FOLLOW US

Εργασία

  • Στην Ελληνική Στατιστική Αρχή
Προκήρυξη για ιδιώτες συνεργάτες

Για ακόμη μια χρονιά, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) διαμορφώνει το μητρώο συνεργατών της ανά την Ελλάδα, τους οποίους και απασχολεί για τακτικές έρευνες και απογραφές.

Για ακόμη μια χρονιά, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) διαμορφώνει το μητρώο συνεργατών της ανά την Ελλάδα, τους οποίους και απασχολεί για τακτικές έρευνες και απογραφές. Η ΕΛΣΤΑΤ με ανακοίνωσή της καλεί τους ενδιαφερομένους που επιθυμούν να απασχοληθούν ως ιδιώτες συνεργάτες στις διενεργούμενες από αυτήν στατιστικές εργασίες, να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέχρι την 24η ώρα της 5ης Απριλίου 2014, ώστε να εγγραφούν στο νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών.

Το Μητρώο αυτό, που τηρείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, θα έχει ισχύ για οκτώ μήνες, από το Μάιο έως και το Δεκέμβριο του 2014.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών έχουν μόνον ιδιώτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου, ηλικίας από 21 έως 69 ετών.

Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων δημόσιων οργανισμών, καθώς και υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής σε αυτό το Μητρώο.

Οι ιδιώτες συνεργάτες χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση στατιστικών ερευνών και απογραφών (συλλογή και έλεγχο στοιχείων).

Οι αιτήσεις για την εγγραφή στο νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών θα υποβληθούν από τους ενδιαφερομένους μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://circa.statistics.gr/pls/htmldb/f?p=998:5558/.

Οι ιδιώτες συνεργάτες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε προηγούμενα Μητρώα Ιδιωτών Συνεργατών, θα πρέπει να υποβάλλουν νέα υπεύθυνη δήλωση εγγραφής.

Για τους ενδιαφερομένους που δε διαθέτουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και internet, ή δε γνωρίζουν το χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή, θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και από την Κεντρική Υπηρεσία τής ΕΛΣΤΑΤ (Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης - Τμήμα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών), καθώς και από τις τοπικές υπηρεσίες Στατιστικής.

Αντικείμενο απασχόλησης

Το έργο του ιδιώτη συνεργάτη περιλαμβάνει την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή στατιστικών στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Τα στοιχεία συλλέγονται, κυρίως, με προσωπικές συνεντεύξεις, στο χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων, και με ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηματολόγια. Η υγεία, η φυσική καταλληλότητα και η γνώση της ελληνικής γλώσσας πρέπει να επιτρέπουν στους ερευνητές την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες της κάθε έρευνας, δεδομένου ότι απαιτούνται για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πολλαπλές μετακινήσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και προσωπικές συνεντεύξεις με τους υπευθύνους αυτών.

Οι ιδιώτες συνεργάτες λαμβάνουν μέρος σε μη αμειβόμενα υποχρεωτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για την επιμόρφωσή τους, όσον αφορά στον τρόπο συλλογής, συμπλήρωσης και ελέγχου των ερωτηματολογίων κάθε έρευνας που συμμετέχουν.

Με την αποδοχή της ανάθεσης έργου, οι επιλεγέντες ιδιώτες συνεργάτες δεσμεύονται, και εγγράφως, για την καλύτερη δυνατή και έγκαιρη εκτέλεση του στατιστικού έργου που αναλαμβάνουν και για την τήρηση του στατιστικού απορρήτου των στοιχείων που θα χειριστούν.

Η επιλογή των ιδιωτών συνεργατών γίνεται με ένα σύστημα βαθμολόγησης τέτοιο, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοκρατία και η αποτελεσματικότητα των ερευνών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Οι ιδιώτες συνεργάτες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης στην ΕΛΣΤΑΤ εντός 21 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των σχετικών Πινάκων Κατάταξης των Ιδιωτών Συνεργατών.

Κάθε ιδιώτης συνεργάτης αξιολογείται για το έργο που αναλαμβάνει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου του και η αξιολόγησή του είναι ένα από τα βασικά κριτήρια για τη συνέχιση της απασχόλησής του ως ιδιώτη συνεργάτη στην ΕΛΣΤΑΤ.

Η αμοιβή των ιδιωτών συνεργατών καθορίζεται σύμφωνα με προκαθορισμένους κανόνες μέτρησης του έργου των ιδιωτών συνεργατών και προκαθορισμένης αμοιβής ανά μονάδα έργου. Η αμοιβή για τη συλλογή ερωτηματολογίων γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των πλήρως και ορθώς συμπληρωμένων ερωτηματολογίων που παραδίδει εγκαίρως ο κάθε ιδιώτης συνεργάτης.

Η αμοιβή για κάθε συλλεχθέν και ορθώς συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο έχει υπολογιστεί από την ΕΛΣΤΑΤ με βάση το μέσο χρόνο που απαιτείται για τη συλλογή ενός ορθώς συμπληρωμένου ερωτηματολογίου και δύναται να αναπροσαρμόζεται από την ΕΛΣΤΑΤ πριν την έναρξη λειτουργίας του κάθε Μητρώου.
Η καταβολή της αμοιβής των ιδιωτών συνεργατών πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση και την παράδοση της εργασίας τους.

Η παροχή υπηρεσιών των ιδιωτών συνεργατών στην ΕΛΣΤΑΤ σε καμμία περίπτωση δεν υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση που δεν καλύπτεται από το αναλυτικό κείμενο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα τής ΕΛΣΤΑΤ και από τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στον προϊστάμενο του Τμήματος Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών, Βασίλειο Γούλα, στο τηλέφωνο 213 1352182, ή στο Νικόλαο Φραγκουλόπουλο στο τηλέφωνο 2131353050, ή στην Ιωάννα Φωτοπούλου στο τηλέφωνο 213 1353068 και στην Περσεφόνη Καραπιπέρη, στο τηλέφωνο 213 1353035.

FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top