ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗ- ΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟ- ΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ- ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

Προστέθηκε 2019-11-23 15:04

Περιγραφή

Θέμα: Παράταση Άδειας εγκατάστα- σης Αιολικού Πάρκου (ΑΠ), ισχύος 0,7 MW, της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕ- ΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» στη Βίγλα» του Δήμου Λήμνου (πρώην Δ. Ατσικής), της Νή- σου Λήμνου, Π.Ε. Λήμνου, της Περι- φέρειας Βορείου Αιγαίου. Με την απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αι- γαίου με αρ. πρωτ. 54395/03-10- 2019, τροποποιήθηκε η με αρ. πρωτ. 256/28-11-2012 απόφαση του Γενι- κού Γραμματέα της Αποκ. Διοίκησης Αιγαίου,κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α’ 129) και της υπ’αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.13310/ 08.06.2007 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, με θέμα «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθ- μών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων πηγών ενέρ- γειας» (ΦΕΚ Β ‘ 1153), και αφορά στην χορήγηση, στην εταιρεία «ΔΕΗ Ανανε- ώσιμες Α.Ε.» όπως αυτή εκπροσωπεί- ται νόμιμα, παράτασης άδειας εγκατά- στασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 0,7 ΜW (Μ.Α.Σ. 20081027017) στη θέση «Βίγλα» της Δ.Ε. Ατσικής, του Δήμου Λήμνου, της Νήσου Λήμνου, Π.Ε. Λήμνου,, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Λαμβανομένων υπόψη των παρατάσε- ων των νόμων 4342/2015 (άρθρο 67), 4414/2016 (άρθρο 16) και 4495/2017 (άρθρο 132), η ισχύς της άδειας εγκα- τάστασης του Α.Π. του θέματος παρα- τείνεται έως 15/03/2021.Η άδεια αυτή χορηγείται άπαξ, και μπορεί να πα- ραταθεί σύμφωνα με όσα προβλέπο- νται στην παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν. 4203/2013. Με εντολή Συντονιστή Α.Δ. Αιγαίου Ο Αν. Πρ/νος της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου Κων/νος Ντουφεξής - Αμουργιανός

Χρήσιμα

Φαρμακεία σε όλη τη Λέσβο

www.fsl.gr

Αστικά ΚΤΕΛ Λέσβου

www.astika-mytilinis.gr

Υπεραστικά ΚΤΕΛ Λέσβου

www.ktel-lesvou.gr

Δρομολόγια Αεροπλάνων

www.mjt-airport.gr

Χρήσιμα Τηλέφωνα Μυτιλήνης

Τουρ. Αστυνομία 22510 22776

Αστυνομία 22510 41911

Πυροσβεστική 199

Περιφέρεια Β. Αιγαίου 22510 37080

Νοσοκομείο 22513 51100 - 51200

Δημαρχείο 22510 27777

Τελωνείο 22510 28311

Λιμεναρχείο 22510 24115

Αεροδρόμιο 22510 38722 - 38700

Δημ. Θέατρο 22510 37194

Γ.Γ. Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής 22510 41161

Δικαστήριο 22510 45489

ΠΕΔ Β. Αιγαίου 22510 27333

Ταχυδρομείο 22510 28823

Μητρόπολη Μυτιλήνης 22510 40892

Υπηρεσία ταξί Taxiplon 22510 18222

Ραδιοταξί 22510 25900

Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων ΚΤΕΛ 22510 28873

Σταθμός Αστικών Λεωφ. 22510 46436

Δρομολόγια ΚΤΕΛ 22510 14505

ΚΕΘΕΑ ΛΕΣΒΟΥ 22510 25670 6973 245453

Χρήσιμα Τηλέφωνα Λήμνου

Δημαρχείο 2254 3 50000

Νοσοκομείο 2254 0 82000

Πυροσβεστική 2254 0 22199

Αστυνομία 2254 0 22200

Λιμεναρχείο 2254 0 22225

Ο.Α. Αεροδρόμιο 2254 0 92700, -1

Ο.Α. 2254 0 22214, -5

ΚΤΕΛ 2254 0 22464

Ταχυδρομείο 2254 0 22462

Περιφερειακή Ενότητα 2254 022996

Αegean Airlines 2254 0 92720

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey