72 γιατροί με και άνευ ειδικότητας και οδοντίατροι, στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων

Δυο ελεγκτές στη Μυτιλήνη

26/06/2012 - 16:12

Το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου σε συνολικά 72 ελεγκτές ιατρούς, για την κάλυψη αναγκών των τομέων και των περιφερειακών μονάδων τού ΕΤΑΑ, με αντικείμενο τον έλεγχο της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του Ταμείου για διάστημα 12 μηνών.

Το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου σε συνολικά 72 ελεγκτές ιατρούς, για την κάλυψη αναγκών των τομέων και των περιφερειακών μονάδων τού ΕΤΑΑ, με αντικείμενο τον έλεγχο της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του Ταμείου για διάστημα 12 μηνών. Απ’ τις 72 θέσεις που αφορούν σε γιατρούς με ή άνευ ειδικότητας και σε οδοντιάτρους, δύο θέσεις είναι στη Μυτιλήνη, αντίστοιχα για ένα γιατρό και για έναν οδοντίατρο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στην ανακοίνωση με αριθ. ΣΜΕ 1/2012, η οποία είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα τού ΕΤΑΑ www.etaa.gr/.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην Κεντρική Υπηρεσία τού ΕΤΑΑ (Μάρνη 22, 10433 - Αθήνα, µε την ένδειξη ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ τού ΕΤΑΑ). Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορούν να απευθύνονται και στα ακόλουθα τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5217 317, 318 και 325.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey