73,95 η βάση στους νέους γεωργούς

Εντάχθηκαν 505 στο πρόγραμμα νέων γεωργών - Τα αποτελέσματα και η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων

18/08/2022 - 12:30 Ενημερώθηκε 22/08/2022 - 10:25

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ν. Λέσβου με αρμοδιότητα στον Πρωτογενή Τομέα για το Βόρειο Αιγαίο κ. Πανάγος Κουφέλος ανακοινώνει ότι προκειμένου για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου και την υποβολή τυχόν ενδικοφανών προσφυγών εμπρόθεσμα, ήτοι, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης πράξεων, αναρτήθηκαν σήμερα 18 Αυγούστου 2022, τα αποτελέσματα διοικητικού ελέγχου των αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 - «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014–2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022. 

Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της ΠΕ Λέσβου, οι συνημμένοι πίνακες δικαιούχων, οι πίνακας των εν δυνάμει δικαιούχων, ο πίνακας αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη και για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο δεν έχει προκύψει λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονται από το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων και ο πίνακας αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey