Απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Χρύσανθου Αργυρίου, στην ερώτηση της Περιφερειακής Συμβούλου κας Μαρίας Νικολάρα για το θέμα της εκκαθάρισης της Α.Ε.Ν.Α.Λ.

Απάντηση Περιφέρειας στην Μαρία Νικολάρα για ΑΕΝΑΛ

25/01/2017 - 16:02

Απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Χρύσανθου Αργυρίου, στην ερώτηση της Περιφερειακής Συμβούλου κας Μαρίας Νικολάρα για το θέμα της εκκαθάρισης της Α.Ε.Ν.Α.Λ.: «Αναφορικά με τα ερωτήματα που θέσατε σχετικά με τις ενέργειες που ακολουθούνται  για τη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης της Α.Ε.Ν.Α.Λ., παραθέτουμε τα ακόλουθα:

Απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Χρύσανθου Αργυρίου, στην ερώτηση της Περιφερειακής Συμβούλου κας Μαρίας Νικολάρα για το θέμα της εκκαθάρισης της Α.Ε.Ν.Α.Λ.:

 

«Αναφορικά με τα ερωτήματα που θέσατε σχετικά με τις ενέργειες που ακολουθούνται  για τη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης της Α.Ε.Ν.Α.Λ., παραθέτουμε τα ακόλουθα:

 

  • Το Περιφερειακό Συμβούλιο με την αριθ. 56/2016/08-06-2016 απόφασή του αποφάσισε την έγκριση παράτασης της διάρκειας εκκαθάρισης της Α.Ε.Ν.Α.Λ. για  δύο χρόνια ακόμη, ήτοι έως τις 08-09-2018 και τη διενέργεια ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας με τη διεξαγωγή πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.

 

  • Στις 12/07/2016 αναρτήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου η επικύρωση της νομιμότητας της αριθ.56/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 

  • Το Τμήμα Προμηθειών με την υπ’ αριθ. 38121/3839/22-07-2016 εισήγησή του προς την Οικονομική Επιτροπή (ημερομηνία κατά την οποία δεν είχε δημοσιευθεί ο νέος Νόμος για τις Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών), ζητά την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 29.760,00 ευρώ και την έγκριση των όρων της Πρόσκλησης του Ανοιχτού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού.

 

  • Η Οικονομική Επιτροπή, στη συνεδρίαση της 19/08/2016, με την 827/2016 απόφασή της, προβαίνει σε έγκριση της διάθεσης πίστωσης, όμως ήταν αδύνατη η έγκριση των όρων της πρόσκλησης διότι ο νέος Νόμος δεν συνοδευόταν από υποδείγματα διακηρύξεων.

 

  • Στα τέλη Δεκεμβρίου 2016 η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ενημερώθηκε από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων με το υπ’ αριθ. 6356/20-12-2016 έγγραφό της, ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα υποδείγματα διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών.

 

  • Μετά την έκδοση βεβαίωσης εγγεγραμμένης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2017 από τη Δ/νση Οικονομικού – Δημοσ/κου Ελέγχου, η Υπηρεσία θα φέρει ως θέμα προς συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την επικαιροποίηση της αριθ. 827/2016 Απόφασης στην οποία θα περιλαμβάνονται και οι όροι της διακήρυξης του σχετικού συνοπτικού  διαγωνισμού.

 

Με βάση τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι καμία κωλυσιεργία δεν υπάρχει στην όλη διαδικασία για την εκκαθάριση της Α.Ε.Ν.Α.Λ. από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής, παρά μόνο δυσκολίες που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου Νόμου, τις οποίες άλλωστε πολύ καλά γνωρίζετε και όχι με δική μας υπαιτιότητα».

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey