FOLLOW US

Κοινωνία

  • Πρόσληψη κοινωνικού λειτουργού με ετήσια σύμβαση στο Δήμο Λέσβου
Πέντε οκταμηνίτες στα ΕΛΤΑ

Με δύο ανακοινώσεις που δημοσιοποιήθηκαν απ’ τα ΕΛΤΑ και το Δήμο Λέσβου, πρόκειται να προσληφθούν στη Λέσβο συνολικά έξι συμβασιούχοι.

Με δύο ανακοινώσεις που δημοσιοποιήθηκαν απ’ τα ΕΛΤΑ και το Δήμο Λέσβου, πρόκειται να προσληφθούν στη Λέσβο συνολικά έξι συμβασιούχοι. Πέντε οκταμηνίτες που θα απασχοληθούν στο ταχυδρομείο, τέσσερις στη Μυτιλήνη κι ένας στη Μήθυμνα, κι ένας κοινωνικός λειτουργός που θα προσληφθεί για ένα χρόνο, με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος, για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Λέσβου.

Πιο συγκεκριμένα, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) ανακοίνωσαν ότι θα προσλάβουν προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 35 άτομα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, για πλήρη απασχόληση διάρκειας οκτώ μηνών, προκειμένου να καλύψουν εποχικές ή παροδικές υπηρεσιακές τους ανάγκες.

Οι προσλήψεις αφορούν στις ειδικότητες: Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, Διανομέα και Οδηγού. Οι θέσεις που με την προκήρυξη (η ανακοίνωση δημοσιεύεται στο σημερινό «Ε», σελ. 18) θα καλυφθούν στη Λέσβο, είναι πέντε και ειδικότερα: Μία Δ.Ε. Διανομέων στο κατάστημα Μήθυμνας, τρεις Δ.Ε. Διανομέων στη Μονάδα Διανομής Μυτιλήνης και μία Δ.Ε. Οδηγών στη Μονάδα Διανομής Μυτιλήνης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, από 06/11/2013 έως και 15/11/2013, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.-Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιά και Αιγαίου, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Τσαμαδού 27 και Φίλωνος 36, 18510 - Πειραιάς (για την Ανακοίνωση ΣΟΧ 18/2013), υπ’ όψιν Όλγας Συμεώνογλου (τηλ. 210 4146112 και 210 4146141).

Τα ειδικά τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών, άδειες οδήγησης), τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στη σχετική ανακοίνωση, η οποία είναι ανηρτημένη και στο δικτυακό τόπο τού ΕΛΤΑ (www.elta-net.gr).

Για τον Ξενώνα Γυναικών
Με ανακοίνωση του δημάρχου, ο Δήμος θα προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για την υλοποίηση του προγράμματος «Δημιουργία και Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας Πλήρους και Μικρής Διάρκειας Διαμονής στο Δήμο Λέσβου». Ο Δήμος επαναπροκηρύσσει (δεν είχε καλυφθεί στην αρχική πρόσκληση, την κάλυψη μίας θέσης Π.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών, ή ελλείψει αυτού μίας Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών, για ένα έτος απ’ την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος.

Στα κύρια προσόντα περιλαμβάνεται και η «Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους, σε θέματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή/και συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας», όπως και η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Στην προκήρυξη, κι επειδή στην αρχική πρόσκληση δεν υπήρξε ενδιαφερόμενος με τέτοια εμπειρία, τονίζεται πως η θέση θα καλυφθεί και από υποψήφιο που δε θα διαθέτει ανάλογη εξειδίκευση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λέσβου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Προσωπικού, Ελευθερίου Βενιζέλου 13 - 17, 81100 - Μυτιλήνη, απευθύνοντάς την στον Κώστα Καπηλάρη (τηλ. επικοινωνίας: 22513 50596). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες απ’ τη δημοσιοποίησή της μέσω του Τύπου και ανάρτησης στο Δημαρχείο, αλλά η λήξη της ακόμη δεν έχει υπολογιστεί.

Ετικέτες
FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top