Μία θέση εσωτερικού ελεγκτή

01/07/2012 - 05:56
To Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας επιθυμεί να προσλάβει έναν υπάλληλο ως εσωτερικό ελεγκτή για τις υπηρεσίες των Πολυϊατρείων του Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
To Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας επιθυμεί να προσλάβει έναν υπάλληλο ως εσωτερικό ελεγκτή για τις υπηρεσίες των Πολυϊατρείων του Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Τα απαραίτητα προσόντα της θέσης είναι:
• Πτυχίο ΑΕΙ, οικονομικής κατεύθυνσης ή ισότιμης σχολής του εξωτερικού αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
• Προϋπηρεσία τριών έως πέντε ετών σε συναφές αντικείμενο ή ελεγκτική εταιρεία.
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
• Άριστη γνώση μηχανογραφικών εφαρμογών γραφείου.
• Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας.
• Ικανότητα προγραμματισμού, μεθοδικότητας και οργανωτικότητας.

Στα πρόσθετα προσόντα περιλαμβάνονται μεταπτυχιακός τίτλος σε Εσωτερικό Έλεγχο, επαγγελματικός τίτλος ΙΕΣΟΕΛ (Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ACCA (Association of Chartered Certified Accounts), CIA (Certified Internal Auditors), CFA (Chartered Financial Analysts) καθώς και τυχόν δεύτερης ξένης γλώσσας.
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι 31/5/2011 στο Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας, στη διεύθυνση 3ης Σεπτεμβρίου 43Α, Αθήνα (αρμόδιος: κ. Β. Ξυδάς).
Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται: α) λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, β) φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοτυπία των σελίδων του διαβατηρίου όπου να φαίνονται ευκρινώς ο αριθμός, τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου και η φωτογραφία του και γ) τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό τους, όπως προαναφέρθηκαν.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα από δημόσια αρχή (αστυνομία ή δήμο ή ΚΕΠ).

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey