Καρασάββας: «Στόχος η ενίσχυση των τρωτών σημείων της Περιφέρειας, έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής»

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η πρώτη περιβαλλοντική έγκριση ΠεΣΚΑ

27/03/2022 - 10:00 Ενημερώθηκε 28/03/2022 - 09:50

Με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίνεται, μετά από αξιολόγηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου, η Περιβαλλοντική έγκριση του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κατόπιν αξιολόγησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου και όπως επισημαίνει ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της Περιφέρειας στον τομέα του Περιβάλλοντος Νικ. Καρασάββας, πρόκειται για την πρώτη περιβαλλοντική έγκριση ΠεΣΚΑ που δίνεται σε Περιφέρεια από το ΥΠΕΝ και τα συναρμόδια υπουργεία. 

«Στόχος του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή είναι η επισήμανση και υλοποίηση των δράσεων εκείνων που συνηγορούν στην προσαρμογή των ευάλωτων τομέων των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έναντι των επιπτώσεων που εκδηλώνονται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής με τρόπο τέτοιο ούτως ώστε οι επιπτώσεις αυτής να είναι περιορισμένες σε σχέση με τις επιπτώσεις που θα έχουμε αν κανένα από τα μέτρα δεν εφαρμοστεί» είπε σε δήλωσή του στο «Ε» ο κ. Καρασάββας και πρόσθεσε ακολούθως: «Ορισμένα από τα προτεινόμενα μέτρα, είναι σε εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Νήσων Αιγαίου και του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, ενώ άλλα είναι ήδη ενταγμένα στο Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, είτε στο αντίστοιχο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα». 

Τη σχετική Κοινή Απόφαση υπέγραψαν ο υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, κι ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στύλιος. 

Οι τομείς των μέτρων προσαρμογής  

Οι τομείς όπου προτείνονται μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή αφορούν: στην ορθή διαχείριση των υδάτων και των δασών, στη θωράκιση της βιοποικιλότητας και των υγροτόπων, στη μείωση των αναγκών των κτιρίων για ενέργεια και στην αύξηση της αντοχής τους σε ακραία κλιματικά φαινόμενα, στη διασφάλιση της ευστάθειας της ηλεκτροδότησης, στην προστασία των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, στη διαχείριση κινδύνων πλημμύρας, κατολισθητικών και διαβρωτικών φαινομένων, στις μεταφορές, τον τουρισμό, τη γεωργία, στην αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες και φυσικά για στην ανθρώπινη υγεία. 

Αναλυτικά οι τομείς προσαρμογής 

Διαχείριση υδάτων Ι Σε αυτό τον τομέα σκοπός είναι η εφαρμογή μέτρων και δράσεων, οι οποίες θα προστατεύουν τα υδάτινα συστήματα από τις επιπτώσεις που θα έχει σε αυτά η μεταβολή των κλιματικών συνθηκών. Υπάρχουν δύο κύριες κατευθύνσεις: α) Η προσπάθεια για πλήρη κάλυψη της ζήτησης σε νερό και β) Η προσπάθεια περιορισμού της ζήτησης, που επιτυγχάνονται μεταξύ άλλων με την κατασκευή υδραυλικών υποδομών, την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, τη μείωση των απωλειών των δικτύων (μεταφοράς και διανομής) και την ορθολογική τιμολόγηση. 

Άνοδος της στάθμης της θάλασσας και διάβρωση ακτών Ι Σκοπός είναι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, μετά από την υλοποίηση των κατάλληλων μέτρων, να είναι μειωμένες σε σχέση με αυτές που θα υπάρξουν αν δεν υλοποιηθεί κανένα μέτρο. 

Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες Ι Πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα και δράσεις έτσι ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να προστατευτεί το περιβάλλον και η αλιευτική δραστηριότητα συμπεριλαμβανομένων των υδατοκαλλιεργειών. 

Γεωργία Ι Γενικός στόχος είναι η επίτευξη αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων για μεγιστοποίηση της βιώσιμης παραγωγής τροφίμων. Αυτό θα επιτευχθεί με την ορθολογική οργάνωση και με την πρόληψη και αντιμετώπιση των επικείμενων ζημιών από ξηρασία, από ακραία καιρικά φαινόμενα, από πλημμύρες κ.λπ., με σκοπό να μειωθούν οι επιπτώσεις που θα επιφέρει η κλιματική αλλαγή και να προστατευθεί η παραγωγικότητα και το γεωργικό εισόδημα. 

Διαχείριση Δασών και προστασία από πυρκαγιές Ι Προστασία δασικών συστημάτων και μείωση επιπτώσεων, λόγω των κλιματικών μεταβολών, μέσω έγκαιρης λήψης ειδικών διαχειριστικών μέτρων. 

Βιοποικιλότητα και Υγρότοποι Ι Σκοπός είναι η μείωση των επιπτώσεων που αναμένεται πως θα επιφέρει η κλιματική αλλαγή στον τομέα αυτό, με την εφαρμογή των κατάλληλων δράσεων με έμφαση στην προστασία και διατήρηση των υγροτόπων, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών και θαλάσσιων υδάτων, ως ασπίδας στην κλιματική αλλαγή. 

Δομημένο Περιβάλλον Ι Εφαρμογή κατάλληλων μέτρων, τα οποία θα μειώσουν τις ανάγκες των κτιρίων για ενέργεια κατά τρόπο που να επιτυγχάνεται μείωση των εκπομπών, ενώ παράλληλα θα αυξηθεί η προσαρμογή των κτιρίων στα ακραία κλιματικά φαινόμενα. 

Διαχείριση κινδύνων πλημμύρας Ι Σκοπός του ΠεΣΠΚΑ είναι η εφαρμογή δράσεων και μέτρων τα οποία μετριάζουν τα πλημμυρικά φαινόμενα. Τα μέτρα αποβλέπουν στην εντατικοποίηση των καλλιεργητικών παρεμβάσεων για περιορισμό του ανταγωνισμού, των διαβρώσεων και των πλημμυρών, καθώς και για την εξομάλυνση του υδατικού ισοζυγίου, με την αξιοποίηση των χειμερινών κατακρημνισμάτων και τη λήψη μέτρων για αποφυγή πιθανής ερημοποίησης περιοχών με χαμηλό υψόμετρο. 

Διαχείριση κατολισθητικών και διαβρωτικών φαινομένων Ι Τα προτεινόμενα αντιδιαβρωτικά μέτρα, αποσκοπούν στο μετριασμό της έντασης της διάβρωσης και της απόσπασης και μεταφοράς υλικού. Αποτελούν και έμμεσα αντιπλημμυρικά μέτρα για τις χαμηλές περιοχές, κυρίως παρεμβάσεις ανάσχεσης της διάχυτης ροής και της ολίσθησης μαζών στα πρανή και στις κοίτες ρεμάτων, μαζί με παρεμβάσεις διευθέτησης της απορροής, όπου είναι δυνατόν. 

Ανθρώπινη υγεία Ι Η ανθρώπινη υγεία πλήττεται κυρίως από την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων (υψηλές θερμοκρασίες - εκδήλωση πυρκαγιών, πλημμυρικά φαινόμενα), τα οποία είναι αποτέλεσμα των αλλαγών του κλίματος. Τα μέτρα που αφορούν στους τομείς διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων, διαχείρισης υδάτων και διαχείρισης δασικών οικοσυστημάτων συσχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία και ευημερία και βοηθούν την προσαρμογή του ανθρώπινου πληθυσμού στην κλιματική αλλαγή. 

Πολιτιστική κληρονομιά Ι Σκοπός είναι η προστασία των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις που επιφέρει η αλλαγή του κλίματος. 

Ενέργεια Ι Σε αυτόν τον τομέα σκοπός είναι η διασφάλιση της ευστάθειας της ηλεκτροδότησης της Περιφέρειας Β.Α., έναντι κινδύνων προερχόμενων από την κλιματική αλλαγή, με δράσεις αξιολόγησης κινδύνων και διαχείρισης της ζήτησης. 

Μεταφορές Ι Τα προτεινόμενα μέτρα έχουν σκοπό τη διατήρηση κι επαύξηση της ασφάλειας της διακίνησης ανθρώπων και προϊόντων. 

Τουρισμός Ι Τα προτεινόμενα μέτρα στοχεύουν στην προσαρμογή των τουριστικών υποδομών στην κλιματική αλλαγή, κατά τρόπο που να επωφελούνται οι τουριστικές επιχειρήσεις μέσω παράτασης της τουριστικής περιόδου. 

Οριζόντιες δράσεις Ι Πρόκειται για υποστηρικτικές δράσεις της υλοποίησης του ΠΕΣΠΚΑ, που περιλαμβάνουν την συγκέντρωση όλων των αναγκαίων πληροφοριών, την ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και τον συντονισμό των φορέων υλοποίησης των προτεινομένων μέτρων. 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey