Δυο εργάτες στην Αρχαιολογία

01/07/2012 - 05:56
Για τις ανάγκες του έργου «Βελτίωση δικτύων αποχέτευσης - επεξεργασία και διάθεση λυμάτων - Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων περιοχής Γέρας», η Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων ανακοίνωσε ότι θα προβεί στην πρόσληψη δύο ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας.
Για τις ανάγκες του έργου «Βελτίωση δικτύων αποχέτευσης - επεξεργασία και διάθεση λυμάτων - Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων περιοχής Γέρας», η Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων ανακοίνωσε ότι θα προβεί στην πρόσληψη δύο ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα ενός μήνα.
Οι δύο ειδικευμένοι εργάτες θα είναι κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης και όσοι επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να υποβάλουν έντυπη αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά έως την Παρασκευή 11 Μαρτίου, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, κατά τις ώρες 9:00 - 13:00 στα γραφεία της Γραμματείας της Κ΄ ΕΠΚΑ, Σαπφούς 22, Μυτιλήνη, όπου διατίθενται και σχετικά έντυπα αιτήσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία στο τηλέφωνο 22510 22087.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey