Στο ΔΙΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης

O Διοικητής του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, Γιώργος Καμπούρης O Διοικητής του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, Γιώργος Καμπούρης Φωτογραφία Αρχείου: Ελένη Γαλάνη

Εγγραφές στα τμήματα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας, και Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

08/09/2022 - 11:30

Για την εγγραφή σπουδαστών-τριών στο  Δ.Ι.Ε.Κ  του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης, στα τμήματα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας, και  Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου προκειμένου να λειτουργήσει τμήματα Α΄ και Γ΄ χειμερινού εξαμήνου, εκπαιδευτικού έτους 2022-2023 κ α λ ε ί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά στην Γραμματεία της Σχολής από 1-12 Σεπτεμβρίου καθημερινά και ώρες από 9 π.μ έως 12 μ.μ.

Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται  από τον  ενδιαφερόμενο ή στέλνονται ταχυδρομικά μέχρι 12-09-2022 της αποστολής αποδεικνυόμενης με την σφραγίδα του Ταχυδρομείου.


ΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ :

 

  1. Σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου (το συγκεκριμένο έντυπο χορηγείται από την γραμματεία της σχολής).
  2. Τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο).
  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία, των οποίων η φωτοτυπία μπορεί να επικυρώνεται και από το Ι.Ε.Κ.
  1. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος στο νοσηλευτικό κλάδο ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
  2. Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ειδικότερα για την ειδικότητα Διασώστης –Πλήρωμα ασθενοφόρου προϋπόθεση εγγραφής αποτελεί η κατοχή διπλώματος οδήγησης Β κατηγορίας.

  • Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο iii, απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο ii, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.
  • ΑΜΚΑ

 Επιλογή

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιλογής, Θα ανακοινωθούν οι πίνακες αξιολόγησης.

Οι τελικοί επιλεγέντες, υποχρεούνται να προσκομίσουν κατά την οριστική τους εγγραφή στο Δ.Ι.Ε.Κ. τα δηλωθέντα στην αίτησή τους απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για τη μοριοδότηση των υποψηφίων καταρτιζομένων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
α) Ο βαθμός του τίτλου σπουδών, ο οποίος απαιτείται για την εισαγωγή στο Δ.Ι.Ε.Κ. Τα μόρια που δίνει ο τίτλος είναι όσα ο γενικός βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό. Σε περίπτωση που ο βαθμός του τίτλου σπουδών είναι εκφρασμένος σε

διαφορετική από την εικοσάβαθμη κλίμακα, γίνεται αναγωγή στην εικοσάβαθμη κλίμακα. Σε ό,τι αφορά στους τίτλους Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται προηγουμένως επίσημη μετάφραση του τίτλου, καθώς και η ισοτιμία

του από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

β) Η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου ή από επίσημο έγγραφο της ένωσης Πολυτέκνων Ελλάδας, πέντε (5) μόρια.

γ) Η ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου, τρία (3) μόρια.

δ) Η ιδιότητα του προστάτη ή του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας τρία (3) μόρια.

ε) Σε περίπτωση ισοβαθμίας, τη σειρά καθορίζουν:

1) η ιδιότητα πολύτεκνου γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, 2) η ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, 3) η ιδιότητα προστάτη ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, 4) ο βαθμός του τίτλου.

στ) Ειδικά οι ελληνοκύπριοι από τα κατεχόμενα της Κύπρου ή τα μέλη της Ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας μπορούν να εγγράφονται στα Δ.Ι.Ε.Κ. σε καθορισμένο

ποσοστό επί της εκάστοτε καθορισμένης δυναμικότητας των τμημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ/13074/7.6.2000 υπουργική απόφαση (Β’ 780).

 

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey