Η ανακοίνωση της ΕΤΑΛ

Παράταση υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»

05/11/2021 - 09:04

Σύμφωνα με Απόφαση ΕΔΠ της ΕΤΑΛ Α.Ε., τροποποιείται η πρόσκληση όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής πρότασης - αίτησης στήριξης, με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Δευτέρα 29.11.2021  και ώρα 16:00  για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα  «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο : «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» (Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014 "Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης").

Επίσης γίνεται σημειακή διόρθωση στην παράλειψη της ένδειξης επιλέξιμου ΚΑΔ 10.71.12, στην υποδράση Β3. Εκσυγχρονισμός Επιχειρήσεων στον ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (65%), ειδικά για Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Οι δικαιούχοι

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:
· αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης ή που θα δραστηριοποιηθούν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στην συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις),
· μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης ή που θα δραστηριοποιηθούν σε αυτήν για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα  με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey