Για να υπάρξει… ΔΙΑΥΓΕΙΑ

01/07/2012 - 05:56
Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με αντικείμενο την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης νόμων και πράξεων στο διαδίκτυο.
Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με αντικείμενο την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης νόμων και πράξεων στο διαδίκτυο.

Το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την ενίσχυση της διαφάνειας με την ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δράσης. Η ευρεία δημοσιότητα και η ανοικτή πρόσβαση στην πληροφορία που εξασφαλίζουν τα νέα μέσα διαδικτυακής επικοινωνίας, διασφαλίζουν τη διαφάνεια της κρατικής δράσης και κατ’ αποτέλεσμα την υπευθυνότητα, την ευθύνη και τη λογοδοσία από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.
To υπουργείο προχωρά στη συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την υποστήριξη της διαδικασίας ανάρτησης, προκειμένου να εφαρμόσει πιλοτικά το νόμο. Στόχος της πιλοτικής περιόδου είναι να εξαχθούν τεχνικά και οργανωτικά συμπεράσματα για τη βελτίωση της διαδικασίας ανάρτησης των αποφάσεων. Η ΟΔΕ που θα συγκροτηθεί, θα έχει ως αντικείμενό της την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης νόμων και πράξεων στο διαδίκτυο. Ο ρόλος που καλείται να επιτελέσει η ομάδα διαχείρισης/διοίκησης έργου έχει εξαιρετικά κρίσιμη σημασία για τη σωστή και ολοκληρωμένη εφαρμογή του νόμου. Η συμμετοχή σ’ αυτή δε συνεπάγεται καμμία επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση. Συγκεκριμένα, η ομάδα διοίκησης έργου:
- θα υποστηρίξει σε συνεργασία με την ΚτΠ Α.Ε. και το Εθνικό Τυπογραφείο όλους τους φορείς του Δημοσίου στην εφαρμογή του νόμου,
- θα αναρτά τις πράξεις και αποφάσεις για το ΥΠΕΣΑΗΔ στο διαδικτυακό τόπο ειδικού σκοπού, αφού πρώτα εκπαιδευθεί,
- θα κατηγοριοποιεί το αναρτώμενο υλικό ανάλογα με το περιεχόμενό του και θα μεριμνά για τη διασφάλιση της επιλογής και προσθήκης των κατάλληλων θεματικών ενοτήτων,
- θα συλλέγει και θα αξιοποιεί τα σχόλια τις ιδέες και προτάσεις που θα καταθέτουν συλλογικοί φορείς και πολίτες σχετικά με την υλοποίηση του νόμου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στην ΟΔΕ συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr/ode-ypes/. Η πρόσκληση απευθύνεται σε υπαλλήλους των Υπηρεσιών του ΥΠΕΣΑΗΔ που κρίνουν ότι διαθέτουν τις κατάλληλες διοικητικές και τεχνικές γνώσεις για την εφαρμογή του νόμου.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey