FOLLOW US

Εργασία

  • Αιτήσεις μέχρι την άλλη Παρασκευή και για Λέσβο, Λήμνο, Άι-Στράτη
Εκπαιδευτές στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

Με συμβάσεις μίσθωσης έργου θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους όσοι προσληφθούν στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης που θα λειτουργήσουν την επόμενη περίοδο και στα τρία νησιά του Νομού Λέσβου, Λέσβο, Λήμνο και Άι-Στράτη.

Με συμβάσεις μίσθωσης έργου θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους όσοι προσληφθούν στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης που θα λειτουργήσουν την επόμενη περίοδο και στα τρία νησιά του Νομού Λέσβου, Λέσβο, Λήμνο και Άι-Στράτη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την άλλη Παρασκευή 1η Αυγούστου, ενώ οι ειδικότητες που ζητούνται, περιλαμβάνουν μια ευρεία γκάμα καθηγητών και εκπαιδευτών, όπως ξένων γλωσσών, αγροτικής οικονομίας, αργυροχρυσοχόων, αρτοποιίας, γεωπονίας, διακόσμησης, διατροφής, μαγειρικής, λογοτεχνίας, λογιστικής, εικαστικών, κεραμικής, κοινωνιολογίας, τουρισμού, φυσικής αγωγής κ.ά..

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), στο πλαίσιο του έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης - Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας», απηύθυνε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για εκπαιδευτές στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχου πτυχίου ή απόφοιτοι των σχετικών με την ειδικότητά τους σχολών ή ΙΕΚ και ανάλογα με τις θέσεις που διεκδικούν, πρέπει να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι ενδιαφερόμενοι επιτρέπεται να υποβάλουν πρόταση για μόνο μία ειδικότητα και σε μόνο μία περιφερειακή ενότητα της επιλογής τους. Η επιλογή περισσοτέρων αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη διαδικασία επιλογής.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι προκειμένου να αναλάβουν εργασία, υποχρεούνται να προσκομίσουν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από την υπηρεσία τους.

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Αιτήσεις μόνο ηλεκτρονικώς
Το αντικείμενο εργασίας των εκπαιδευτών είναι η διδασκαλία των εκάστοτε θεματικών αντικειμένων στα τμήματα μάθησης σε σχετικές ειδικότητες των υποψηφίων, η συμμετοχή στις συντονιστικές και ενημερωτικές συναντήσεις, η συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης του έργου, η ορθή τήρηση των εντύπων των τμημάτων μάθησης και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης εντύπων και εκθέσεων, ενώ τα ειδικά και αναλυτικά καθήκοντα των εκπαιδευτών θα περιγράφονται στη σύμβαση που θα υπογράψουν όσοι επιλεγούν.

Οι εκπαιδευτές θα καταταχθούν με βάση το σύνολο των μορίων τους σε πίνακες ταξινομημένους ανά περιφερειακή ενότητα και ειδικότητα/γνωστικό αντικείμενο και θα επιλέγονται σύμφωνα με την κατάταξή τους, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν στους δήμους της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας.

 

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση, μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

Η παρούσα πρόσκληση διατίθεται από την ιστοσελίδα τού ΙΝΕΔΙΒΙΜ www.inedivim.gr στο σύνδεσμο <Προκηρύξεις> και η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://applications.inedivim.gr .
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι προκειμένου να διασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας, το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής των αιτήσεων μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης, δεν παρέχει τη δυνατότητα για οποιαδήποτε αλλαγή ή για ακύρωση της υποβαλλόμενης αίτησης.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε την Πέμπτη και διαρκεί έως και 01/08/2014 και ώρα 15.00΄. Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4. Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδρομικώς έως και 08/08/2014.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης δεν αναλαμβάνει δέσμευση ως προς τη σύναψη σύμβασης για λόγους που σχετίζονται με την πορεία ανάπτυξης του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχει το δικαίωμα να μην προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης αν για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί το πρόγραμμα, η χρηματοδότησή του ή δε λειτουργήσει το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης κάποιου δήμου. Πληροφορίες, στα τηλέφωνα: (213) 1314630, 1314633, 1314635, 1314636, 1314637, 1314638, 1314641, 1314667.

FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top