Διεκδικούνται €2.410.926,16 από τα €1.410.380 του προϋπολογισμού

Υποβλήθηκαν 42 αιτήσεις στήριξης από δικαιούχους για Μικρές και Πολύ μικρές επιχειρήσεις στο Leader

01/12/2021 - 11:32

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Νήσου Λέσβου «ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ, «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη αγροτικών και παράκτιων περιοχών της νησιωτικής υπαίθρου» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, και ειδικότερα του Μέτρου 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», ολοκληρώθηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης ενδιαφερόμενων για την ένταξη στο πρόγραμμα στις 29.12.2021.

Υπεβλήθησαν 42 αιτήσεις στήριξης από δικαιούχους για Μικρές και Πολύ μικρές επιχειρήσεις, που αιτούνται συνολικά 2.410.926,16 ευρώ Δημόσια Δαπάνη.

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ήταν 1.410.380 ευρώ, και το ύψος των αιτήσεων καλύπτει το 171% της πρόσκλησης. Ο Μέσος όρος ύψους πρότασης σε Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 57.500 ευρώ περίπου που σημαίνει ότι μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα και να εισφέρουν στην τοπική οικονομία.

Η υποβολή των φακέλων

Εντός 10 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως τις 09.12.2021, και ώρα 14:00, θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο της ΕΤΑΛ Α.Ε. οι 42 φυσικοί φάκελοι για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Με την υποβολή των φακέλων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας στατιστικά στοιχεία στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος σε από τις προσκλήσεις μας είναι ακόμη μια φορά ιδιαίτερα επιτυχής, ειδικά σε μια πρόσκληση που έχει ιδιαίτερη στρατηγική για την νησιωτική Λέσβο.

Απομένει στο πλαίσιο της αξιολόγησης να τεκμηριωθούν οι προτάσεις και να διαπιστωθεί εάν έχουν πληρότητα και σε ποιό βαθμό ικανοποιούν τους στόχους της Τοπικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής.

Διαδικαστικά έχει ήδη ξεκινήσει η εξέταση τους με τη φιλοδοξία να ολοκληρωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα ούτως ώστε να είναι σε θέση η ΕΤΑΛ Α.Ε. να διεκδικήσει με αποτελεσματικότητα υπερδέσμευση για την πρόσκληση ώστε να χρηματοδοτηθεί το μέγιστο δυνατόν πλήθος των θετικά αξιολογηθέντων προτάσεων.

«Ισορροπημένο ενδιαφέρον»

«Σημειώνουμε ότι, στο πλαίσιο της τοπικής διαβούλευσης με φορείς, συμβούλους και ενδιαφερόμενους η πρόσκληση πέτυχε να έχει ένα "ισορροπημένο" ενδιαφέρον, είναι τόσο, όσο μπορεί να υποστηρίξει ο περιορισμένος χρόνος για την αξιολόγηση, να τεκμηριωθεί τυχόν υπερδέσμευση και να υλοποιηθούν οι πράξεις έως τις 30.06.2023.

Το χρονικό διάστημα μπορεί να είναι περιορισμένο αλλά έχουμε την πεποίθηση ότι η ΕΤΑΛ Α.Ε. ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ 2014-2020, στο πλαίσιο της άριστης συνεργασίας με την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ 2014-2020 θα μπορέσουμε να κατακτήσουμε τους κοινούς στόχους στο πλαίσιο του προγράμματος» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey