Το νέο νομικό πλαίσιο, αιτία της καθυστέρησης για την ΑΕΝΑΛ, κατά τον Αργυρίου

«Όχι με δική μας υπαιτιότητα η καθυστέρηση»

26/01/2017 - 14:40

Άμεση ήταν η απάντηση της περιφερειακής αρχής στην ερώτηση της περιφερειακής συμβούλου Μαρίας Νικολάρα για την καθυστέρηση ανάθεσης της εκκαθάρισης της ΑΕΝΑΛ σε ορκωτούς ελεγκτές. Συγκεκριμένα, ο αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Χρύσανθος Αργυρίου, αναφέρει ότι οι υπηρεσίες της Περιφέρειας περίμεναν μέχρι τα τέλη του 2016 να οριστικοποιηθεί το νέο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνονται οι δημοπρασίες για έργα του δημοσίου.

 

Άμεση ήταν η απάντηση της περιφερειακής αρχής στην ερώτηση της περιφερειακής συμβούλου Μαρίας Νικολάρα για την καθυστέρηση ανάθεσης της εκκαθάρισης της ΑΕΝΑΛ σε ορκωτούς ελεγκτές. Συγκεκριμένα, ο αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Χρύσανθος Αργυρίου, αναφέρει ότι οι υπηρεσίες της Περιφέρειας περίμεναν μέχρι τα τέλη του 2016 να οριστικοποιηθεί το νέο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνονται οι δημοπρασίες για έργα του δημοσίου.

Ειδικότερα ο κ. Αργυρίου αναφέρει: Το Τμήμα Προμηθειών με την από 22 Ιουλίου 2016 εισήγησή του προς την Οικονομική Επιτροπή (ημερομηνία κατά την οποία δεν είχε δημοσιευθεί ο νέος Νόμος για τις Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών), ζητά την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 29.760,00 ευρώ και την έγκριση των όρων της Πρόσκλησης του Ανοιχτού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή, στη συνεδρίαση της 19ης Αυγούστου 2016, προβαίνει σε έγκριση της διάθεσης πίστωσης, όμως ήταν αδύνατη η έγκριση των όρων της πρόσκλησης διότι ο νέος νόμος δεν συνοδευόταν από υποδείγματα διακηρύξεων.

Στις 20 Δεκεμβρίου 2016, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ενημερώθηκε από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, υποδείγματα διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών.

Μετά από όλα τα παραπάνω αναμένεται η έκδοση βεβαίωσης εγγεγραμμένης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2017 από τη Διεύθυνση Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου, η Υπηρεσία θα φέρει ως θέμα προς συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την επικαιροποίηση της απόφασης του 2016 στην οποία θα περιλαμβάνονται και οι όροι της διακήρυξης του σχετικού συνοπτικού διαγωνισμού.

Μετά από την εξιστόρηση της διοικητικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε, ο κ. Αργυρίου σημειώνει: «Με βάση τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι καμία κωλυσιεργία δεν υπάρχει στην όλη διαδικασία για την εκκαθάριση της Α.Ε.Ν.Α.Λ. από την πλευρά της περιφερειακής αρχής, παρά μόνο δυσκολίες που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου Νόμου, τις οποίες άλλωστε πολύ καλά γνωρίζετε και όχι με δική μας υπαιτιότητα».

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey