Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων

01/07/2012 - 05:56
Την προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2010 ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.
Την προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2010 ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι εξετάσεις υποψήφιων δικηγόρων περιόδου Μαρτίου 2010 για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους θα διενεργηθούν στις έδρες των Εφετείων της χώρας, με ημερομηνία έναρξης την Τετάρτη 31η Μαρτίου. Την ημερομηνία αυτή θα συνεδριάσουν οι εξεταστικές επιτροπές στις έδρες των Εφετείων και σε ώρα που θα ορισθεί από τους προέδρους αυτών, προκειμένου να προβούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων.
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι κατέχουν πτυχίο του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής Ελληνικού ή αλλοδαπού αναγνωρισμένου ομοταγούς πανεπιστημίου και έχουν συμπληρώσει πρακτική άσκηση 18 μηνών σε δικηγόρο. Οι υποψήφιοι πρέπει, το αργότερο μέχρι την προηγουμένη της ημέρας έναρξης των εξετάσεων, να καταθέσουν στο γραμματέα της οικείας εξεταστικής επιτροπής αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι:
α) δεν υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις των άρθρων 26, 62 και 63 του Κώδικα Δικηγόρων και
β) έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή πήραν νόμιμη απαλλαγή ή τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος.
Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτονται επίσης:
α) πιστοποιητικό άσκησης
β) πανεπιστημιακό πτυχίο ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου
γ) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και
δ) γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του Εφετείου χρηματικού ποσού εξέταστρων, το οποίο καθορίζεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey