Χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Αλιείας

08/07/2017 - 15:41

Εκδόθηκαν οι προσκλήσεις του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια», καθώς και «Καινοτομία στην αλιεία».

Οι πιστώσεις για το πρόγραμμα «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες», χρηματοδοτείται με 36 εκατ. ευρώ, ενώ στα 5 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι πιστώσεις του προγράμματος «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα με προπαρασκευαστικές ενέργειες».

Οι προσκλήσεις απευθύνονται στις Περιφέρειες, τους Δήμους και τα Λιμενικά Ταμεία. Οι δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν είναι:

α) Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια, περιλαμβανομένων των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις για τα απόβλητα και τη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων.

β) Επενδύσεις σε αλιευτικούς λιμένες, ιχθυόσκαλες, τόπους εκφόρτωσης και καταφύγια, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων.

γ) Επενδύσεις για την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών καταφυγίων προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων.

Η κοινοτική στήριξη δεν καλύπτει την κατασκευή νέων λιμένων, νέων τόπων εκφόρτωσης ή νέων ιχθυοσκαλών. Επίσης η κοινοτική στήριξη μπορεί να δοθεί και στην αλιεία εσωτερικών υδάτων.

Η υποβολή των προτάσεων λήγει στις 30 Οκτωβρίου 2017 (για τα έργα με προπαρασκευαστικές ενέργειες) και 31 Δεκεμβρίου 2018 (για τα έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες).

Επίσης εκδόθηκε και το πρόγραμμα «Καινοτομία στην Αλιεία» με προϋπολογισμό 4 εκατ. ευρώ. Η πρόσκληση απευθύνεται προς ερευνητικούς οργανισμούς και καλύπτει επενδύσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη ή εισαγωγή:

- Νέων ή σημαντικά βελτιωμένων αλιευτικών προϊόντων και εξοπλισμού.

- Νέων ή βελτιωμένων διαδικασιών και τεχνικών.

- Νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης, μεταξύ άλλων και στο επίπεδο της μεταποίησης και της εμπορίας.

Η έναρξη υποβολής των προτάσεων είναι στις 24 Ιουλίου 2017 και η λήξη με την οριστική εξάντληση των πόρων της πρόσκλησης.

 

 

 

 

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey