FOLLOW US

Εργασία

  • Προσλαμβάνεται επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό σε Λέσβο και Λήμνο
Οκτώ θέσεις συμβασιούχων στην Αρχαιολογία

Από χθες Δευτέρα και μέχρι και την Παρασκευή 16 Μαΐου, υποβάλλονται οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων να προσληφθούν με συμβάσεις στην Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ).

Από χθες Δευτέρα και μέχρι και την Παρασκευή 16 Μαΐου, υποβάλλονται οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων να προσληφθούν με συμβάσεις στην Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ).

Η υπηρεσία με διαφορετικές προκηρύξεις της, ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού σε Λέσβο και Λήμνο για συνολικά οκτώ θέσεις στις ειδικότητες αρχιτέκτονα, αρχαιολόγου, φωτογράφου, συντηρητή και εργάτη.

Οι συμβάσεις είναι διάρκειας από τριών έως έξι μηνών με δυνατότητα ανανέωσης και αφορούν στην υποστήριξη αρχαιολογικών εργασιών σε υλοποιούμενα έργα τού ΕΣΠΑ, για αυτό και δεν μπαίνει περιορισμός λόγω προεκλογικής περιόδου.

Η πρώτη προκήρυξη πρόσληψης είναι για επιστημονικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση εργασιών για τις ανάγκες του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου «Βελτίωση 9ης Επαρχιακής οδού Θερμής - Πηγής - Λάμπου Μύλων (Διακλάδωση 36ης Ε.Ο. - Πηγής)». Θα καλυφθεί για χρονικό διάστημα έξι μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, μία θέση πανεπιστημιακής εκπαίδευσης αρχιτέκτονα μηχανικού (με εξειδίκευση στην αποτύπωση αρχαιολογικών ευρημάτων και μνημείων).

Ειδικά προσόντα
Πέρα απ’ τα γενικά προσόντα πρόσληψης (Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους τής Ε.Ε. που πρέπει να αποδείξουν ότι γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα επαρκώς, ηλικίας από 18 έως 65 ετών κ.λπ.), στα ειδικά προσόντα της θέσης Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποτύπωση αρχαίων μνημείων, περιλαμβάνονται το αντίστοιχο πτυχίο ΑΕΙ, η αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου και δ) AutoCAD και η αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφής με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.

Η δεύτερη προκήρυξη, που ομοίως υπογράφει η αρχαιολόγος Κοκώνα Ρούγγου αντί της εκτελούσας χρέη προϊσταμένης της Εφορείας, αφορά στην πρόσληψη προσωπικού για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για τις ανάγκες του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου «Κατασκευή / Αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου Λέσβου», για χρονικό διάστημα τριών μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Πιο συγκεκριμένα, θα καλυφθεί μία θέση Τ.Ε. Φωτογράφου (με εξειδίκευση στη φωτογράφιση αρχαιολογικών ευρημάτων και μνημείων) και μία θέση Δ.Ε. Τεχνικού Συντήρησης Αρχαιοτήτων, Ζωγραφικής και Έργων Τέχνης.
Στα ειδικά προσόντα της θέσης του φωτογράφου είναι το αντίστοιχο πτυχίο του τμήματος Φωτογραφίας ή Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών ΤΕΙ, η αποδεδειγμένη εμπειρία έξι τουλάχιστον μηνών στη φωτογράφιση αρχαιολογικών ευρημάτων και μνημείων και η αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.

Για τη θέση Δ.Ε. Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή αντίστοιχου λυκείου ή σχολής μαθητείας τού ΟΑΕΔ και αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη).

Σε Νέα Κούταλη και Μυτιλήνη
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου θα γίνει και για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο έργο «Δίκτυο αποχέτευσης και μονάδα Ε.Ε.Λ. Νέας Κούταλης» στη Λήμνο, όπου θα προσληφθούν για χρονικό διάστημα τριών μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ένας Π.Ε. Αρχαιολόγος και δύο Υ.Ε. Ειδικευμένοι Εργάτες.

Στα ειδικά προσόντα του αρχαιολόγου, εκτός του πτυχίου αναφέρεται και η άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας, η αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ και η αποδεδειγμένη τουλάχιστον εξάμηνη εμπειρία. Εμπειρία εξάμηνη απαιτείται και για τους ειδικευμένους εργάτες, που θα πρέπει να έχουν απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Μία ακόμη θέση ειδικευμένου εργάτη θα καλυφθεί στη Μυτιλήνη για το έργο «Κατασκευή έργων αποχέτευσης στις Δημοτικές Κοινότητες Μόριας - Παμφίλων», για χρονικό διάστημα τριών μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Τέλος, με άλλη ανακοίνωσή της η Κ΄ ΕΠΚΑ επαναπροκηρύσσει την κάλυψη για το έργο «Βελτίωση 9ης Επαρχιακής Οδού Θερμής - Πηγής - Λάμπου Μύλων (Διακλάδωση 36ης Ε.Ο. - Πηγής)» και για διάστημα έξι μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, μίας θέσης Τ.Ε. Φωτογράφου (με εξειδίκευση στη φωτογράφιση αρχαιολογικών ευρημάτων και μνημείων).

Για όλες τις προκηρύξεις, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι που πληρούν στο σύνολό τους τα ειδικά προσόντα, οι θέσεις δύναται να καλυφθούν και χωρίς κάποια απ’ αυτά.

Υποβολή αιτήσεων
Και για τις πέντε προκηρύξεις θέσεων της Κ΄ ΕΠΚΑ, όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής, οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία τής Κ΄ ΕΠΚΑ Σαπφούς 22, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100 - Λέσβος, υπ’ όψιν Βασιλικής Σαραντινού (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087) εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών, που ξεκίνησε χθες και λήγει στις 16/5/2014. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top