«Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη αγροτικών και παράκτιων περιοχών της νησιωτικής υπαίθρου»

Κάλεσμα αξιοποίησης πόρων του Leader με στόχο να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά οι νέοι στη Λέσβο

10/09/2021 - 09:48 Ενημερώθηκε 10/09/2021 - 13:44

«Έχουμε ως προτεραιότητα και στόχο να αξιοποιήσουμε πόρους για την Νησιωτική Λέσβο, για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, να δοθεί κίνητρο και σε επαγγελματίες Αλιείς για βελτίωση των συνθηκών δραστηριότητας τους για συμπλήρωση του εισοδήματος τους» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου καλώντας υποψήφιους δικαιούχους να υποβάλλουν πρόταση ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη αγροτικών και παράκτιων περιοχών της νησιωτικής υπαίθρου»

Ένας από τους πλέον βασικούς στόχους του προγράμματος είναι, όπως τονίζεται, "να δοθεί κίνητρο στους νέους να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στη Λέσβο σε τομείς που μπορούν να αναδείξουν τοπικά τις δεξιότητες τους, να αναδείξουμε δυνατότητες καινοτομίας ώστε να εισφέρουμε στην άρση της φυγής στα κέντρα και της ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας με νέες ιδέες και νέα πνοή".

1.410.380 ευρώ η δημόσια δαπάνη

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου - ΕΤΑΛ Α.Ε., Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για το σκέλος του ΕΠΑΛΘ, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, δημοσιεύει την Πέμπτη 09.09.2021 την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 19.11.2021.

Η δράση εφαρμόζεται στο σύνολο της Νήσου Λέσβου, τόσο στο Δήμο Μυτιλήνης όσο και Δήμο Δυτικής Λέσβου με τη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι & ΕΤΘΑ), να ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.410.380,00€.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην μεταποίηση/τυποποίηση/εμπορία του Αλιευτικού προϊόντος που έχει ιδιαίτερη παράδοση στη Λέσβο.

Η πρόσκληση αυτή αποτελεί ακόμη μια σημαντική ευκαιρία για την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα και είναι ειδικά σχεδιασμένη για τις παράκτιες - αλιευτικές κοινότητες, τους επαγγελματίες αλιείς και τους νέους έως 29 ετών.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Νήσου Λέσβου «ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ, «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη αγροτικών και παράκτιων περιοχών της νησιωτικής υπαίθρου» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, και ειδικότερα του Μέτρου 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικαιούχοι:

  • αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης ή που θα δραστηριοποιηθούν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στην συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις),
  • μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης ή που θα δραστηριοποιηθούν σε αυτήν για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. 

 

 

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey