Παράταση μεταβατικής περιόδου λειτουργίας των μεταφορικών επιχειρήσεων με μορφή ΙΜΕ

Μεταβιβάσεις ΦΔΧ μετά την 27η Ιανουαρίου 2022

16/12/2021 - 13:13

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών - Επικοινωνιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου γίνονται γνωστά τα παρακάτω:

  • Σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4850/2021 (Α’ 208) τροποποιήθηκε η περίπτωση γ’ της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α’ 174) ως προς το ανώτατο χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν να λειτουργούν οι Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες (ΙΜΕ) του άρθρου 3 ν. 383/1976 (Α’ 182). Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι ΙΜΕ που λειτουργούσαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010 (30/9/2010) μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν με αυτή τη μορφή για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.3887/2010, δηλαδή έως και τις 27 Ιανουαρίου 2024. 2. Εντός αυτής της μεταβατικής περιόδου, οι ΙΜΕ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον μετασχηματισμό τους στις άλλες μορφές μεταφορικής επιχείρησης του άρθρου 2 παρ. 7 ν.3887/2010 (φυσικά πρόσωπα ή εμπορικές εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής).
  • Η ισχύς των αδειών άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και των κοινοτικών αδειών που έχουν εκδοθεί σε ΙΜΕ λήγει εκ του νόμου στις 27 Ιανουαρίου 2024. Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και οι κοινοτικές άδειες που εκδίδονται εφεξής στο όνομα ΙΜΕ δεν μπορούν να έχουν διάρκεια ισχύος πέραν της 27ης Ιανουαρίου 2024. 3. Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 και 1 ν. 3887/2010, όπως ισχύει, σε περίπτωση μεταβίβασης μετά τις 27 Ιανουαρίου 2022 άδειας ΦΔΧ που είχε εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010 (30/9/2010), ο νέος κάτοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το όχημα με άλλο, νεότερης τεχνολογίας κατηγορίας εκπομπών καυσαερίων τουλάχιστον EURO IV. Από την υποχρέωση εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις από κληρονομική αιτία. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την εφαρμογή των ανωτέρω

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 2251353525

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey