Αιτήσεις από σήμερα έως και την Παρασκευή

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την Ενισχυτική Διδασκαλία

11/02/2014 - 14:25

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) στο γυμνάσιο, καλούνται όλες οι διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) 

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) στο γυμνάσιο, καλούνται όλες οι διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) από σήμερα Τρίτη 11 έως και την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014 να δεχθούν αιτήσεις ενδιαφερομένων οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και βρίσκονται ήδη εγγεγραμμένοι στους Eνιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας έτους 2013 - 2014.

Ο Ενιαίος Πίνακας Προσωρινών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04 και ΠΕ06 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα τής κάθε Δ.Δ.Ε..

Σύμφωνα με πρόσφατη υπουργική απόφαση, οι ενδιαφερόμενοι είναι δυνατόν να υποβάλουν αίτηση σε δύο Δ.Δ.Ε. της επιλογής τους της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι οι οποίοι τυχόν υπερβούν το όριο των αιτήσεων, θα τεθούν εκτός προγράμματος. Επιπλέον επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου πως πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τους ενδιαφερομένους στα αναφερόμενα της αίτησης-δήλωσης.

Η σειρά πρόσληψης των υποψηφίων διδασκόντων για την ενισχυτική διδασκαλία ανά ειδικότητα θα καθορίζεται από τη σειρά κατάταξής τους στους οικείους ενιαίους πίνακες.

Κάθε Δ.Δ.Ε. είναι υποχρεωμένη να αναρτήσει μετά την επιλογή, τους πίνακες με τις αιτήσεις και τους επιλεγέντες διδάσκοντες σε εμφανές σημείο, καθώς και στην ιστοσελίδα της, έως την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014. Την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014 οι επιλεγέντες παρουσιάζονται στις Δ.Δ.Ε..

Σε όσες Δ.Δ.Ε. δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις υποψηφίων κάποιας ειδικότητας, τότε ο διευθυντής δύναται να κάνει χρήση της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τις δεύτερες αναθέσεις, αρκεί οι ώρες να μην υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο του εκάστοτε κλάδου ή ειδικότητας (φιλόλογοι 13 ώρες, μαθηματικοί 12 ώρες, φυσικοί οκτώ ώρες, χημικοί οκτώ ώρες, βιολόγοι οκτώ ώρες και καθηγητές αγγλικής γλώσσας οκτώ ώρες), με σκοπό τη λειτουργία των δηλωθέντων τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας.

Το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στα πλαίσια των Πράξεων «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012 - 2015».

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey