Πρόγραμμα προστασίας αβελτίωτων τοπικών ποικιλιών

Ειδική ενίσχυση για ατζούρια, ξινόμηλα, γλυκάνισο και άλλα

08/07/2017 - 14:38 Ενημερώθηκε 08/07/2017 - 10:43

Μια ενδιαφέρουσα και σημαντική δράση που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης είναι η προστασία των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση μέσω προώθησης της καλλιέργειάς τους (in situ conservation).

Οι συνήθως χαμηλές αποδόσεις των τοπικών ποικιλιών έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια εισοδήματος των παραγωγών που επιλέγουν να τις καλλιεργήσουν. Συνεπώς, η οικονομική στήριξη μέσω της δράσης αποτελεί βασικό κίνητρο για τη διατήρηση των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών, αφού αναπληρώνει απώλεια εισοδήματος. Σκοπός της δράσης είναι:

- Η προστασία της γεωργικής βιοποικιλότητας και της γενετικής ποικιλότητας μεταξύ των ειδών και εντός των ειδών και η προστασία των αγροτικών οικοσυστημάτων.

- Η προστασία και η αειφορική διαχείριση των φυτογενετικών πόρων.

- Η προώθηση καλλιέργειας τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών.

- Η στήριξη μικροκαλλιεργητών και γεωργών που διατηρούν ή επιθυμούν να καλλιεργήσουν τοπικούς αβελτίωτους πληθυσμούς - ποικιλίες.

- Η προστασία του δικαιώματος των καταναλωτών να επιλέγουν τροφή από τοπικούς αβελτίωτους πληθυσμούς - ποικιλίες.

 

Ποια είδη περιλαμβάνονται

Στον πίνακα που περιέχεται στην έγκριση της τροποποίησης του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός σχεδόν άγνωστων ποικιλιών από όλη την Ελλάδα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το ξινόμηλο της Αγιάσου, τα πορτοκάλια Παρακοίλων, λεσβιακές ποικιλίες αχλαδιών Τσιλουπάρματα, Μουτζουρίτες, Κακάβια, Κουντουρέλια, τα αμύγδαλα ποικιλίας Καρυδάκι της Λήμνου, η ποικιλία κρασοστάφυλων Καλλονιάτικο, το πεπόνι Λέσβου ποικιλία Κασιδιάρικο, το αγγουροπέπονο Λέσβου «Ατζούρι», το σουσάμι Λήμνου, η μπάμια Λέσβου, ο γλυκάνισος Λέσβου και Χίου, η ρίγανη Λήμνου.

Ο πίνακας είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης των φορέων που εμπλέκονται σε θέματα φυτογενετικών πόρων (Υπηρεσίες Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ερευνητικά Κέντρα, Γεωπονικά Πανεπιστήμια, ΜΚΟ κ.λπ.) και έχει καταρτιστεί με βάση:

- Τις υπάρχουσες και υπό δημοσίευση μελέτες.

- Την ύπαρξη δείγματος αναφοράς για κάθε τοπικό αβελτίωτο πληθυσμό / ποικιλία και

- Την ύπαρξη ολοκληρωμένων στοιχείων περιγραφής και ιστορικών στοιχείων.

 

Ενισχύσεις για τις απώλειες

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να καλλιεργούν τους αβελτίωτους πληθυσμούς - ποικιλίες στις συγκεκριμένες περιοχές και ενισχύονται για την απώλεια εισοδήματος που η καλλιέργεια αυτή τους επιφέρει. Επίσης, δεσμεύονται να συνεργάζονται και να χορηγούν δείγμα σπόρου ή άλλου πολλαπλασιαστικού υλικού ή κάθε άλλη σχετική πληροφορία στις υπηρεσίες και στους αρμόδιους φορείς του ΥΠΑΑΤ.

Η δέσμευση είναι πενταετούς διάρκειας και εφαρμόζεται σε σταθερά αγροτεμάχια καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετίας, τα οποία κατέχονται νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης. Στην περίπτωση ενταγμένης εκμετάλλευσης με μία μόνο αροτραία καλλιέργεια, η δέσμευση δύναται να εφαρμόζεται σε διαφορετικά αγροτεμάχια, καθώς κάτι τέτοιο συνιστά καλή γεωργική πρακτική.

Στην περίπτωση εφαρμογής της δέσμευσης σε μη σταθερά αγροτεμάχια, ο αριθμός των εκταρίων μπορεί να διαφέρει από έτος σε έτος, ωστόσο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερος της έκτασης με την οποία εντάσσεται ο δικαιούχος στη δράση. Για τις μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώδεις και αμπέλια) η δέσμευση εφαρμόζεται σε σταθερά αγροτεμάχια καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετίας.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 60 ευρώ ανά στρέμμα τον χρόνο για τις ετήσιες καλλιέργειες και τα 90 ευρώ το στρέμμα ανά έτος για τις πολυετείς καλλιέργειες. Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα και το κόστος συναλλαγής ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν. Το κόστος συναλλαγής περιλαμβάνει:

- Έξοδα αποστολής σπόρων από και προς τον αρμόδιο, κατά περίπτωση, φορέα.

- Το κόστος των εργαστηριακών ελέγχων του αρμόδιου, κατά περίπτωση, φορέα. Τα έξοδα αναπαραγωγής και πολλαπλασιασμού για τις ανάγκες σποράς ή φύτευσης του επιλέξιμου αγροτεμαχίου.

 

Οι νέοι βιοκαλλιεργητές

Υπογράφουν συμβάσεις με γεωπόνους

 

Οι βιοκαλλιεργητές της Λέσβου και Λήμνου, θα πρέπει να υπογράψουν συμβάσεις με τους συμβούλους γεωπόνους και τεχνολόγους γεωπονίας που συνεργάζονται. Η σύμβαση θα πρέπει να συναφθεί και να κατατεθεί στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του πληροφοριακού συστήματος, εντός δύο μηνών.

Η δέσμευση αυτή δεν ισχύει όταν ο δικαιούχος είναι γεωπόνος ή τεχνολόγος γεωπονίας. Σε αυτή την περίπτωση υποχρεούται να καταθέσει επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου του μέσω του πληροφοριακού συστήματος, εντός δύο μηνών.

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey