FOLLOW US

Εργασία

  • Έως το τέλος τού 2014, με 8.500 ευρώ
Ζητείται υπεύθυνος για το «Μαρούλα»

Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έδωσε στη δημοσιότητα ο Δήμος Λήμνου, καλούνται όσοι θα ήθελαν να αναλάβουν υπεύθυνοι για τη λειτουργία του κινηματοθεάτρου «Μαρούλα» να υποβάλουν αίτηση.

Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έδωσε στη δημοσιότητα ο Δήμος Λήμνου, καλούνται όσοι θα ήθελαν να αναλάβουν υπεύθυνοι για τη λειτουργία του κινηματοθεάτρου «Μαρούλα» να υποβάλουν αίτηση.

Το κονδύλι που θα διατεθεί για το συγκεκριμένο έργο, ανέρχεται σε 8.500 ευρώ για το διάστημα απ' την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το τέλος του χρόνου.

Το νομικό πρόσωπο «Οργανισμός Εκπαίδευσης, Διά βίου μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού» Δήμου Λήμνου ανακοίνωσε πως θα προβεί στην απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την εργασία υπευθύνου λειτουργίας κινηματοθεάτρου «Μαρούλα».

Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προέδρου του, δημάρχου Λήμνου, Αντώνη Χατζηδιαμαντή, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσα φυσικά πρόσωπα διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και μέσα.

Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών θα διαρκέσει από την υπογραφή της έως 31-12-2014, ενώ το προϋπολογιζόμενο ύψος της δαπάνης είναι έως 8.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου τού Φ.Π.Α., το οποίο αποτελεί και το ανώτατο όριο στην προσφορά του υποψηφίου.

Στο πλαίσιο της παραπάνω παροχής υπηρεσιών, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Ειδικότερα θα αναλάβει:
- Το άνοιγμα και εποπτεία λειτουργίας του κινηματοθεάτρου «Μαρούλα», του θερινού σινεμά και της αίθουσας «Γκαλιούρη» σε κάθε εκδήλωση ή προβολή.
- Τη λειτουργία ταμείου για την έκδοση εισιτηρίων και απόδοση με συγκεντρωτική κατάσταση στο λογιστήριο του νομικού προσώπου των αποκομμάτων από τα εκδοθέντα εισιτήρια, καθώς και των αντίστοιχων εσόδων, εντός του πρώτου 10ημέρου εκάστου μηνός.

- Το χειρισμό του βιντεοπροβολέα, της κονσόλας ήχου και φωτισμού στις διάφορες εκδηλώσεις (παραστάσεις, ομιλίες σχολείων, διαλέξεις κ.λπ.). Θα είναι υπεύθυνος για την προβολή ταινιών σε DVD.
- Τις εργασίες προβολής και διαφήμισης των εκδηλώσεων του χώρου ευθύνης.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος σε κάθε τακτική ή έκτακτη εκδήλωση του χώρου και θα πρέπει να εκπαιδευτεί κατάλληλα και να ενημερωθεί για θέματα πυρασφάλειας, χειρισμού θέρμανσης και ψύξης των χώρων του κινηματοθεάτρου και της αίθουσας «Γκαλιούρη».

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται ανά μήνα μετά από τη διαπίστωση της καλής εκτέλεσης της εργασίας από την αρμόδια επιτροπή και με την προσκόμιση του νόμιμου φορολογικού παραστατικού και των απαραίτητων για την είσπραξη δικαιολογητικών από τον ανάδοχο. Ασφαλιστικές εισφορές και νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν το δικαιούχο.

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορά για την ανάληψη της υπηρεσίας, θα πρέπει να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς, επί ποινή αποκλεισμού, ότι διαθέτουν την κατάλληλη γνώση και εμπειρία ώστε να αντεπεξέλθουν επιτυχώς στις απαιτήσεις τής υπό ανάθεση υπηρεσίας.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους, μεταξύ άλλων, τους τίτλους σπουδών συναφούς αντικειμένου, αλλά και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, απ' το οποίο θα προκύπτει η εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση παρόμοιας εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι και την Παρασκευή 11 Απριλίου και ώρα 14:30 (λήξη επίδοσης προσφορών), είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου τού Ν.Π.Δ.Δ. στη διεύθυνση: ΟΕΠΑ Δήμου Λήμνου, Νεφέλης 1, Μύρινα, Τ.Κ. 81400 - Λήμνος (τηλ. & φαξ 22540 24011). Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του νομικού προσώπου (τηλέφωνο και fax 22540 24011, αρμόδιος Θανάσης Χαλκάς).

Ετικέτες
FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top