FOLLOW US

Οικονομία

  • Ξεπέρασαν κάθε προσδοκία οι αιτήσεις στήριξης και πλέον αναζητούνται έξτρα πόροι
Έντονο το ενδιαφέρον για το τοπικό πρόγραμμα LEADER

Έληξε η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής Αιτήσεων Στήριξης στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD Λέσβου, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020. Τα στατιστικά στοιχεία, όπως αποτυπώνονται σχετικά, δείχνουν ένα εξαιρετικά υψηλό ενδιαφέρον από τους Συλλογικούς Φορείς της Λέσβου. Η πρόσκληση αναφερόταν σε πράξεις δημοσίου χαρακτήρα και ενδιαφέροντος, όχι αμιγώς δημόσια έργα, με δυνατότητα συμμετοχής και πολιτιστικών και άλλων συλλογικών φορέων.

Η Πρόσκληση είχε συνολικό αρχικό ποσό €1.846.800 και συνολικά υπεβλήθησαν 39 προτάσεις - αιτήσεις στήριξης ύψους €6.368.406,69 υπερκαλύπτοντας έτσι κατά 350% περίπου το αρχικά διατιθέμενο ποσό.

Σαφώς το ενδιαφέρον για την πρόσκληση κρίνεται ως ιδιαίτερα υψηλό και τεκμηριώνει την αναγκαιότητα υποστήριξης μικρής κλίμακας παρεμβάσεων στην Λέσβο από Τοπικούς Φορείς, όπως ο Δήμος Λέσβου (με 8 προτάσεις), η Εφορία Αρχαιοτήτων με 2 προτάσεις η Διεύθυνση Δασών με 1 πρόταση, Επιμελητήρια με 2 προτάσεις, αλλά κυρίως από Συλλογικούς Φορείς που υποστηρίζουν στο νησί μας την παραγωγή πολιτισμού με 26 προτάσεις. Ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον παρουσιάζει η υποδράση 19.4.2.5, για μικρά έργα πολιτισμού, όπου έχει εκδηλωθεί το μεγαλύτερο μέρος ενδιαφέροντος με περίπου €4.2 εκ., όπως και το ενδιαφέρον για την προστασία των δασών της Λέσβου, που για πρώτη φορά εντάσσεται και στο Τ.Π. LEADER, όπου υπεβλήθησαν 2 ενδιαφέρουσες προτάσεις.

Η προσπάθεια της ΕΤΑΛ Α.Ε. τα τελευταία χρόνια του σχεδιασμού του προγράμματος ήταν να εμψυχώσει τον τοπικό πληθυσμό, να διασφαλίσει ότι η πληροφόρηση είναι ευρεία, ανοικτή, σαφής και ουσιαστική (πέρα από τις αναπόφευκτες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις) για την Τοπική Αναπτυξιακή Στρατηγική του προγράμματος LEADER, τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER. Το αποτέλεσμα του ενδιαφέροντος, όπως έχει καταγραφεί και από τις διαβουλεύσεις και ενέργειες ενημέρωσης, είναι μια απόδειξη ότι η τοπική κοινωνία και οι φορείς όταν έχουν ανοικτή ενημέρωση μπορούν να εκφράσουν τις ανάγκες τους, τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας. Δικαιώνει έτσι τις προσπάθειες της ΕΤΑΛ Α.Ε. και των στελεχών της, που στήριξαν με όλες τις δυνάμεις τους όλη τη διαδικασία αντιμετωπίζοντας ερωτήματα, απορίες, ανάγκες διευκρινήσεων σε εξειδικευμένα θέματα αλλά και τεχνικές δυσκολίες όπως και αποσβένοντας και ένα σημαντικό κομμάτι της αναμφισβήτητης γραφειοκρατίας που εμπεριέχεται σε προσκλήσεις για αξιοποίηση Δημόσιων Πόρων.

Να ολοκληρωθεί σύντομα η αξιολόγηση

Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος της Τοπικής Κοινότητας της Λέσβου είναι αξιοσημείωτη και δημιουργεί αναπόφευκτα ευθύνη για τη σύντομη ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και την εμφατική διερεύνηση από πλευράς της ΕΤΑΛ Α.Ε., νέων πόρων για την κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους των αναγκών που έχουνε εκφραστεί στο νησί μας. Θα ακολουθήσει η τεχνική διαδικασία της υποβολής των Φυσικών Φακέλων, 10 ημέρες μετά την οριστικοποίηση κάθε αίτησης στήριξης στην ηλεκτρονική εφαρμογή μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία της Αξιολόγησης των Αιτήσεων σε επίπεδο επιλεξιμότητας και κριτήριων επιλογής. Θα δημιουργηθεί πίνακας κατάταξης ανά υποδράση και θα ανακοινωθούν οι επαγώγιμες προτάσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα. Επιπλέον η ΕΤΑΛ Α.Ε. συνεχίζει τη διαδικασία προετοιμασίας της δημοσίευσης πρόσκλησης έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα το Φθινόπωρο 2018.

 

Δήμος Λέσβου

Οι οκτώ προτάσεις για το LEADER

Οκτώ προτάσεις συνολικού ύψους €2.088.066,62 κατέθεσε στο πρόγραμμα Leader Γεωργίας, ο Δήμος Λέσβου και ειδικότερα της πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων clld/leader, υπομέτρο 19.2

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις του Δήμου Λέσβου είναι οι παρακάτω: α) Κατασκευή και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 8Χ8 στους Πύργους Θερμής, ύψους €344.520, β) Διαμόρφωση Δημοτικού Κοινόχρηστου Χώρου στον Οικισμό Παραλίας Θερμής, ύψους €420.000, γ) Αναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου Νεότητας Δ.Κ. Πολιχνίτου Δήμου Λέσβου, ύψους €360.000, δ) Ανάπλαση δημοτικού χώρου Ηρώου Λουτρών Δ.Ε. Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου ύψους €60.000, ε) Διαμόρφωση πλατείας Ιππείου, ύψους €530.000, στ) Τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και εισαγωγή σε βάση δεδομένων του ιστορικού αρχείου (Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου) του Δήμου Λέσβου, ύψους €73.689,48, η) Ενέργειες για την αναβάθμιση του Πολιτιστικού Κέντρου Μανταμάδου, ύψους €244.609,74 και θ) Προμήθεια εξοπλισμού για την αίθουσα πολιτισμού της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρών Δήμου Λέσβου, ύψους €55.247,40.

Κ. Κατσαρός: «Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών»

Αναφερόμενος σχετικά ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης - Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τεχνικών Υπηρεσιών, Κώστας Κατσαρός επεσήμανε: «Πρόκειται για έργα, η υλοποίηση των οποίων μέσα από το σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο που είναι το Leader, βελτιώνει την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών, δημιουργώντας παράλληλα προϋποθέσεις ανάπτυξης. Προηγήθηκε ταχύτατη και μεθοδική δουλειά από Γραφείο Προγραμματισμού και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λέσβου, ώστε να καταφέρουμε να συμπληρώσουμε και να καταθέσουμε εγκαίρως τις 8 προτάσεις. Επιδίωξη μας τώρα είναι η αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος, για να ενταχθούν σ’ αυτό όλες σχεδόν οι προτάσεις που θα υποβληθούν από φορείς και τον Δήμου Λέσβου, ώστε να καλύψουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των Δημοτικών Ενοτήτων του νησιού μας. Πιστεύω ότι το αίτημά μας θα γίνει δεκτό, ώστε όλα τα έργα που προτείνουμε να ενταχθούν, με δεδομένο, βέβαια, ότι το πρόγραμμα είναι ανταγωνιστικό και υπάρχει μια σειρά κριτηρίων με τα οποία βαθμολογούνται και κατατάσσονται οι προτάσεις σε σειρά για να επιλεγούν για χρηματοδότηση. Επόμενος στόχος είναι η κατάθεση προτάσεων από το Δήμο Λέσβου στο Leader Αλιείας, που θα ανοίξει το φθινόπωρο».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΆΡΘΡΑ
Τελευταία τροποποίηση Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018 15:21
FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top