Τα θέματα που θα συζητηθούν στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Ακόμη ένα βήμα πιο κοντά στον δρόμο Καλλονής – Πέτρας

25/05/2021 - 11:04 Ενημερώθηκε 25/05/2021 - 11:08

Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έχοντας στην ατζέντα της ημερήσιας διάταξης 48 θέματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ότι έχει να κάνει με την Λέσβο παρουσιάζει η εισήγηση του ατνιπεριφερειάρχη Πανάγου Κουφέλου για την δημιουργία γραφείου ΕΛΓΑ στη Λέσβο το οποίο θα συγκροτείται από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ. Ακόμη 50.000 ευρώ πρόκειται να εγκριθούν για την συνδιοργάνωση του «Athena International Olive Oil Competition» και της εκδήλωσης «Ελαιόλαδο και Υγεία». Θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουμε ότι μεταξύ άλλων πρόκειται να εγκριθεί το αποτέλεσμα της διαδικασίας του από 17-5-2021 Διαγωνισμού του έργου «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΠΕΤΡΑΣ (Α’ ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού 19.650.000,00 € με Φ.Π.Α.. που σημαίνει ότι έγινε ακόμη ένα βήμα πιο κοντά στο έργο.

Ακολουθεί η λίστα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

Θέμα 1ο: Έγκριση διάθεσης εξειδικευμένης πίστωσης για συμμετοχή της ΠΒΑ στη Virtual Έκθεση «Πανόραμα Νησιωτικών Προορισμών» που θα πραγματοποιηθεί στις 28-30 Μαΐου στο Ψηφιακό Εκθεσιακό Κέντρο της Mact Media Group (Συνολική δαπάνη 1.116,00 € συμπ/νου ΦΠΑ). Εισηγητής: Αντιπερίφερειάρχης Τουρισμού Μεταφορών & Επικοινωνιών κ. Νικόλαος Νύκτας (22713 50572)

Θέμα 2ο: Προμήθεια ιατρικού υλικού (μάσκες κλπ) από την Περιφερειακή Ενότητα Χίου (Δαπάνη 4.680,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κ. Παντελής Βρουλής (22713 50563)

Θέμα 3ο: Έγκριση δαπάνης καταβολής ετήσιου μισθώματος στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας - Τμήμα Οικονομικών Εκμεταλλεύσεων και Αεροπορικών Προσόδων Γ’ για χώρους της αίθουσας αφίξεων του Κρατικού Αερολιμένα Χίου «Όμηρος», όπου έχει τοποθετηθεί υλικό τουριστικής προβολής σχετικά με τον Όμηρο, συνολικής δαπάνης 619,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Εισηγητής: Τμήμα Τουρισμού ΠΕ Χίου κ. Αγγελική Πολυτάκη (22513 54801)

Θέμα 4ο: Ανάθεση σε Δικηγόρο για παροχή απόψεων και εκπροσώπηση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά για τις α) Ακ 180/15-06-2020 ΑΠ Χ236/2021 και β) ΑΚ344/22.11.2020 ΑΠΧ235/2021, αιτήσεις ακυρώσεως του υπαλλήλου της ΠΕ Χίου Γεωργούλη Δημητρίου» (Δαπάνη 790,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού ΠΕ Χίου κ. Δημοσθένης Βούκουνας (22713 50504)

Θέμα 5ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 104.895,18€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τις ανάγκες διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας ανάδειξης μειοδότη με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής, για την ανάθεση υλοποίησης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΠΣΑμεΑ», καθώς και έγκριση των όρων της 4/2021 Διακήρυξης και των αναπόσπαστων παραρτημάτων καθώς και της Περίληψης αυτής». Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Πε Χίου κ. Παναγιώτης Παπασπανούδης (22713 50519)

Θέμα 6ο: Έγκριση Διακήρυξης, Δημοπράτησης και Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΙΟΥ 2021-2022» προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ. Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης (22713 50508)

Θέμα 7ο: Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΣΑΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ 2020­2021» προϋπολογισμού 650.000,00 € με ΦΠΑ. Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης (22713 50508)

Θέμα 8ο: Έγκριση ανάθεσης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 7.795,13 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εργασιών για την αντιμετώπιση των σφοδρών χιονοπτώσεων και παγετού στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο, μηνός Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2021. Εισηγητής: Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Χίου, κ. Ιωάννης Κουντουριάδης ( 22710 44212)

Θέμα 9ο: Έγκριση πρακτικών 1ου και 2ου της επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού ποσού 141.458,24€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανάδειξης εργολάβου ψεκασμών στα πλαίσια του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2021 στην ΠΕ Χίου. Εισηγητής: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χίου, κ. Μάριος Γκολέμης (22713 53320)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ

Θέμα 10ο: Έγκριση αποτελέσματος επιτροπής διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες των οχημάτων & μηχανημάτων έργου Π.Ε. Σάμου έτους 2020­2021. Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού ΠΕ Σάμου κ. Απόστολος Βαλαμώντης (22733 50484)

Θέμα 11ο: Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής Ενστάσεων του άρθρου 221 παρ. 11 του Ν.4412/16, της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου. Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Σεϊτανίδης (22733 50422)

Θέμα 12ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεση για την προμήθεια πέντε μεταλλικών εμπορευματοκιβωτίων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν λόγω της ισχυρής σεισμική δόνησης που εκδηλώθηκε στη νήσο Σάμο στις 30-10-2021 συνολικού πόσου 13.005,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Εισηγητής: Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Σάμου κ. Αλέξανδρος Τατούρης (22733 53415)

Θέμα 13ο: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΑΚΑΙΩΝ ΣΑΜΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 267.129,62 € με Φ.Π.Α. Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων Πε Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 14ο: Έγκριση προσωρινού μειοδότη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΘΥΜΑΙΝΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ» προϋπολογισμού 70.000,00 € (με ΦΠΑ). Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 15ο: Έγκριση συγκρότησης της κληρωθείσας επιτροπής για την διενέργεια ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σύναψη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 27 και 95 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ - ΠΥΡΓΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΚΟΥΤΣΙ - ΠΥΡΓΟΣ)» προϋπολογισμού 600.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 16ο: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΘΕΟΣ (ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ)» εκτιμώμενης αξίας 49.307,27 € με Φ.Π.Α Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 17ο: Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης για αγορά ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης για τις ανάγκες οχημάτων της ΠΕ Σάμου και Ικαρίας, σύμφωνα με το Πρακτικό 2 Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής οχημάτων και ΜΕ της ΠΕ Σάμου και Ικαρίας, συνολικού ποσού 19.926,38 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.. Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 18ο: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΗΡΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ)» εκτιμώμενης αξίας 24.408,34 € με Φ.Π.Α..Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 19ο: Έγκριση ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και Διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΠΌ ΠΕΖΙ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΛΑΓΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 860.000,00 € με Φ.Π.Α.. Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 20ο: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠ. ΟΔΟ ΣΑΜΟΣ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΛΑΜΙ»» εκτιμώμενης αξίας 24.376,85 € με Φ.Π.Α.. Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 21ο: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 49.604,05 € με Φ.Π.Α.. Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 22ο: Έγκριση ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και Διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ - ΠΕΝΤΕ ΔΡΟΜΟΙ (ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ)» προϋπολογισμού € 377.000,00 με Φ.Π.Α.. Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ

Θέμα 23ο: Α) Επικαιροποίηση της αριθμ. 1023/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον ορισμό εννέα (9) δικηγόρων προκειμένου να εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ενώπιον των δικαστηρίων συνολικής δαπάνης ποσού 5.130,00 € πλέον Φ.Π.Α. Β) τροποποίηση της αριθμ. 57/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής δαπάνη ποσού 240,00 πλέον Φ.Π.Α. Γ) ορισμός νέων δικηγόρων δαπάνης ποσού 960,00€ πλέον Φ.Π.Α. Εισηγητής: Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης (22513 52101-102)

Θέμα 24ο: Έγκριση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης «Ψηφιακή Έξυπνη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - Ψηφιακός Αγροδιατροφικός χάρτης» συνολικός προϋπολογισμός 2.500.000,00€. Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λέσβου, κ. Παναγιώτης Κουφέλος (22513 52110)

Θέμα 25ο: Δημιουργία γραφείου ΕΛΓΑ στη Λέσβο, το οποίο θα συγκροτείται από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ. Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λέσβου, κ. Παναγιώτης Κουφέλος (22513 52110)

Θέμα 26ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 30.000,00 € με ΦΠΑ σχετικά με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ως χορηγός-συν διοργανωτής στο Διεθνή διαγωνισμό ελαιολάδου Athena International Olive Oil Competition. Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λέσβου, κ. Παναγιώτης Κουφέλος (22513 52110)

Θέμα 27ο: Έγκριση διάθεσης εξειδικευμένης πίστωσης για την κάλυψη διαφημιστικών καταχωρήσεων τουριστικής προβολής των νησιών της ΠΒΑ: στην ετήσια έκδοση ΔΙΑΚΟΠΕΣ της Εφ. ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, στο περιοδικό TRAVEL της εφ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, στο περιοδικό 2BOARD του Αερολιμένα Αθηνών και στο ένθετο περιοδικό ΤΑΞΙΔΙΑ της εφ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Δαπάνη 7.564,00 € συμπ/νου ΦΠΑ). Εισηγητής: Δ/νση Τουρισμού ΠΒΑ κα Αγγελική Πολυτάκη (2251354801)

Θέμα 28ο: Έγκριση διάθεσης εξειδικευμένης πίστωσης για δαπάνη υλοποίησης διαδικτυακής ψηφιακής διαφημιστικής δράσης με αφιέρωμα για τα νησιά του Β. Αιγαίου στο microsite "Η δική μας Ελλάδα" του site NEWS24/7 και προβολή στα social media του site (δαπάνη 2.852,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Εισηγητής: Δ/νση Τουρισμού ΠΒΑ κα Αγγελική Πολυτάκη (2251354801)

Θέμα 29ο: Έγκριση διάθεσης εξειδικευμένης πίστωσης για τη συμμετοχή της ΠΒΑ ως συνδιοργανωτής στην προ-φεστιβαλική εκδήλωση «Ελαιόλαδο και Υγεία» στο πλαίσιο της διοργάνωσης του συνεδρίου - φεστιβάλ “Elia Lesvos Contest” (Δαπάνη 19.913,40 € συμπ/νου ΦΠΑ). Εισηγητής: Δ/νση Τουρισμού ΠΒΑ κα Αγγελική Πολυτάκη (2251354801)

Θέμα 30ο: Έγκριση ανανέωσης σύμβασης για τη συντήρηση-υποστήριξη των Εφαρμογών Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μισθοδοσίας, Ωρομέτρησης και PortalHCM της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Δαπάνη 19.418,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).Εισηγητής: Δ/νση Διαφάνειας & Ηλ. Διακυβέρνησης ΠΒΑ κ. Μαργαρίτης Νικέλλης (22513 52141)

Θέμα 31ο: Έγκριση ανανέωσης σύμβασης για την υποστήριξη της εφαρμογής της Οικονομικής Διαχείρισης και του Πρωτοκόλλου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Δαπάνη 12.090,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Εισηγητής: Δ/νση Διαφάνειας & Ηλ. Διακυβέρνησης ΠΒΑ κ. Μαργαρίτης Νικέλλης (22513 52141)

Θέμα 32ο: Έγκριση χορήγησης συσκευής κινητής τηλεφωνίας στον Αν. Προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας, κ. Πατσέλλη Ιωάννη, κλάδου/κατηγορίας ΤΕ/Μηχανικών με βαθμό Α'. Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού -Οικονομικού ΠΕ Λέσβου, κ. Χρυσόστομος Ροδίτης (22513 53623)

Θέμα 33ο: Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή των Υπαλλήλων ΠΕ Λέσβου και Λήμνου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το χρονικό διάστημα από 01/06/2021 έως 31/12/2021. (Δαπάνη 61.000,00 €). Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού -Οικονομικού ΠΕ Λέσβου, κ. Χρυσόστομος Ροδίτης (22513 53623)

Θέμα 34ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τις ανάγκες διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διάρκειας 24 μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 22.009,60€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. καθώς και έγκριση των όρων και των αναπόσπαστων παραρτημάτων αυτού. Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Λέσβου κα. Βασιλική Σαντζηλιώτου (22513 53612)

Θέμα 35ο: Έγκριση Πρακτικού της Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Δημιουργία και λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού για την υποστήριξη του επιχειρηματικού/παραγωγικού ιστού και την προώθηση της καινοτομίας στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου». Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Λέσβου κα. Βασιλική Σαντζηλιώτου (22513 53612)

Θέμα 36ο: Μεταφορά Μαθητών ΠΕ Λέσβου και ΠΕ Λήμνου. Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Λέσβου κα. Βασιλική Σαντζηλιώτου (22513 53612)

Θέμα 37ο: Έγκριση συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασίας Σύναψης Δημοσίας Σύμβασης για την αξιολόγηση του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λέσβου και Π.Ε. Λήμνου για τρία (3) σχολικά έτη 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024. Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Λέσβου κα. Βασιλική Σαντζηλιώτου (22513 53612)

Θέμα 38ο: Παράταση της υπ’ αριθμ. οικ. 233/Φ.ΝΑΥΣ/19-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΛΚ57ΛΩ-ΠΗ8) σύμβασης της ΠΒΑ με την DOTSOFT-ΕΞΕΛΙΞΙΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΝΑΥΣ» έως 31/07/2021, με αντίστοιχη παράταση των τμηματικών παραδοτέων (2ο και 3ο) αυτής. Εισηγητής: Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Π.Β. Αιγαίου, κ. Μάρθα Ατσικπάση (22513 53313)

Θέμα 39ο: 2η Παράταση προθεσμίας υποβολής του τελευταίου (η) σκέλους, του 3ου (και τελικού) τμηματικού παραδοτέου υλοποιούμενης Σύμβασης Πράξης ΕΣΠΑ, με τίτλο: «Προσδιορισμός Βέλτιστων Λύσεων Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων Ελαιοτριβείων- Τυροκομικών Μονάδων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου». Εισηγητής: Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Π.Β. Αιγαίου, κ. Μάρθα Ατσικπάση (22513 53313).

Θέμα 40ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ06 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και απόφαση σύναψης και έγκρισης των όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Δυτικής Λέσβου για την υλοποίηση του υποέργου : «Αστική Αναζωογόνηση στο Δήμο Δυτικής Λέσβου» στα πλαίσια της εν λόγω πρότασης. Εισηγητής: Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. Χρήστος Μαλακός (22510 37143)

Θέμα 41ο: Έγκριση παράτασης απόφασης 905/2020. Εισηγητής: Δ/νση Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Λέσβου κ. Δημήτριος Μαλλιαρός (22513 54810)

Θέμα 42ο: Δαπάνη αγοράς εξοπλισμού και υλικών δακοκτονίας για το πρόγραμμα δακοκτονίας της ΠΕ Λέσβου ετών 2020, 2021, 2022 Εισηγητής: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου κ. Γεώργιος Λαγουτάρης (22510 46660)

Θέμα 43ο: Τροποποίηση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την προμήθεια πολυμηχανήματος ποσού 315,90 € με ΦΠΑ. Εισηγητής : Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου κ. Γεώργιος Λαγουτάρης (22510 46674)

Θέμα 44ο: Έγκριση υλοποίησης πράξεων στο Leader Λέσβου. Εισηγητής: Τμήμα Αλιείας ΠΕ Λέσβου κ. Μιχάλης Πασπάτης (22510 46667)

Θέμα 45ο: Διάθεση ποσού για πληρωμή του Πίνακα Αμοιβής των επειγουσών εργασιών καθαρισμού τάφρων, ρείθρων και φρεατίων στο οδικό δίκτυο Λέσβου για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκλήθηκαν λόγω των έντονων βροχοπτώσεων της 12ης Ιανουαρίου και 1ης, 15ης & 16ης Φεβρουαρίου 2021, ποσού 22.017,06 € με τον Φ.Π.Α.. Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κα Αφροδίτη Κουρογένη (22513 53846)

Θέμα 46ο: Συγκρότηση Επιτροπής ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ», προϋπολογισμού 277.280,68€ με ΦΠΑ. Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κα Αφροδίτη Κουρογένη (22513 53846)

Θέμα 47ο: Έγκριση αποτελέσματος διαδικασίας του από 17-5-2021 Διαγωνισμού του έργου «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΠΕΤΡΑΣ (Α’ ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού 19.650.000,00 € με Φ.Π.Α.. Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κα Αφροδίτη Κουρογένη (22513 53846)

Θέμα 48ο: Έγκριση δαπανών για τις μετακινήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. (Δαπάνη 5.000,00 € πλέον ΦΠΑ). Εισηγητής: Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Β. Αιγαίου κα. Αναστασία Αντωνέλη

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey