Υπό εκδίκαση η προσφυγή που υπέβαλλαν στην Αποκεντρωμένη

Προσφυγή παρατάξεων ΧΗΡΑ και ΖΑΦΕΙΡΗ κατά Δημοτικής Αρχής για την συνεδρίαση της 10/05/2022

20/05/2022 - 16:00 Ενημερώθηκε 20/05/2022 - 20:46

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου προσέφυγαν οι παρατάξεις ΧΗΡΑΣ και ΖΑΦΕΙΡΗΣ κατά του πρακτικού 12 της 10-5-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ.

Όπως σημειώνουν οι επικεφαλής Νίκος Χήρας & Στρατής Ζαφείρης υποβάλλουν την προσφυγή μπροστά στην επιμονή  του Προέδρου να συγκαλεί συνεδρίαση δημοτικού  συμβούλιου δια περιφοράς και παρά την αντίδραση σύσσωμης της αντιπολίτευσης στις διαδικασίες αυτές και  στο τέλος έκτακτο συμβούλιο με μειωμένη απαρτία που δεν προβλέπεται από τον νόμο, καταθέσαμε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προσφυγή ακύρωσης  της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/5/2022.

«(…)είμαστε υποχρεωμένοι να προσφύγουμε κατά την συνεδρίασης 12/10-5-2022 δεδομένου ότι καταστρατηγείται το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων  όπου ρητά ορίζει ότι στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής :

Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα , για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής , είναι δυνατόν , ύστερα από απόφαση του Προέδρου , οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα δια περιφοράς , με τη συμμετοχή ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ των δύο τρίτων των μελών του δημοτικού συμβουλίου …….

Όπως προκύπτει από το πρακτικό 12 της 10-5-2022  η συμμετοχή των δύο τρίτων των δημοτικών συμβούλων δεν υφίσταται, επί συνόλου τριάντα τριών (33) δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες οι δέκα εξ (16) που σαφώς και δεν αποτελούν τα δύο τρίτα των δημοτικών συμβούλων που απαιτεί ο νόμος.

Ως εκ τούτου ζητούμε την ακύρωση του πρακτικού 12 της 10-5-22 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου καθώς και των αποφάσεων που αυτό εμπεριέχει στο σύνολο τους» αναφέρουν τα μέλη των αντιπολιτεύομενων παρατάξεων  καταλήγοντας στην προσφυγή, η οποία είναι υπό εκδίκαση.

Η προσφυγή

Με την αριθμ. 5221/3-5-22 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Λέσβου , κληθήκαμε δια περιφοράς συνεδρίαση την 7-5-22 για να αποφασίσουμε για μια σειρά θεμάτων που για το Δήμο ήταν θέματα ουσιώδη.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση αλλά και ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι γνωστοποιήσαμε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι η συνεδρίαση αυτή όπως και οι προηγούμενες θα επρεπε να γίνει δια ζώσης ώστε να υπάρξει η δυνατότητα συζήτησης των θεμάτων , ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των δημοτικών συμβούλων, υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων επί οικονομικών θεμάτων και να τηρηθεί εν τέλει το πνεύμα και το γραμμα του νόμου όπου ορίζει ότι οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου είναι ανοιχτές και δημόσιες ώστε να διασφαλιστεί η κατ’ ελάχιστον δημοκρατική λειτουργία του θεσμού.

Επ’ αυτού δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση απ τη πλευρά της δημοτικής αρχής παρά μόνο εκ νέου πρόσκληση για συνεδρίαση την 9-5-2022 πάλι δια περιφοράς λόγω μη ύπαρξης απαρτίας την πρώτη φορά .

Τονίσαμε ιδιαίτερα ότι η δια περιφοράς συνεδρίαση γίνεται για εξαιρετικούς λόγους και δεν αποτελεί τον κανόνα πολλώ δε μάλλον για υγειονομικούς λόγους όπως η πρόσκληση ανέφερε.

  1. Οι υγειονομικοί λόγοι εξέλιπαν ύστερα από σχετικές ανακοινώσεις των αρμόδιων υπουργών της κυβέρνησης.
  2. Το δημοτικό συμβούλιο μέχρι και την επίμαχη συνεδρίαση είχε συνεδριάσει πολλές φορές είτε δια ζώσης είτε με τηλεδιάσκεψη στον καιρό της πανδημίας χωρίς να αντιδράσει κανείς.

Πάλι δεν υπήρξε ανταπόκριση απ τη πλευρά της δημοτικής αρχής παρά μόνο νέα πρόσκληση για συνεδρίαση δια περιφοράς την 10-5-22 όπου αυτή τη φορά ο Πρόεδρος χαρακτηρίζει τα θέματα επείγοντα και αιτιολογεί τον χαρακτηρισμό αυτό αναφέροντας μια σειρά θεμάτων που επείγουν και που η μη ψήφιση τους θα επιφέρει προβλήματα και δυσλειτουργίες στις υπηρεσίες του Δήμου ( επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα ).

Συνεπώς ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί σε κατεπείγουσα συνεδρίαση και μάλιστα με αιτιολόγηση για τον χαρακτήρα του επείγοντος αλλά στο πρακτικό 12 της 10-5-22 αυτό δεν αναφέρεται πουθενά.

Δεν ζητείται η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση των θεμάτων που επείγουν ώστε να δικαιολογείται η κατεπείγουσα πρόσκληση και τελικά η συζήτηση τους.

Εμφανίζεται πλημμελή τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου και παραποίηση αυτών αφού στη συνεδρίαση της 7ης Μαϊου 22 το πρακτικό αριθμείται ως 12ο .

Στη συνεδρίαση της 9ης Μαϊου 2022 το πρακτικό αριθμείται πάλι ως 12ο και όχι 13ο .

Στη συνεδρίαση της 10ης Μαϊου 2022 το πρακτικό αριθμείται πάλι ως 12ο και όχι 14ο .

Αρθρο 97 του ν. 3463 / 2006 Τήρηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου παρ. 4 που ορίζει τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης παίρνουν ιδιαίτερο αύξοντα αριθμό , με διακεκριμένη αρίθμηση κατ’ έτος. Πρακτικό συντάσσεται  και όταν η συνεδρίαση ματαιώνεται για οποιονδήποτε λόγο κ.λ.π.

Συνεπώς στο σημείο αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να προσφύγουμε κατά την συνεδρίασης 12/10-5-2022 δεδομένου ότι καταστρατηγείται το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων  όπου ρητά ορίζει ότι στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής :

Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα , για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής , είναι δυνατόν , ύστερα από απόφαση του Προέδρου , οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα δια περιφοράς , με τη συμμετοχή ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ των δύο τρίτων των μελών του δημοτικού συμβουλίου …….

   Όπως προκύπτει από το πρακτικό 12 της 10-5-2022  η συμμετοχή των δύο τρίτων των δημοτικών συμβούλων δεν υφίσταται , επί συνόλου τριάντα τριών (33) δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες οι δέκα εξ (16) που σαφώς και δεν αποτελούν τα δύο τρίτα των δημοτικών συμβούλων που απαιτεί ο νόμος.

Ως εκ τούτου ζητούμε την ακύρωση του πρακτικού 12 της 10-5-22 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου καθώς και των αποφάσεων που αυτό εμπεριέχει στο σύνολο τους.

                                                      

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey