Ενστάσεις εντός πέντε ημερών

Βγαίνουν τα αποτελέσματα της κορονοενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

26/04/2021 - 17:19 Ενημερώθηκε 27/04/2021 - 09:15

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κωνσταντίνος Μουτζούρης, υπέγραψε σήμερα την απόφαση ένταξης 1.784 επιχειρήσεων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την νόσο Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» συνολικού προϋπολογισμού 40.052.114,99 € με βάση χρηματοδότησης 21,79. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν εντός της ημέρας στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (www.pepba.gr).

Ενστάσεις ασκούνται άπαξ και υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς τον ΕΦΕΠΑΕ/ΕΛΑΝΕΤ εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στον διαδικτυακό τόπο της ΕΥΔ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου www.pepba.gr σύμφωνα με το Κεφ. 10.5 της Αναλυτικής Πρόσκλησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

                                                       

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey