Δωρεάν τα ΦΕΚ

01/07/2012 - 05:56
Στο πλαίσιο του άρθρου 7 του Νόμου 3861/2010 για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, προβλέπεται η πρόσβαση σε όλα τα φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) δωρεάν.
Στο πλαίσιο του άρθρου 7 του Νόμου 3861/2010 για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, προβλέπεται η πρόσβαση σε όλα τα φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) δωρεάν.
Κατόπιν τούτου, όλα τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή είναι πλέον διαθέσιμα δωρεάν από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (Ν. 3861/2010, άρθρο 7 /τ. Α΄ 112 -13.7.2010). Σημειωτέον ότι μέχρι την προηγούμενη βδομάδα, για να μάθει κανείς το περιεχόμενο ενός νόμου ή ενός προεδρικού διατάγματος, θα έπρεπε να πληρώσει για την αγορά του, ή να είναι συνδρομητής του Εθνικού Τυπογραφείου για να έχει πρόσβαση, ομοίως πληρώνοντας.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey