηκαν και αναλύθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το μόνο αρνητικό είναι η μικρή συμμετοχή των μελών στη συνέλευση.»

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey