Πρόσκληση από το Δήμο Λέσβου προς εταιρείες ανακύκλωσης του νησιού

Για το πιλοτικό πρόγραμμα που θα υλοποιήσει

30/05/2012 - 14:19

Να υποβάλουν εντός 10 εργάσιμων ημερών τις προτάσεις τους καλούν ο Δήμος Λέσβου και η Υπηρεσία Καθαριότητας τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ανακύκλωσης, για το πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης που προτίθεται να υλοποιήσει στην πόλη της Μυτιλήνης και σε δύο ή τρεις οικισμούς.

Να υποβάλουν εντός 10 εργάσιμων ημερών τις προτάσεις τους καλούν ο Δήμος Λέσβου και η Υπηρεσία Καθαριότητας τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ανακύκλωσης, για το πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης που προτίθεται να υλοποιήσει στην πόλη της Μυτιλήνης και σε δύο ή τρεις οικισμούς.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχους του την ενίσχυση της ανακύκλωσης με την προώθηση και περαιτέρω εξάπλωση της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων που μεταφέρονται στο ΧΥΤΑ και σταδιακά στο ΧΥΤΥ, την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε δράσεις ανακύκλωσης, καθώς και την εξαγωγή συμπερασμάτων και την εντόπιση προβλημάτων για την εφαρμογή του προγράμματος ανακύκλωσης σε όλο το Δήμο.

Το πλαίσιο της πρόσκλησης
Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη οικονομικών πόρων και προσωπικού καθαριότητας στο Δήμο Λέσβου, διερευνάται η δυνατότητα συνεργασίας με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ανακύκλωσης και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην υλοποίηση της πιλοτικής δράσης.

Εφόσον γίνει αυτό, ο Δήμος Λέσβου δε θα έχει οποιαδήποτε συμμετοχή στην υλοποίηση του προγράμματος, πέρα από τη διοικητική διευκόλυνση και τη δράση ενημέρωσης των πολιτών, ενώ ο απαιτούμενος εξοπλισμός (οχήματα μεταφοράς κ.λπ.), καθώς και το λειτουργικό κόστος (καύσιμα, αναλώσιμα, απασχολούμενο προσωπικό κ.λπ.), θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ενδιαφερόμενο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Λέσβου προσκαλεί επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ανακύκλωσης και οι οποίες έχουν τις κατά νόμο προϋποθέσεις για τη δραστηριότητα της διαχείρισης (συλλογής και μεταφοράς) ανακυκλώσιμων υλικών, να υποβάλουν εντός 10 εργάσιμων ημερών τις προτάσεις τους, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Λέσβου.

Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του κάθε ενδιαφερομένου, τις περιοχές ενδιαφέροντος δράσης, το σύστημα της εναλλακτικής διαχείρισης, το είδος των υλικών, το διαθέσιμο εξοπλισμό, τις θέσεις που θα τοποθετηθούν οι κάδοι, καθώς και τη συχνότητα συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey