Η ανακοίνωση και οι υποχρεώσεις πολιτών και Δήμων

Πυροσβεστική διάταξη για καθαρισμό οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για αποφυγή πυρκαγιά

28/03/2022 - 11:30 Ενημερώθηκε 28/03/2022 - 12:32

Στο πλαίσιο αναβάθμισης και ενίσχυσης του επιπέδου πυροπροστασίας και την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών γίνεται γνωστό από τον  Πύραρχο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ν. Λέσβου Παναγιώτης Κυπριωτέλλης, ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1301, τεύχος Β’, της 18.03.2022, δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 17647 οικ. Φ.700.20/18.3.2022 Απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών προς ενημέρωση των πολιτών του Νομού Λέσβου».

Με τη παρούσα Πυροσβεστική Διάταξη:

  • Καθορίζεται η υποχρέωση των πολιτών, μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους, να προβαίνουν σε καθαρισμό των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.
  • Προβλέπεται η διαδικασία αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον οικείο δήμο σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων καθαρισμού από τους υπόχρεους.
  • Σε περίπτωση περιφραγμένων ή επαρκώς περιτοιχισμένων χώρων, ύστερα από αίτημα προς την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη διενέργεια αυτοψίας, βεβαιώνεται η συνδρομή κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς, και βάσει αυτής, εκδίδετε Εισαγγελική παραγγελία δυνάμει της οποίας ο οικείος Δήμος προβαίνει, στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών.
  • Καθορίζεται η υποχρέωση των οικείων Δήμων να διενεργούν τους τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους (ύστερα από καταγγελία ή και αυτεπαγγέλτως) για διαπίστωση εκπλήρωσης ή μη των υποχρεώσεων καθαρισμού των υπόχρεων.
  • Οι υπόχρεοι οφείλουν να εκπληρώνουν την υποχρέωση καθαρισμού, να συναινούν και να επιδεικνύουν ανοχή στους τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους και ενέργειες των αρμοδίων οργάνων των οικείων δήμων και των αρμόδιων πυροσβεστικών υπαλλήλων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς. Οι οικείοι Δήμοι οφείλουν να διενεργούν τους τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους (ύστερα από καταγγελία ή και αυτεπαγγέλτως) για διαπίστωση εκπλήρωσης ή μη των υποχρεώσεων των υπόχρεων της παρ. 1 του άρθρου 1, προσηκόντως και με τη δέουσα επιμέλεια.

• Καθορίζονται οι κυρώσεις στην περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, στους οποίους επιβάλλεται το πρόστιμο της περ. 26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114).

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey