Η ΝΕΛ συνεχίζει να μετράει ζημίες

Αγώνας ζωής

08/06/2012 - 15:18

Με ζημίες 9,03 εκατ. ευρώ έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του έτους για τον όμιλο της ΝΕΛ. Το πρώτο τρίμηνο του 2011 η ΝΕΛ είχε ζημίες 11,98 εκατ. ευρώ. Δηλαδή μειώθηκαν οι ζημίες κατά τρία εκατομμύρια. Παράλληλα όμως μειώθηκε και ο τζίρος της εταιρείας. Συγκεκριμένα, από τα 15,44 εκατ. ευρώ που ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2011, μειώθηκε στα 13,23 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Με ζημίες 9,03 εκατ. ευρώ έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του έτους για τον όμιλο της ΝΕΛ. Το πρώτο τρίμηνο του 2011 η ΝΕΛ είχε ζημίες 11,98 εκατ. ευρώ. Δηλαδή μειώθηκαν οι ζημίες κατά τρία εκατομμύρια. Παράλληλα όμως μειώθηκε και ο τζίρος της εταιρείας. Συγκεκριμένα, από τα 15,44 εκατ. ευρώ που ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2011, μειώθηκε στα 13,23 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Οι δαπάνες για καύσιμα και αναλώσιμα υλικά ανήλθαν στα 9,31 εκατ. ευρώ, από τα 12,32 εκατ. ευρώ που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μείωση των δραστηριοτήτων της εταιρείας οδήγησε και σε μείωση του κόστους των αμοιβών, που από τα 6,08 εκατομμύρια, υποχώρησε στα 4,52 εκατομμύρια. Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι μόνο το κόστος των καυσίμων και των αμοιβών υπερκαλύπτει τα έσοδα της εταιρείας και κατά συνέπεια οι παραγωγικές της δραστηριότητες είναι ζημιογόνες, όταν θα έπρεπε να αφήνουν κέρδη και να δίνουν τη δυνατότητα στην εταιρεία να αποπληρώνει σταδιακά τις δανειακές υποχρεώσεις της.

Παντού τα πάντα…
Η εικόνα που παρουσιάζει η παραγωγική δραστηριότητα της ΝΕΛ, είναι η εικόνα που παρουσιάζει ολόκληρη η ελληνική ακτοπλοΐα, παρά τις διαφοροποιήσεις από εταιρεία σε εταιρεία. Είναι η εικόνα μιας ακτοπλοΐας που καταρρέει και είναι ορατός ο κίνδυνος από μέρα σε μέρα να μείνουν τα νησιά του Αιγαίου χωρίς πλοία.

Σε ό,τι αφορά στο μέλλον του ομίλου τής ΝΕΛ, η κατάσταση είναι το ίδιο δραματική όπως ήταν και στο τέλος του προηγούμενου έτους. Ο Όμιλος ΝΕΛ παρουσιάζει βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 72,75 εκατ. ευρώ στο τέλος του Μαρτίου τού 2012, όταν ένα χρόνο πριν, παρουσίαζε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 65,22 εκατ. ευρώ κι ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό του Ομίλου είναι 33,60 εκατ. ευρώ.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα από την εκμετάλλευση των πλοίων του ομίλου στις 31 Μαρτίου ήταν ζημιογόνο κατά ποσό 4,64 εκατ. ευρώ. Οι ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες του ομίλου είναι αρνητικές κατά 7,36 εκατ. ευρώ, ενώ πριν από ένα χρόνο οι ταμειακές ροές ήταν αρνητικές κατά 24,87 εκατ. ευρώ.

Μονόδρομος η πώληση πλοίων
Η διοίκηση της ΝΕΛ, για να αντεπεξέλθει στα οξυμμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο όμιλος, επιδιώκει την πώληση πλοίων αξίας 36 εκατ. ευρώ, περίπου, γεγονός που θα συμβάλει στη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων κατά ποσό έξι εκατομμυρίων περίπου.

Επίσης θα ζητήσει μεγαλύτερα περιθώρια αποπληρωμής των προμηθευτών της, ώστε ο χρόνος κάλυψης των οφειλών (π.χ. σε καύσιμα) να συγκλίνει με την πληρωμή των απαιτήσεων προς την εταιρεία (π.χ. ναύλα από τη μεταφορά φορτηγών).

Το τρίτο βήμα είναι η συρρίκνωση των δραστηριοτήτων του ομίλου, προκειμένου να περιοριστούν οι ζημίες. Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης, επανακαθορίστηκε η χρήση των πλοίων του ομίλου και η γενικότερη αναδιάρθρωση των λειτουργιών της επιχείρησης. Αποφασίσθηκε η διακοπή ναυλώσεων πλοίων το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης των οποίων είναι ζημιογόνο, και επαναξετάσθηκαν οι συμβάσεις πρακτορεύσεως, η πιστωτική πολιτική προς τις μεταφορικές εταιρείες, καθώς και η μείωση αποδοχών του προσωπικού. Μέσα στη χρήση τού 2011 και κατά την τρέχουσα περίοδο και έως την ημερομηνία έγκρισης των συνημμένων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία διέκοψε τη χρονοναύλωση έξι πλοίων λόγω των αρνητικών λειτουργικών αποτελεσμάτων.

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey