Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στις δημοτικές ενότητες της Λέσβου

Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων

29/05/2012 - 15:50

Ο Δήμος Λέσβου, προκειμένου να δημιουργήσει μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στις δημοτικές ενότητές του για τη χρονική περίοδο από 1ης Ιουνίου 2012 έως και 31ης Μαρτίου 2013, καλεί όσους επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο μέχρι και την Παρασκευή 8 Ιουνίου.

Ο Δήμος Λέσβου, προκειμένου να δημιουργήσει μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στις δημοτικές ενότητές του για τη χρονική περίοδο από 1ης Ιουνίου 2012 έως και 31ης Μαρτίου 2013, καλεί όσους επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο μέχρι και την Παρασκευή 8 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Βατού, οι εργολήπτες που ενδιαφέρονται να εγγραφούν, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων τού ΥΠΕΧΩΔΕ ή στα Μητρώα Εμπειροτεχνιτών της αντίστοιχης κατηγορίας της πρώην νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, καθώς και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνονται αναλυτικά τα εξής:

- Το μέσο ή μέσα που έχουν στην κυριότητά τους

- Ότι έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός μίας ώρας) στις δημοτικές ενότητες που θα επιλέξουν από τη στιγμή που θα ειδοποιηθούν

- Ότι αποδέχονται τις αμοιβές που έχουν καθοριστεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου

- Ότι διαθέτουν νομίμως εκδοθείσα επαγγελματική άδεια χειριστή

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Γραφείο Προμηθειών και Δημοπρασιών του Δήμου Λέσβου, ενώ περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δίνονται στα τηλέφωνα 22513 50565 και 22513 50516 (αρμόδια υπάλληλος Πελαγία Αράμβογλου).

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey