FOLLOW US

Εργασία

  • Προκήρυξη για τη φύλαξη τη θερινή περίοδο, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων
15 τετραμηνίτες στην Αρχαιολογία

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 15 ατόμων, για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών της, δημοσιοποίησε χθες η Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ), για αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία σε Λέσβο, Λήμνο, Χίο και Ψαρά.

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 15 ατόμων, για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών της, δημοσιοποίησε χθες η Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ), για αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία σε Λέσβο, Λήμνο, Χίο και Ψαρά.

Όλες οι προσλήψεις είναι για διάστημα τεσσάρων μηνών και αφορούν ημερήσιους φύλακες, νυχτοφύλακες και καθαριστές. Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται αναλυτικά και στον πίνακα, οι θέσεις για τη Λέσβο είναι πέντε ημερήσιων φυλάκων και δύο νυχτοφυλάκων, ενώ για τη Λήμνο θα προσληφθούν δύο ημερήσιοι φύλακες. Οι υπόλοιπες έξι θέσεις, που περιλαμβάνουν και την ειδικότητα του καθαριστή, είναι για το Νομό Χίου.

Προσόντα
Σύμφωνα με την προκήρυξη που υπογράφει η αρχαιολόγος Κοκώνα Ρούγγου αναπληρώνοντας την εκτελούσα χρέη προϊσταμένης της Εφορείας, στα κύρια απαιτούμενα προσόντα για τους φύλακες (ανά κωδικό για τις θέσεις 100, 101, 102, 103, 104, 105) αναφέρονται: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας φύλακα μουσείων και αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή τεχνικού επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ Κύκλου σπουδών ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας τού ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Μέτρια γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής ή ρωσικής γλώσσας.

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα, στα προσόντα επικουρίας περιλαμβάνονται: Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και μέτρια γνώση ξένης γλώσσας.

Για τις θέσεις νυχτοφυλάκων, με κωδικό 200 και 201, στα κύρια προσόντα αναφέρονται: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας στελέχους υπηρεσιών ασφάλειας ή φύλακα μουσείων και αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή τεχνικού επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ Κύκλου σπουδών ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας τού ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα προαναφερόμενα προσόντα, θα επιλεγούν υποψήφιοι με οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Για τις θέσεις των καθαριστών με κωδικό 300 και 301 απαιτείται απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, απολυτήριο δημοτικού σχολείου).
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (Κ΄ ΕΠΚΑ), Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη, υπόψη Β. Σαραντινού και M. Στεφάτου (τηλ. επικοινωνίας: 22510 40716).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Δ.Ε. ή Υ.Ε.). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους υπηρεσίες του φορέα, ενώ οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία, στο δικτυακό τόπο τού ΑΣΕΠ (www.asep.gr) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).

Προσλαμβάνεται προσωπικό για τις αρχαιολογικές εργασίες του βιολογικού

Αρχαιολόγος και εργάτης στον Ευεργέτουλα

Σύμβαση για διάστημα τεσσάρων μηνών, που μπορεί να ανανεωθεί και να παραταθεί σύμφωνα με τις ανάγκες των εργασιών, θα υπογράψουν με την Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ) ένας αρχαιολόγος και ένας εργάτης, που θα επιλεγούν για το έργο του βιολογικού που υλοποιείται στη Δημοτική Ενότητα Ευεργέτουλα.

Η υπηρεσία με προκήρυξή της ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για τις ανάγκες του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου «Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Ευεργέτουλα» και πιο συγκεκριμένα την κάλυψη των εξής θέσεων:
- Μία Π.Ε. Αρχαιολόγου
- Μία Υ.Ε. Ειδικευμένου Εργάτη

Ειδικά προσόντα
Πέρα απ’ τα γενικά προσόντα πρόσληψης (Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους τής Ε.Ε. που πρέπει να αποδείξουν ότι γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα επαρκώς, ηλικίας από 18 έως 65 ετών κ.λπ.), στα ειδικά προσόντα της θέσης Π.Ε. Αρχαιολόγου, εκτός του πτυχίου αναφέρεται και η άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας, η αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ και η αποδεδειγμένη τουλάχιστον εξάμηνη εμπειρία. Εμπειρία εξάμηνη απαιτείται και για τους ειδικευμένους εργάτες, που θα πρέπει να έχουν απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στα γραφεία τής Κ΄ ΕΠΚΑ Σαπφούς 22, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100 - Λέσβος, υπ’ όψιν Βασιλικής Σαραντινού (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087) εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών, που ξεκίνησε χθες και λήγει στις 13/6/2014.

Ετικέτες
FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top