Για ένα συν ένα χρόνο στο ΚΕΘΕΑ

Ένας ψυχίατρος στη Μυτιλήνη

12/11/2013 - 14:58

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), στο πλαίσιο εγκεκριμένου και ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου με τον τίτλο «Δημιουργία Δικτύου

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), στο πλαίσιο εγκεκριμένου και ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου με τον τίτλο «Δημιουργία Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια», ζητά προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης έως ένα έτος, η οποία όμως θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης των ενταγμένων έργων του.

Για την περιοχή της Μυτιλήνης πρόκειται να προσλάβει έναν Ψυχίατρο Π.Ε. (Κωδ. Θέσης: ΨΥΧΤ-ΜΥΤ).

Τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι, είναι:

- Πτυχίο Ιατρικής με ειδίκευση στην Ψυχιατρική

- Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Στα επιθυμητά προσόντα περιλαμβάνονται η επαγγελματική εμπειρία, η σχετική με τις εξαρτήσεις εκπαίδευση, η εθελοντική εργασία σε φορείς κοινωνικής φροντίδας, η καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας (της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και η καλή γνώση MS Office.

Οι ενδιαφερόμενοι για θέση παρακαλούνται να αποστείλουν φάκελο υποψηφιότητας ταχυδρομικώς στη διεύθυνση ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Μετς, 11636 - Αθήνα, μέχρι και 19/11/2013. Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει:

α) βιογραφικό σημείωμα

και

β) όλα τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα προσόντα για τη θέση, επικυρωμένα.

- Οι τίτλοι σπουδών (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι.

- Η επαγγελματική εμπειρία (προϋπηρεσία) αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. Οι μισθωτοί πρέπει να προσκομίσουν και βεβαίωση εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα πρόσληψης, η χρονική διάρκεια και το αντικείμενο της απασχόλησης. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να προσκομίσουν σχετικές συμβάσεις ή δελτία παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τη διάρκεια και το αντικείμενο της απασχόλησης.

Ο φάκελος υποψηφιότητας απορρίπτεται εάν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επικυρωμένα. Φάκελοι υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν πριν από τις 9/11/2013 ή που θα υποβληθούν μετά τις 19/11/2013 δε θα ληφθούν υπόψη. Στο βιογραφικό σημείωμα (και όχι στο φάκελο) θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται ο κωδικός θέσης που αναφέρεται παραπάνω. Για όλες τις υποψηφιότητες θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια. Θα σταλεί απάντηση σε όλους τους υποψηφίους που θα στείλουν τα βιογραφικά τους με πλήρη στοιχεία και εμπρόθεσμα.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey