FOLLOW US

Εργασία

  • Οκταμηνίτες, οδηγοί και εργάτες για τον τομέα καθαριότητας σ’ όλη τη Λέσβο
37 προσλήψεις στο Δήμο

Τις αμέσως επόμενες ημέρες ξεκινά η υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων προκειμένου να προσληφθούν στο Δήμο Λέσβου, που θα καλύψει 29 θέσεις εργατών και οκτώ οδηγών στον τομέα της καθαριότητας.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες ξεκινά η υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων προκειμένου να προσληφθούν στο Δήμο Λέσβου, που θα καλύψει 29 θέσεις εργατών και οκτώ οδηγών στον τομέα της καθαριότητας. Οι προσλήψεις θα είναι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου κι αφορούν σε διάστημα οκτώ μηνών.

Με έγκριση του ΑΣΕΠ, που έφτασε στο Δήμο την Παρασκευή το μεσημέρι, όπως μας είπε η κ. Μόρφω Τυρή απ’ το αρμόδιο τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, και σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου απ’ τις αρχές Φεβρουαρίου, ο Δημήτρης Βουνάτσος ανακοίνωσε την υπ’ αριθμόν 1 για το 2014 πρόσκληση του Δήμου Λέσβου για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ 1/2014).

Ειδικότερα, ο δήμαρχος ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Λέσβου, και πιο συγκεκριμένα την κάλυψη των εξής θέσεων για διάστημα οκτώ μηνών:
- Έξι ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
- Δύο ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
- Είκοσι εννέα ΥΕ Εργατών(-τριών) Καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων και καθαριότητα δρόμων).

Προσόντα
Για τις θέσεις των οδηγών στα βασικά προσόντα περιλαμβάνεται η ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, όπως και απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε ό,τι αφορά στο ΠΕΙ, υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Γ΄ από την 10η Σεπτεμβρίου 2009 και μετά απαιτείται να προσκομίσουν επιπλέον την άδεια οδήγηση αυτοκινήτου και την άδεια μεταφοράς εμπορευμάτων, σύμφωνα με το π.δ. 74/2008.

Σύμφωνα με το ίδιο π.δ., όσοι υποψήφιοι απέκτησαν την ανωτέρω άδεια οδήγησης μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2009 εξαιρούνται από την υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2014, την επομένη της οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό.

Για την απόδειξη κατοχής του ΠΕΙ απαιτείται είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.

Οι υποψήφιοι για τις δύο θέσεις οδηγών με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οφείλουν να προσκομίσουν Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι υποψήφιοι θα απασχοληθούν στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με τις ανάγκες αυτού. Για όλες τις θέσεις προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου της νήσου Λέσβου.

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λέσβου, Ελ. Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ.81100 Μυτιλήνη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κ. Μ. Τυρή (τηλ. επικοινωνίας: 22513 50597).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η υποβολή των αιτήσεων δεν έχει ξεκινήσει μέχρι σήμερα και θα έχει διάρκεια δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), αρχίζοντας από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσής της σε τοπικές εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία, στη διεύθυνση www.mytilene.gr, στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr ) και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr ).

Ετικέτες
FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top